ISQL

Spuštění:

 isql -user sysdba -password heslo "server:c:\adresar\dat\data.fdb"

Místo zapisování parametrů user/password v programemch ISQL, GBAK apod. lze použít nastavení proměnných prostředí (viz. následující ukázka pro OS Windows).

 set ISC_USER=sysdba
 set ISC_PASSWORD=heslo

Některé příkazy programu

 • show database - informace o připojené databázi
 • show tables - vypíše seznam všech tabulek v databázi
 • show table jméno_tabulky - vypíše strukturu tabulky
 • show indices - vypíše seznam všech indexů
 • show index jméno_tabulky - vypíše indexy dané tabulky
 • alter index jméno_indexu inactive - deaktivace indexu
 • alter index jméno_indexu active - aktivace indexu

Příkazy pro definici dat: CREATE, ALTER, DROP, GRANT, REVOKE Příkazy pro manipulaci s daty: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Všechny příkazy je třeba ukončit znakem středník (např.: show database;)

Příklad tvorby tabulky do externího souboru

create table ext_cenik external file 'c:\fbdata\cenik.txt' (
 idcen varchar(15),
 popis varchar(60),
 mj varchar(4),
 objcis varchar(30),
 cisrozp varchar(15),
 minut float,
 cena float,
 naklady float);

Příklad přidání sloupečku 'v_vyridil' do tabulky 'partneri_partneri'

alter table partneri_partneri add v_vyridil VARCHAR(8);

Každý příkaz v programu isql musí být zakončen středníkem.

Transakce

set transaction read committed;

How to activate all indexes?

SET HEADING OFF;
OUT tmp.sql;
select 'GRANT ALL ON '||rdb$relation_name||' TO some_user;'
from rdb$relations
where rdb$system_flag is null or rdb$system_flag = 0;
OUT;
INPUT tmp.sql;
COMMIT;
SET TERM !! ;

EXECUTE BLOCK AS
DECLARE VARIABLE stmt VARCHAR(1000);
BEGIN
for select 'ALTER INDEX '||rdb$index_name ||' ACTIVE;'
from rdb$indices
where (rdb$system_flag is null or rdb$system_flag = 0)
order by rdb$foreign_key nulls first
into :stmt
do EXECUTE STATEMENT :stmt;
END!!

SET TERM ; !!
 
firebird/isql_-_sql_klient.txt · Poslední úprava: 2015/11/06 10:19 autor: Libor Kadaník
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki