Ceník (CENIK)

Ceník (rozpocty_cenik)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo IDCen* String(15) Číslo ceníkové položky
200 1 Druh IDDruh String(12)1) Druh ceníku
300 2 Popis Popis String(80) Název položky
400 3 Cena Cena Currency(0) Ceníková prodejní cena
500 6 Náklady Naklady Currency(0) Nákupní/nákladová cena
600 4 MJ MJ String(4)2) Měrná jednotka
700 7 Min Minut Float(0) Doba montáže v minutách
800 5 Hmotnost Hmotnost Float(0) Jednotková hmotnost v kg
900 18 Sortimentní druh IDSort String(8)3) Sortimentní druh
1000 8 Typové číslo (PN) CisRozp String(15) Číslo do rozpočtu - např. typové číslo
1100 9 Obj. číslo ObjCis String(30) Objednací číslo dodavatele
*1200* 10 Datum změny DatumZmeny DateTime(0) Datum poslední aktualizace
*1200* 21 Recyklační poplatek RecPoplatek Currency(0) Cena recyklačního poplatku
1300 14 Rezervovat v RezervovatV String(1) Kde rezervovat ceníkovou položku
1400 11 Č. skl. karty, výkonu IDRezervace String(15)4) Číslo odpovídající skladové karty nebo výkonu
1500 15 Cena3 Cena3 Currency(0) Pomocná cena
1600 16 Cena2 Cena2 Currency(0) Pomocná cena
1700 17 Cena1 Cena1 Currency(0) Pomocná cena
1800 19 Vazba Vazba String(1) Položka má vazbu
1900 Měna IDMena String(5)5) Kód měny
2000 Datum měny Datum DateTime(0)6) Datum měny
2100 20 Příznak Priznak String(5) 0-9 - oblíbená položka, N - neplatná položka
2200 13 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
2300 12 Poznámka 2 Poznamka2 Memo(0) Dlouhá poznámka
<del>2400</dev> Číslo dodavatele (novisible) IDPartner String(8)7) Číslo dodavatele z druhu
<del>2500</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)8) TypDokl

First free FieldID: 22, last free FieldID: 63

Podrobně

Číslo

Primární ID řádku ceníku. Musí být jedinečné pro celý ceník bez ohledu na druh.

Druh

Druhy ceníku se zpravidla dělí podle jednotlivých dodavatelů, tak jak se importují z externích zdrojů.

Cena

Představuje prodejní cenu materiálu nebo práce. Tato cena se přenáší do položek rozpočtů do sloupečků Cena a Ceníková cena.

Náklady

Nákupní cena materiálu/práce, tedy taková, za kterou kupujeme jednotlivé položky nebo jsou náklady na práci (mzdy+odvody+režie). Tato cena se přenáší do položek rozpočtů do sloupečku Náklady.

Min

Normočas práce. Tento záznam lze využít k uložení pomocné informace o době trvání jednotkového úkonu v minutách. Normočas je používán při výpočtu hodinové sazby v rozpočtu klávesou F4 a k výpočtům, resp. tiskům časových náročností prací. Přenáší se do rozpočtů.

Sortimentní druh

Umožňuje druhý způsob zatřídění materiálu, v tomto případě podle typu sortimentu.

Typové číslo (PN)

Vyplňuje se v případě, že nechcete na výstupech rozpočtů tisknout Číslo položky z ceníku. Pokud je tento sloupec vyplněn, použije se v tisku rozpočtu.

Obj. číslo

Objednací číslo dodavatele ceníku. Pokud importujete ceník, vložte číslo které používá dodavatel do tohoto záznamu. V budoucnu jej využijete pro aktualizaci ceníku nebo pro přenos čísel do objednávek.

Datum změny

Datum poslední opravy řádku. Lze jej využít např. ke smazání položek ceníku, které nebyly v aktualizaci.

Rezervovat v

Může nabývat hodnot S (Sklad) nebo V (Výkony). Určuje, kam odkazuje záznam Číslo sklad. karty, výkonu. Tento záznam říká, zda má položka charakter materiálu nebo práce. Umožňuje rozlišit, které položky rozpočtu se rezervují jako materiál na sklad.

Č. skl. karty, výkonu

Propojení ceníku se skladovou kartou resp. výkonem. Tato propojka umožňuje funkci rezervace dle rozpočtu a tisk objednacích čísel na objednávkách ze skladu.

O tom zda se tato položka odkazuje na skladové karty nebo výkonové texty rozhoduje sloupec Rezervovat v ve stejném řádku položky ceníku.

Cena3

Pomocná informativní hodnota - není v rozpočtech využívána.

Cena2

Pomocná informativní hodnota - není v rozpočtech využívána.

Cena1

Pomocná informativní hodnota - není v rozpočtech využívána.

Vazba

Příznak, že má položka připojené vazby. Při vytvoření vazby se automaticky doplní. Pokud všechny vazby vymažeme, je nutné tento příznak opravit ručně.

Příznak

0-9 - oblíbená položka N - neplatná položka

Poznámka 2

Neomezeně dlouhá poznámka. V rozpočtu se tiskne pod popis položky a lze ji využít k podrobnější specifikaci.

Lokální menu

Systémové funkce

Změna přirážky

Zobrazí se okno pro přepočet cen. Lze aplikovat na označené položky. Jako zdroj je možné zvolit náklady nebo cenu. Zaokrouhlení prodejní ceny se řídí nastavením zaokrouhlování jednotkových cen v rozpočtech (Rozpočty-Nastavení-Zaokrouhlování)

Změna hodinové sazby

Změna nákladů u položek s vyplněným normočasem. Lze aplikovat na označené položky.

Příznaky

Převezmi cenu z rozpočtů

Pokud máme vytvořeny rozpočty výrobků s návazností do ceníku výrobků, pak tato funkce aktualizuje cenu a náklady u položek ceníku výrobků dle rozpočtů.

V systému OBIS lze vytvářet rozpočty jednoduchých výrobků. Na výrobek se vytvoří rozpočet (např. sestava počítače) a v ceníku výrobků se vytvoří položka reprezentující tento výrobek. Do rozpočtu pak lze přidávat jednotlivé výrobky jako celky (např. rozpočet nákladů na počítačovou síť skládající se ze třech typových sestav).

Funkce převzetí cen výrobků z rozpočtu pak umí aktualizovat ceny z přepočítaných rozpočtů výrobků.

Funkce se vyvolá z lokálního menu ceníku nebo také opačně z lokálního menu rozpočtů.

Aktualizace Ceník->Karty

Aktualizuje skladové karty pro označené položky ceníku.

Aktualizace Karty->Ceník

Aktualizuje označené ceníkové položky ze skladových karet.

Aktualizace Ceník->Výkonové texty

Aktualizuje číselník výkonových textů pro označené položky ceníku.

Aktualizace Výkonové texty->Ceník

Aktualizuje označené ceníkové položky z číselníku výkonových textů.

Přenos označených položek do skladových karet

Z označených položek vytvoří nové Skladové karty a zařadí je do vybraného druhu (dle sortimentního druhu u položky v ceníku). Přenesou se veškeré informace včetně cen a vytvoří se propojka Ceníková položka - Skladová karta.

Vložit vazby z ceníku

Vkládání vazeb z ceníku. Je možno hromadně vkládat též označené položky pro všechny označené položky.

Připojit el. dokument

Skenovat dokument

Import ceníku z formátu ODS/XLSX

Import ceníku z Excelu nebo LibreOffice

Nápověda obarvování řádků

Události (Events)

rozpocty_cenik.FillIDMena

Doplní IDMena a Datum po insertu

rozpocty_cenik.PrintRow

Řádky s vazbou jsou modré, neplatné položky přešktnuté

rozpocty_cenik.BeforePost

Nastavuje DatumZmeny

Vazby (rozpocty_vazby)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Č. ceníkové položky (novisible) IDCen* String(15) Číslo ceníkové položky
200 1 Č. vázané pol. IDCen1* String(15)9) Číslo navázané ceníkové položky
300 Popis Popis String(80)10) Popis z ceníku
400 2 Násobitel Mnozstvi Float(0) Navázané množství
500 3 Vkládat do příslušející kap. VklKap String(12)11) Č. druhu z kapitol rozpočtu
<del>600</dev> Pomocný (novisible) PomocnyProMemTabulku Float(0) Pomocný field

First free FieldID: 4, last free FieldID: 63

Podrobně

Vkládat do příslušející kap.

Navázané položky se vkládají explicitně do zadané kapitoly. Je-li vyplněno, vloží se položka vždy do této kapitoly v rozpočtu.

Pomocný

Pomocný field kvůli user lookup sloupcům ve vazbách. Vkládaní vazeb je děláno přes MemTable, ve které nejdou lookup fieldy pokud tam není alespoň jeden Calculate field.

Lokální menu

Systémové funkce

Vložit vazby z ceníku

Vkládání vazeb z ceníku. Je možno hromadně vkládat též označené položky.

Události (Events)

rozpocty_cenik.DoplneniVazby

Doplnění příznaku vazby

rozpocty_cenik.VAfterInsert

Nastavi počáteční mnozství ve vazbách na 1.

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)12) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)13) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)14) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
<del>600</dev> 4 Typ dokladu (novisible) TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
<del>700</dev> 5 Č. dokladu (novisible) CDokladu String(20)15) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)16) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)17) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)18)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)19)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)20) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)21) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)22) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)23)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)24) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) rozpocty_cdruh:iddruh
2) common_simj:mj
3) rozpocty_sdruh:iddruh
4) #RezervovatV
5) rozpocty_cdruh:iddruh=iddruh:idmena
6) rozpocty_cdruh:iddruh=iddruh:datum
7) rozpocty_cdruh:iddruh=iddruh:IDPartner
8) 'C'
9) rozpocty_cenik:idcen
10) rozpocty_cenik:idcen1=idcen:popis
11) rozpocty_kdruh:iddruh
12) dokumenty_dokumenty:IDDokument
13) dokumenty_druhy:iddruh
14) dokumenty_cpopis:popis
15) #TypDokl
16) partneri_partneri:IDPartner
17) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
18) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
19) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
20) zakazky_zakazky:IDZakaz
21) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
22) prost_prost:IDProst
23) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
24) common_uzivatele:idvyridil
 
manual/midcenik.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki