Windows FAQ

Kontrola pravopisu

Práva Windows ACE

powershell "Get-Acl openssl.dll | fl"

Přidání firewall pravidla do Windows 8 a vyšší z CMD Správce

netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird" dir=in action=allow protocol=TCP localport=3050

OBIS pro různé firmy v rámci jedné instalace

udělat linku na serveru na obis-firma2.exe → obis.exe a nastavit obis-firma2.ini:

setenv=OBIS_L__DATAINDEX=data-firma2
DOCUMENTDIR=\\server\obisdoc-firma2\
UZIVATELEDIR=\\server\obisdoc-firma2\uzivatele

Současné spouštění OBIS4 a OBIS5 - samostatné .obisrc

obis.cmd v ROOTDIR

if NOT EXIST %USERPROFILE%\obis5\.obisrc (
 mkdir %USERPROFILE%\obis5
 copy %USERPROFILE%\.obisrc %USERPROFILE%\obis5\.obisrc
)
start .\bin64\obis.exe -setenv "OBISHOME=%USERPROFILE%\obis5\"

nebo lze úpravou obis.ini v /etc pro OBIS5

setenv=OBISHOME=${USERPROFILE}\obis5\

Spuštění pouze jedné instance OBIS

tasklist /FI "IMAGENAME eq obis.exe" /NH | find /I /N "obis.exe" >NUL
if "%ERRORLEVEL%"=="0" goto FOUND
start .\bin\obis.exe
goto FIN
:FOUND
echo Program is running
:FIN

Pro WinXP nefunguje vyhledavaci filtr IMAGENAME (ani v české verzi). První řádek lze tedy zjednodušit na:

tasklist | find /I /N "obis.exe" >NUL

Windows 10

Update 1803

Zakazuje otevírat síťová spojení programům spouštěným ze serveru s protokolem SMB1 (Windows Server 2003, Samba<3.6). Tj. nelze se připojit na databázový server firebird.

Samba server

 • do verze 3.6. je nutný upgrade
 • od verze 3.6 nastavit /etc/smb.conf: max protocol = SMB2
 • od verze 4 není třeba nastavovat nic

Prozatimní řešení

Spouštět obis přes skript obis-tmp.cmd umístěný do obis5/bin64 nebo obis5/bin.

copy obis.exe %TEMP% && %TEMP%/obis.exe -rootdir %CD%\..

Windows 8

Nastavení formátu data pro verze OBIS nižší než 4.3.029.

 • levý horní roh - Nastavení - Ovládací panely
 • Hodiny, jazyk,.. - Změnit datum, čas nebo formáty čísel (lze hledat oblast nebo datum)
 • Další nastavení - Datum
 • vymazat mezery ve formátu datumu

Nefunkční VirtualBox po aktualizaci Windows 8 - KB3045999

chyba: VBoxDrvStub error: ntdll.dll: 7981 differences between 0x300c and 0x4fff

powershell
get-hotfix -id KB3045999
wusa /uninstall /kb:3045999

OBIS a Windows 7

Čeština

Nejde-li správně čeština ve Windows 7, případně máte místo symbolu měny je $.

 • Přepněte v Ovládací panely | Oblast a jazyk | Formáty Formát na Angličtina (Spojené státy)
 • Restartujte počítač
 • Přepněte Formát zpět na Čeština (Česká republika)
 • Restartujte počítač

Pak by mělo být vše vpořádku.

Instalace lokalní embed verze OBIS pro uživatele skupiny Users

Pokud je běžný uživatel pouze ve skupině USERS a spouští nainstalovanou embed verzi OBIS z adresáře Program Files, tak do tohoto adresáře nemá právo zápisu. V podadresáři FDBS se tak změny dat ve skutečnosti nezapisují a soubory *.FDB jsou zde beze změn. Místo nich se vytvoří kopie v adresáři c:\Users\jmeno_uzivatele\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\obis4\fdbs\ ve kterých jsou tyto změny uloženy.

Příkazový řadek - kódování 1250

Pro správné zobrazení českých znaků v příkazové řadce je potřeba ve vlastnostech okna nastavit font Lucida Console a napsat příkaz chcp 1250.

Nastaveni MaxResources

Systém windows má omezení počtu objektů rozhraní GDI (Graphics Device Interface). Pokud operační systém dosáhne tohoto omezení, nebudou přiřazovány žádné nové objekty rozhraní GDI. Dále přestane reagovat operační systém Windows a další spuštěné aplikace. Navýšení počtu objektů rozhraní GDI se provede v registrech a to v klíči:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\GDIProcessHandleQuota]

pro win 64-bit:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\GDIProcessHandleQuota]

Maximální počet popisovačů GDI, které dokáže zpracovat jeden proces je 65 535.

Registrace geo: protokolu

.cmd dávka, která zpracuje geoURI (otevře na Google maps v prohlížeči):

for /f "tokens=2,3 delims=:,; " %%a in (%1) do start https://maps.google.com/maps?z=18^&q=%%a,%%b^&ll=%%a,%%b

Volání je poté např.: geouri.cmd "geo:49.94628,15.79343"

Formát URL pro zobrazení souřadnic na Google maps (použito výše, je možné upravit parametr "z", což je výchozí přiblížení mapy): https://maps.google.com/maps?z=18&q=49.94628,15.79343&ll=49.94628,15.79343

Formát URL pro zobrazení na OSM (je možné upravit parametr "zoom", což je výchozí přiblížení mapy a "layers", což je výchozí typ mapy - M=Standard, C=Cycle Map, T=transport map, Q=MapQuest): http://www.openstreetmap.org/?mlat=49.94628&mlon=15.79343&zoom=16&layers=M

Registrace protokolu geo: v registrech

Do větve HKEY_CLASSES_ROOT se vytvoří klíče geo\DefaultIcon a geo\shell\open\command a do výchozí hodnoty klíče "command" se zadá program/dávka, která se má zavolat.

Obsah .reg souboru, kterým se upraví registry (s výše popsaným geouri.cmd):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\geo]
@="geoURI"
"URL Protocol"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\geo\DefaultIcon]

[HKEY_CLASSES_ROOT\geo\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\geo\shell\open]

[HKEY_CLASSES_ROOT\geo\shell\open\command]
@="geouri.cmd \"%1\""

Pokud neni "geouri.cmd" na ceste, je nutne uvest absolutni cestu.

Scanování dokumentů do PDF ve Windows

.cmd dávka (pro další text je uvažován název 'scan-dokument.cmd'), která provádí podle parametrů buď scanování, nebo zápis .pdf. Scanování probíha přes TWAIN rozhraní, a je nutné určit výchozí zařízení (například v IrfanView, nebo spuštěním "CmdTWAIN /SOURCE").

Scanování je možné buď přes IrfanView (start scan-dokument scan_iview x), nebo přes cmdTwain (start scan-dokument scan_cmdtwain x).

Vytvoření PDF buď přes IrfanView (start scan-dokument pdf_iview x c:\dokument.pdf), nebo přes ImageMagick (start scan-dokument pdf_im x c:\dokument.pdf).

Kde parametr *x* je pro scanování číslo scanované stránky (scan ukládá do %TMP%/x.bmp) a pro tvorbu pdf znamená počet stran. Pro použití jednotlivých programů je nutné mít správně nastaveny cesty ke spoštěčům (SET irfan_dir, SET imagemagick_dir, SET cmdtwain_dir).

@echo off
REM %1 - co se ma delat
REM %2 - pri scanovani cislo stranky, pri pdf pocet stran (maximalni c.stranky)
REM %3 - pri scanovani nic, pri pdf nazev souboru vcetne absolutni cesty
SET irfan_dir=p:\irfanview\
SET imagemagick_dir=P:\ImageMagick-6.8.3-7\
SET cmdtwain_dir=p:\CmdTwain\
REM priprava tempu
REM DEL /F /Q %TMP%\*.jpg 2>nul
REM DEL /F /Q %TMP%\*.bmp 2>nul 
REM DEL /F /Q %TMP%\*.tif 2>nul
goto %1

REM scanovani pres iview
:scan_iview
%irfan_dir%i_view32.exe /scanhidden /dpi=(150,150) /convert=%TMP%\%2.bmp

goto end

REM scanovani pres cmdtwain
:scan_cmdtwain
%cmdtwain_dir%CmdTwain.exe /DPI=150 /BMP %TMP%\%2.bmp 

goto end

REM tvorba pdf pres iview
:pdf_iview
for %%a in (%TMP%\*.bmp) do start /w %irfan_dir%i_view32.exe %%a /crop=(0,0,1240,1754) /advancedbatch /convert=%%a && start /w %irfan_dir%i_view32.exe %%a /append=%TMP%\obis-scan.tif /killmesoftly /silent
%irfan_dir%i_view32.exe %TMP%\obis-scan.tif /convert=%3
DEL /F /Q %TMP%\*.bmp 2>nul
DEL /F /Q %TMP%\*.tif 2>nul

goto end

REM tvorba pdf pres imagemagick
:pdf_im
%imagemagick_dir%mogrify -normalize -unsharp 4.0x1.0 -crop 1240x1754+0+0 -format jpg -quality 80 %TMP%\*.bmp 2>nul
%imagemagick_dir%convert %TMP%\*.jpg %3 2>nul
DEL /F /Q %TMP%\*.jpg 2>nul
DEL /F /Q %TMP%\*.bmp 2>nul

goto end

:end

http://www.gssezisoft.com/main/products/cmdtwain/

http://www.irfanview.com/ (freeware pro nekomerční použití)

http://www.imagemagick.org/

 
windows/index.txt · Poslední úprava: 2018/12/20 15:39 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki