Správa databází

Kontrola a oprava struktury databáze

Kontrola struktury databáze

Kontrolu struktury databáze seprovede příkazem:

gfix -validate -full jméno_databáze

Přepínač -v[alidate]] specifikuje požadavek na kontrolu struktury, a přepínač -full je jeho rozšířením pro komplexnější analýzu struktury datových řádků a stránek.

Pokud gfix ohlásí velké množství chyb v kontrolních součtech databázových stránek, použijte přepínač -i[gnore], který způsobí ignorování chyb kontrolních součtů.

Oprava struktury databáze

Pokud byly ohlášeny chyby struktury, je potřeba spustit příkaz:

gfix -mend -full -ignore jméno_databáze

Po opravě struktury databáze je potřeba opět spustit kontrolu struktury.

Garbage Collection, Sweep, OIT, OAT

MGA architektura ponechává v databázi informace o předchozích verzích řádků, což časem může omezovat rychlost práce databáze. Pro čištění nepotřebných verzí se používá technika Garbage Collection a Sweep.

Práce Garbage Collection (GC) se liší dle architektury serveru a je prováděna průběžně. Kdykoli server načítá řádek, provádí u něho detekci nepotřebných verzí. U Classic se provádí odstraňování okamžitě po přečtení řádku, u Super se stará o GC samostatné vlákno.

Sweep prochází celým obsahem databáze a odstraní všechny nepotřebné verze. Zároveň aktualizuje tabulku transakcí.

Tabulka transakcí je od transakce OIT (Oldest Interested Transaction) – nejstarší nepotvrzená (např. nekorektně ukončený klient). Dále exituje transakce OAT (Oldest Active Transaction) – nejstarší doposud aktivní transakce (např. spuštěný klient nebo OBISCSERVER).

Rostoucí rozdíl mezi OIT a OAT znamená, že se zbytečně zvětšuje velikost tabulky transakcí a databáze pravděpodobně obsahuje značné množství nepotřebných verzí řádků. Každá databáze má nastaven tzv. Sweep Interval. Tato hodnota stanovuje práh rozdílu mezi OIT a OAT, kdy se v databázi automaticky spustí Sweep.

Sweep Interval lze zjistit:

  • v programu isql příkazem SHOW DATABASE
  • programem gstat příkazem gstat -h jméno_databáze (vyžaduje fyzický přístup k databázi)

Změna hodnoty parametru Sweep Interval

Změna sweep intervalu se provede příkazem:

gfix -housekeeping n jméno_databáze

Kde n je požadovaná hodnota parametru. Pokud je n=0, Sweep je vypnut. V případě vypnutí sweep intervalu je třeba sledovat rozdíl mezi OIT a OAT a sweep provádět v rámci údržby databáze mimo pracovní dobu.

Provedení sweep databáze lze přikázat pomocí programu GFIX:

 gfix -sweep cesta_k_databazi

GSTAT -- statistiky databáze

Výpis samotné hlavičky databáze: gstat -header jméno_databáze

Analýza uložení dat v tabulce rozpocty_cenik

gstat -data -r -user username -password password jméno_databáze -t rozpocty_cenik

Analýza struktury indexů v tabulce rozpocty_cenik gstat -index -user username -password password jméno_databáze -t rozpocty_cenik

Přístup k databázi zajišťuje systém dvěma způsoby.

První způsob se používá u Classic serveru a variantě přímého přístupu k databázi (bez uvedení adresy serveru) a je založen na přístupových právech k souboru databáze.

Druhý způsob se používá u obou architektur při připojení přes TCP/IP a jde o bezpečnostní databázi serveru (SECURITY.FDB). Tato databáze se spravuje programem GSEC:

gsec -user sysdba -pass heslo -database server:cesta_k_security.fdb

V interaktivním režimu lze pak zadávat tyto příkazy:

  • di[splay] - zobrazení seznamu uživatelů
  • a[dd] jmeno -pw heslo - vytvoření uživatele
  • mo[dify] jmeno -pw heslo - změna hesla
  • de[lete] jmeno - smazání uživatele
  • h[elp] - nápověda
  • q[uit] - ukončení

Program GFIX vyžaduje autentizaci pomocí parametrů -user a password nebo proměnnými prostředí ISC_USER a ISC_PASSWORD.

Nastavení velikosti vyrovnávací paměti se provede následujícím příkazem. gfix -buffers hodnota jmeno_database Hodnota je údávána v počtu stránek. Implicitně je tato hodnota 2048 pro Super Server a 75 stránek pro Classic. Implicitní velikost stránky je 4kB a lze ji zvětšit programem GBAK (parametr -page_size 8192 nebo 16384).

Nastavení způsobu zápisu do databáze se provede příkazem:

 gfix -write sync jmeno_database
 gfix -write async jmeno_database

Asynchronní způsob zápisu zvyšuje výkon databáze až o 50%. Lze jej ale použít POUZE pokud je server bezpečně zálohovaný pomocí UPS.

Read Only databáze

Pro OBIS5 verze > 5.0.057 lze archivní databázi přepnout na read only:

  /opt/firebird/bin/gfix -mode read_only data2010.fdb
  /opt/firebird/bin/gfix -mode read_write data2010.fdb #vraceni zpet na rw

ShutDown Database

Shutdown

gfix -shut single -force 0 database_name

Starting a Database

The -o[nline] command allows a database to be restarted. It takes a single parameter which is the database name as follows:

gfix -o[nline] database_name

 
firebird/sprava_databazi_-_gfix_gstat.txt · Poslední úprava: 2015/08/21 10:04 autor: Petr Kristan
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki