Deník podvojného účetnictví

Spuštění

Obrázek 11.1

Účetnictví - úvod

Image uc_uvod

Koncepce, funkce a návaznost modulů pro účetnictví

Na Obrázek 12.1 je koncepce a propojení jednotlivých modulů a jejich hlavních částí.

Do účetního deníku se účtuje na základě osnovy a předkontací z faktur přijatých/vydaných, hotovostních dokladů, bankovních úhrad a v případě vedení skladů typu A také z příjemek/výdejek.

Obrázek 12.1

Koncepce účetnictví

Image h_koncepceucto

Číselníky

Účetní osnova

Obrázek 11.6

Účetní osnova

Image uc_osnova

Do Účetní osnovy se dostaneme například z Hlavního menu přes Účetnictví → Číselníky → Osnova. V prvním sloupci Osnovy jsou Čísla účtů. V dalších sloupcích pak Druh, podle kterého je možné filtrovat (Obrázek 11.6-1), Popis, číslo řádku v rozvaze - aktiva (RozvahaAR), číslo řádku v rozvaze - pasiva (RozvahaPR), číslo sloupce v rozvaze (RozvahaSI), číslo řádku ve výsledovce - náklady (VýsledovkaNR), číslo řádku ve výsledovce - výnosy (VysledovkaVR), Controlingový typ a Daň - A/N podle toho, zda se jedná či nejedená o daňově uznatelný účet.
V účetní osnově je možné vytvářet analytické účty (Obrázek 11.6-2). Ty se vytvoří buď zkopírováním syntetického účtu a následným přepsáním Čísla účtu popř. Popisu, nebo pomocí tlačítka Plus (Obrázek 11.6-3). Pak ale musíme všechny informace vyplnit ručně.

Číselník účetních operací (předkontace)

Do číselníku se dostaneme například z Hlavního menu přes Účetnictví → Číselníky → Účetní operace. V číselníku jsou nejpoužívanější účetní operace s předdefinovaným rozúčtováním MD - DAL. Účty se vybírají z Účetní osnovy. Číselník můžeme filtrovat podle Druhu (Obrázek 11.7-1).

Obrázek 11.7

Číselník účetních operací

Image uc_ciselnikucoperaci

Neúčtovaná účetní operace

Při zaúčtování dokladů do deníku systém kontroluje, jestli nemá doklad stejnou Účetní operaci (Obrázek 11.8-1) jako je v Deníku v záložce Nastavení (Obrázek 11.3-2). Najde-li systém takovýto doklad, bude ho ignorovat a do Deníku ho nezanese. U Faktur můžeme navíc Účetní operaci vyplnit i u jednotlivých položek v záložce Položky ve sloupci Úč.op.

Obrázek 11.8

Účetní operace v příjmových a výdajových dokladech

Image uc_operaceprijemky

Účtování zahraničních faktur za dovoz zboží

Pro DPH z dovozu zboží se v číselníku DPH používá sazba 0%. Hodnoty DPH jsou vypočteny až přímo ve formuláři pro FÚ. Pokud ale chceme o této hodnotě účtovat, lze to zajistit podle následujícího postupu:

 1. v číselníku DPH si u položky za dovoz zboží nastavte "Sazbu" na 0%, "Sazbu pro účtování dovozu" na 19% a "účet DPH" (např. 343.005)
 2. v účetním deníku, záložka nastavení si zvolte "účet vnitřního zůčtování" (např. 395.100) - pozor tuto volbu lze nastavovat pouze pod uživatelem Admin
 3. následně zaúčtujte běžným způsobem fakturu z dovozu, kde použita výše uvedená sazba DPH a v deníku se kromě běžného zaúčtování částek bez daně přidají další dva řádky účtování hodnoty DPH a to MD=395.100, Dal=343.005 jednou v kladné a jednou v záporné hodnotě vypočtené částky DPH.

Zůstatek účtu 343.005 tak zůstává nezměněn, ale obsahuje pohyby v hodnotě vypočtené částky DPH.

Výkazy z deníku (rozvaha, výsledovka, předvaha)

Reporty rozvaha resp. výkaz zisku a ztrát se tisknou z účetního deníku. Pokud vyžaduje přímo formulář použijte výstup do Excelu, sestavy Rozvaha v plném rozsahu resp. Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu. Přímo v Excelu pak také můžete z tabulky minulého období zkopírovat jeho stav.

Tyto formuláře využívají tabulek Účetní osnova, Rozvaha a Výsledovka. Všechny jsou k dispozici v menu Účetnictví → Číselníky.

Každý účet v osnově u sebe nese informaci do kterého řádku a případně sloupce rozvahy (Obrázek 12.21-1) resp. výsledovky (Obrázek 12.21-2) se napočítává.

Sloupce mají následující význam:

RozvahaAR: řádek v rozvaze - aktiva

RozvahaPR: řádek v rozvaze - pasiva

RozvahaSl: sloupec v rozvaze (u aktiv: 1 - brutto, 2 - korekce; u pasiv vždy 1)

VysledovkaNR: řádek ve výsledovce - náklady

VysledovkaVR: řádek ve výsledovce - výnosy

Pokud má účet vyplněn současně sloupec RozvahaAR i RozvahaPR pak se výsledek započítá do příslušného řádku aktiv/pasiv dle svého zůstatku.

Tip: Pokud vytváříte nové analytické účty, použijte kopii původního syntetického účtu pomocí CTRL+C, CTRL+V. Zkopíruje se tak i nastavení pro výkazy.

Obrázek 12.21

Účetní osnova

Image hosnova

Číselník Rozvaha umožňuje vlastní nastavení výkazu. Tabulka obsahuje číslo řádku, subřádek, Označení řádku, Popis, Předpis a Typ (Obrázek 12.22).

Typ určuje zda se jedná o aktiva nebo pasiva (A/P). Předpis pak umožňuje vytvářet součtové řádky. Podporovány jsou matematické operace sčítání (+), odečítání (-) a speciální součtová operace (_). Suma řádků se tedy zapisuje jako OdŘádku_DoŘádku.

Obrázek 12.22

Číselník reportu rozvahy

Image hrozvaha

Číselník Výsledovka nastavuje výkaz zisku a ztrát. Má stejné sloupce jako Rozvaha. Sloupec Typ však zde určuje náklady resp. výnosy (N/V) (Obrázek 12.23).

Obrázek 12.23

Číselník reportu výkazu zisku a ztráty

Image hvysledovka

Způsob účtování úpravy zásob ve vlastní režii

Zušlechtění nakoupeného materiálu a jeho prodej jako náhradní díl. Předpokladem je vstupní materiál (skladová karta SK1) a zušlechtěný materiál (karta SK2). Pro sledování nákladů na opracování vytvořte samostatný druh zakázek "úprava zásob".

Postup:

 1. vytvořit novou zakázku (Z1) a do položek zakázky vložit požadované zušlechtěné materiály SK2 (v rámci jedné zakázky lze provést zušlechténí více materiálů najednou)
 2. vytvořit výdejku materiálu SK1 na zakázku Z1 a položku SK2 - zaúčtovat (MD/DAL: 112.100/112.000 tj. materiál v opracování/materiál na skladě)
 3. zapsat vlastní výkony na zakázku Z1 a položku SK2
 4. po ukončení výroby aktualizovat zakázku Z1 a zjistit skutečné náklady na výrobu SK2
 5. vytvořit příjemku zušlechtěného materiálu SK2 na zakázku Z1 a položku SK2 v hodnotě skutečných nákladů dle předchozího bodu - zaúčtovat (112.000/112.100 tj. materiál na skladě/materiál v opracování)
 6. účet 112.100 má nyní nenulový zůstatek, který odpovídá hodnotě zušlechtění
 7. na konci období zjistit hodnotu zušlechtění a tuto ručně zaúčtovat do deníku (112.100/621.000 tj. materiál v opracování/aktivace materiálu)
 8. hodnotu zušlechtění lze zjistit pomocí SQL: suma rozdílů ceny příjemek za zadané období na zakázky "zušlechtění" mínus cena jim odpovídajících výdejek bez ohled na datum výdejky (tj. shoduje se číslo zakázky i zakázkové položky). Platí že výdejky materiálu, které nemají příjemku nejsou započítány - jde o hodnotu materiálu rozpracovaného zušlechtění a jejich hodnota pak odpovídá zůstatku účtu 112.100 po zaúčtování aktivace.
 9. prodej: výdejka SK2 na obchodní zakázku ZOx zúčtování (501.000/112.000)

Příklad

 1. počáteční zůstatek 112.000 = 100 Kč, 112.100 = 0 Kč, 621.000 = 0 Kč
 2. výdejka SK1 na zakázku Z1 položka SK2 v hodnotě 100 Kč (112.100/112.000) tj. 112.100 = 100 Kč, 112.000 = 0
 3. vlastní výkon na zakázku Z1 položka SK2 v hodnotě 20 Kč
 4. ukončení výroby, aktualizace zakázky Z1 - hodnota skutečných nákladů na položku SK2 je 120 Kč
 5. příjemka SK2 na zakázku Z1 položka SK2 v hodnotě 120 Kč (112.000/112.100) tj. 112.000 = 120 Kč, DAL 112.100 = 20 Kč
 6. na konci období zjištěný rozdíl příjemky-odpovídající výdejku = 120 - 100 = 20 Kč (112.100/621.000) tato hodnota se zároveň dostává do nákladů ze zaúčtování mezd
 7. zůstatky 112.100 = 0, 621.000 = 20 Kč, 112.000 = 120 Kč (tj. hodnota materiálu na skladě vzrostla a odrazem je zisk na účtu aktivace způsobený hodnotou opracování ve výši 20 Kč)

Způsob účtování zásob vlastní výroby

Výroba vlastních výrobků nebo polotovarů. Předpokladem je vstupní materiál SK1, SK2 atd., vlastní výkony a kooperace a dále výstupní výrobek SKVR1. Pro sledování rozpracované výroby založte samostatný druh zakázek "výroba".

Postup

 1. vytvořit zakázku Z1 a do položek vložit požadované výrobky SKVR1
 2. vytvořit výdejku materiálů SK1, SK2, … na zakázku Z1 položku SKVR1 - zaúčtovat (MD/DAL: 501/112 tj. spotřeba materiálu/materiál na skladě)
 3. zadat skutečné výkony na zakázku Z1 položku SKVR1 (účtováno do nákladů z mezd)
 4. zadat kooperaci: přijatá faktura na zakázku Z1 položku SKVR1 (518/321 tj. služby/závazky)
 5. po ukončení výroby aktualizovat zakázku Z1 a zjistit skutečnou cenu nákladů na výrobu SKVR1
 6. vytvořit příjemku SKVR1 na zakázku Z1 v hodnotě dle předchozího bodu - účtovat přírůstek výrobků (123/613 tj. výrobky/změna stavu)
 7. na konci období zjistit hodnotu rozpracované výroby a rozdíl oproti minulému období ručně zaúčtovat do deníku (121/611 růst resp. 611/121 pokles stavu nedokončené výroby)
 8. aktuální stav nedokončené výroby lze zjistit jako suma nákladů na neuzavřené výrobní zakázky mínus cena příjemek výrobků na tyto zakázky (číslo skladové karty = číslo zakázkové položky)
 9. prodej výrobku: výdejka s účtováním (613/123 tj. změna stavu/výrobky)

Příklad

Výroba dvou výrobků SKVR1 a SKVR2. Na SKVR1 bude spotřeba materiálu 100, náklady na výkony 10 a kooperace 10. SKVR1 bude rozpracován a ukončena výroba v prvním měsíci. Na SKVR2 bude spotřeba materiálu 100 a náklady na výkony 10. SKVR2 bude rozpracován v prvním měsící a výroba ukončena až v měsíci druhém. Oba výrobky budou prodány v druhém měsíci.

1. měsíc

 1. začátek období: počáteční stavy 121 = 0 Kč rozpracovaná výroba z minulého období, 112 = 200 Kč materiál na skladě, 123 = 0 výrobky
 2. výdejka materiálů na Z1, SKVR1 v hodnotě 100 Kč (501/112) tj. 501 = 100 Kč, 112 = 100 Kč
 3. výkon na Z1, SKVR1 v nákladech 10 Kč (bude účtován ve mzdách 521/331)
 4. kooperace: přijatá faktura FP1 10Kč na Z1, SKVR1 (518/321)
 5. skutečná cena nákladů výrobku SKVR1 po ukončení výroby a aktualizaci zakázky je 100+10+10 = 120 Kč
 6. příjemka výrobku SKVR1 v hodnotě 120 Kč (123/613) tj. 123,613 = 120 Kč odpovídá nákladům 5xx 120 Kč (zisk je 0)
 7. výdejka materiálu na druhý výrobek SKVR2 100 Kč (501/112) tj. 501 = 200Kč, 112 = 0
 8. výkon na druhý výrobek SKVR2 10Kč (bude zaúčtován ve mzdách)
 9. konec období: aktuální stav rozpracované výroby je 110Kč (120-120+110: náklady SKVR1 - příjemka SKVR1 + náklady SKVR2)
 10. zaúčtování růstu rozpracované výroby na konci období 110 Kč (121/611) tj. 121,611 zůstatek 110 Kč (stav účtů 611 a 613 odpovídá nákladům - zisk je 0)
 11. stav 121,611 = 110 Kč rozpracovaná výroba, 112 = 0 materiál na skladě, 123,613 = 120 Kč výrobky, celkové náklady na mat. a výrobu 230 Kč

2. měsíc

 1. příjem hotového výrobku SKVR2 v hodnotě 110 Kč (123/613) tj. 123,613 = 230 Kč
 2. prodej výrobků SKVR1 a SKVR2: výdejka 120+110=230 Kč (613/123) tj. 123,613 zůstatek 0 Kč
 3. faktura za prodej SKVR1,2 účtována na výnosy např. v hodnotě 300 Kč generuje zisk 300Kč - 230Kč (náklady na výrobu)
 4. konec období: aktuální stav rozpracované výroby je 0 Kč (120-120+110-110)
 5. zaúčtování poklesu rozpracované výroby na konci období 110 Kč (611/121) tj. 121,611 0Kč (došlo k přesunu z rozpracované výroby do výrobků)
 6. konečný stav 123,613 = 0 výrobky, 121,611 = 0 rozpracovaná výroba, 112 = 0 materiál na skladě
 7. celkové výnosy 300 Kč za prodej výrobků a celkové náklady na výrobu 230 Kč generují zisk z prodeje výrobků 70 Kč
 
manual/denik_podvojneho_ucetnictvi.txt · Poslední úprava: 2009/09/01 13:56 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki