Základní syntaxe jazyka SQL

Výběr z databáze

Jediným příkazem, kterým je možné získat data z databázových tabulek je příkaz SELECT. Tento příkaz nemění žádná data v databázi.

SELECT <seznam_výstupních_sloupců>
 FROM <seznam_tabulek>
 [WHERE <podmínka_řádku>]
 [GROUP BY <seznam_výrazů_seskupení>]
 [HAVING <podmínka_skupiny>]
 [ORDER BY <seznam_kritérií_třídění>]

Příklad: Výběr partnerů a k nim počet vystavených faktur a celková cena k úhradě. Omezení podmínkou data vystavení od 1.1.2005 a celkovou sumou k úhradě větší než 1000 Kč. Seřazeno dle čísla partnera.

select idpartner, count(idfaktura), sum(cenakuhrade)
 from faktury_faktury
 where
  datumvystaveni > '1.1.2005' and
  idfdruh = 'fv'
 group by idpartner
 having sum(cenakuhrade) > 1000
 order by idpartner

Příklad: Výběr ze dvou tabulek – použití spojení dvou tabulek. Výběr partnerů a k nim seznam vystavených faktur. Omezení podmínkou data vystavení faktur od 1.1.2005.

select * from partneri_partneri partneri
 join faktury_faktury faktury on faktury.idpartner = partneri.idpartner
 where
  faktury.datumvystaveni $>$ '1.1.2005' and
  faktury.idfdruh = 'fv'
 order by idpartner}

Změna hodnot ve sloupcích řádků tabulky

UPDATE <název_tabulky>
 [<pojmenování_tabulky>]
 SET <název_sloupce1> = <výraz1>
 [,<název_sloupce2> = <výraz2> [, ....]]
 [WHERE <podmínka>]

Do všech sloupců, které jsou uvedeny za klíčovým slovem SET se vloží hodnota odpovídajícího výrazu. Pomocí podmínky za klíčovým slovem WHERE můžeme omezit množinu řádků, kterých se bude aktualizace týkat.

Příklad: Vynulování množství u rozpočtu 'RZ00015'.

update rozpocty_rpolozky
 set mnozstvi = '0'
 where idrozp = 'RZ00015'

Přidání řádků do tabulky

INSERT INTO <název_tabulky>
 [(<název_sloupce1> [, <název_sloupce2> [, ...]])]
 <příkaz_select> | VALUES
 (<výraz1> [, <výraz2>[, ...])

Nový řádek přidáme do tabulky uvedením hodnot pro všechny sloupce v tabulce. Tímto způsobem můžeme přidat vždy pouze jeden řádek. Více řádků najednou přidáme do tabulky pomocí vnořeného dotazu SELECT, který musí mít stejnou strukturu seznamu výstupních sloupců (počet a datové typy sloupců), jako má tabulka, do které chceme řádky přidat. Řádky, které jsou výsledkem tohoto dotazu, jsou automaticky přidány k již existujícím řádkům v tabulce.

Příklad: Doplnění číselníku nákladů z číselníku rekapitulačních položek.

insert into rozpocty_crnakl
 (idnakl, popis, vypocet, barva, typ, koef, zaklad, druhy)
 select idrek, popis, vypocet, barva, typ, koef, zaklad, druhy
from rozpocty_crekap

Vymazání řádků z tabulky

DELETE FROM <název_tabulky>
 [WHERE <podmínka>]

Příkaz DELETE vymaže z tabulky všechny řádky, které splňují podmínku zadanou za klíčovým slovem WHERE. Není-li tato podmínka uvedena, jsou z tabulky vymazány všechny řádky. Příkaz DELETE vymaže z tabulky celé řádky. Pokud chceme pouze vymazat hodnotu v určitém sloupci (nastavit ji na NULL), musíme použít příkaz UPDATE.

Příklad: Smazání všech ceníkových položek z druhu 'old'.

delete from rozpocty_cenik
 where iddruh = 'old'
 
sql/zakladni_syntaxe_jazyka_sql.txt · Poslední úprava: 2006/12/13 15:55 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki