Sklady (SKLADY)

Sklady jsou jednoduché okno, kde lze vytvářet jednotlivé sklady a získávat přehled o materiálu na jednotlivých skladech. To je rozdíl od skladových karet, které ukazují množství na všech skladech dohromady.

Pracujeme-li s více sklady, je možné je pro přehlednost třídit dle určitých celků zařazením do jednotlivých druhů. Pokud se používají mezisklady přímo na zakázku, je možné si číslo zakázky ke skladu, do sloupečku Zakázka, vyplnit. Tento sloupeček má pouze informativní charakter.

Na druhé záložce pak lze pro vybraný sklad získat přehled o materiálu na tomto skladu(Obrázek 5.12).

Obrázek 5.12

Položky skladů

Z této tabulky lze tisknout inventuru jednotlivých skladů na rozdíl od skladových karet, kde se vytištěná inventura vztahuje na všechny sklady ve firmě.

Sklady (sklad_sklady)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo skladu IDSklad* String(8) Číslo skladu
200 1 Druh skladu IDSklDruh String(15)1) Druh skladu
300 2 Popis Popis String(50) Popis skladu
400 3 Adresa skladu Adresa String(150) Adresa skladu
500 5 Zakázka IDZakaz String(15)2) Číslo zakázky
600 Popis zakázky ZakPopis String(50)3) Popis zakázky
<del>700</dev> 4 IDUzivatele (novisible) IDUzivatele String(8)

First free FieldID: 6, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Výdej všeho z aktuálního meziskladu

Vytvoří výdejku zbylého množství z aktuálního meziskladu. Tato funkce se hodí v případě, že máme vytvořený mezisklad na zakázku. Na tento sklad na začátku realizace převedeme převodkou materiál a po ukončení se nespotřebovaný materiál převede z montážního skladu zpět na hlavní sklad. To, co na montážním skladu zůstalo, se skutečně spotřebovalo a my můžeme touto funkcí vytvořit výdejku na zákazníka.

Převodka všeho z aktuálního meziskladu

Vytvoří převodku zbylého množství z aktuálního meziskladu.

Rekonstrukce skladových karet na označených meziskladech

Funkce provede rekonstrukci k aktuálnímu datumu pro všechny karty, které jsou na označených meziskladech.

Položky skladů (sklad_skladpol)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Číslo skladu (novisible) IDSklad* String(8)4) Číslo skladu
200 1 Skladová karta IDSkladKarta* String(15)5) Číslo skladové karty
300 Druh IDDruh String(8)6) Druh skladové karty
400 Popis Popis String(80)7) Popis skladové karty
500 2 Množstvi Mnozstvi Float(0) Množství na tomto skladě
600 Cena Cena Currency(0)8) Prodejní cena
700 Cena skladu CenaSkladu Currency(0)9) Účetní nákladová cena skladu
800 3 Cena meziskladu CenaMeziskladu Currency(0) Průměrná jednotková cena na meziskladu - je vypočtena po rekonstrukci skladu
900 4 Rezervované mn. RezervMn Float(0) Rezervované množství na meziskladu
1000 5 Objednané mn. ObjedMn Float(0) Objednané množství na meziskladu
1100 Vysčítané mn. VyscitMn Float(0) Vysčítané množství, je to množství které zůstane na meziskladu po vyřízení všech objednávek a rezervací
1200 Cena 1 Cena1 Currency(0)10) Pomocná cena 1
1300 Cena 2 Cena2 Currency(0)11) Pomocná cena 2
1400 Cena 3 Cena3 Currency(0)12) Pomocná cena 3
<del>1500</dev> Marže karty (novisible) Rabat Float(0)13) Marže karty

First free FieldID: 6, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Pohyby karet na skladu (sklad_ppolozky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Příjemka IDPrijemka* String(8)14) Číslo příjemky/výdejky
200 2 Číslo karty IDSkladKarta* String(15)15) Číslo skladové karty
300 1 Pořadí Poradi* SmallInt(0) Pořadí řádku
400 Popis z hlavičky příjemky/výdejky Popis String(50) Popis
500 3 Množství Mnozstvi Float(0) Množství
600 MJ MJ String(4)16) Měrná jednotka, dle skladových karet
700 5 Cena Cena Currency(0) Cena pořízení/prodeje
900 6 Cena skladu CenaPomocna Currency(0) Účetní cena skladu v okamžiku dokladu
1000 7 Cena skladu bez dod. nákl. CenaPomBezDod Currency(0) Cena skladu v okamžiku dokladu bez dodatkových nákladů
1100 8 Ceník cena CenikCena Currency(0) Pomocná cena pořízení/prodejní (bez dodatkových nákladů)
1300 16 Číslo zakázky IDZakaz String(15) Číslo zakázky
1400 17 Pol. zakázky IDZakPol String(15)17)) Položka zakázky
1500 13 Rezervace / Objednávka IDRezerv String(15)18)) Číslo objednávky (pro příjemky) resp. rezervace (pro výdejku), ke které se tento doklad vztahuje
1600 9 Záruka do ZarukaDo DateTime(0) Datum platnosti záruky
1800 MJ2 MJ2 String(4)19) Druhá měrná jednotka
1900 10 Pozn. Pozn String(15) Poznámka
2000 11 Druh DPH IDDPH String(8)20) Kód DPH
2200 15 Účetní operace IDOperace String(8)21)) Účetní operace, v případě že se liší od hlavičky
2400 12 Mezinárodní texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
2500 14 Error Error String(1) Příznak chyby skladového pohybu (výdej do záporu nebo nesouhlasí rozpuštěné dodatkové náklady)
<del>2600</dev> Číslo skladu (novisible) IDSklad* String(8)22) Číslo skladu z hlavičky
<del>2700</dev> Datum dokladu (novisible) DatumDokladu DateTime(0)23) Datum z hlavičky - používá se při kontrole převodek - přepočet karet
<del>2800</dev> Znaménko (novisible) Znamenko SmallInt(0) Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu
<del>2900</dev> Koef. MJ2/MJ (novisible) KoefMJ2 Float(0)24) Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef)
*0* Partner IDPartner String(8)25) Partner
*0* Firma PartnerName String(40) Firma dodavatele/odběratele
*0* Datum Datum DateTime(0) Datum dokladu
*0* Kód převodky IDPrevodka String(8) Kód druhého dokladu převodky

First free FieldID: 4, last free FieldID: 63

Podrobně

Cena

Tato cena je uživatelem editovatelná.

V případě příjemky reprezentuje tato cena celkovou pořizovací cenu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů a je shodná s cenou skladu. Tato cena se mění při funkci rozpuštění dodatkových nákladů na příjemce a při rekonstrukci skladu dojde k přenosu této ceny do ceny skladu.

V případě výdejky se jedná o koncovou prodejní cenu, která se přenáší např. při fakturaci výdejky a dále je započítána do sloupce cena v zakázkách. Tato cena se při rekonstrukci skladu nemění.

Cena skladu

Tato cena není při průměrování ceny skladu uživatelem editovatelná a je systémem vypočtena resp. upravována při rekonstrukci skladu.

V případě příjemky je tato cena skladu shodná se sloupcem cena je při rekonstrukci skladu touto cenou přepsána. Jde o cenu, kterou se navyšuje účetní hodnota na skladě a jsou v ní započteny případné rozpuštěné dodatkové náklady.

V případě výdejky se jedná o cenu skladu v okamžiku výdeje a je shodná se sloupcem Cena skladu bez dod. nákl. (na výdejkách nemohou být dodatkové náklady). Jde o cenu, kterou se ponižuje účetní hodnota na skladu a je používána jako hodnota nákladů z výdejky na zakázku.

Cena skladu bez dod. nákl.

Charakterem jde o podobnou hodnotu jako cena skladu, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a není editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.

Ceník cena

Charakterem jde o podobnou hodnotu jako sloupec Cena, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a je editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.

V případě příjemky se tedy jedná o pořizovací cenu bez rozpuštěných dodatkových nákladů. V případě, že editujete již hotovou příjemku, je nutné opravit oba sloupce (Cena i Ceník cena) na stejnou hodnotu (pokud nejsou dodatkové náklady).

Lokální menu

Systémové funkce

Rezervace (sklad_rezerv)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Rezervace IDRezerv* String(15)26) Číslo rezervace
200 1 ID ID* SmallInt(0) číslo řádku
300 2 Skladová karta IDSkladKarta* String(15)27) Číslo skladové karty
400 3 Popis položky Popis String(50) Popis položky
500 11 Objednací číslo ObjCislo String(30) Preferované objednací číslo pro funkci objednávka z označených rezervací
600 4 Množství Mnozstvi Float(0) Množství
700 5 Zbývá mn. ZbyvaMn Float(0) Nevyřízené, zbývající množství
800 MJ MJ String(4)28) Měrná jednotka skladové karty
900 7 Cena Cena Currency(0) Jednotková cena bez DPH
1000 Cena řádku CenaRadku Currency(0) Cena řádku
1100 10 Nákupní cena CenaSkladu Currency(0) Preferovaná jednotková nákupní cena bez DPH pro funkci objednávka z označených rezervací
*1200* 12 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Ceníková cena
*1200* 13 Recyklační příspěvek RecPoplatek Currency(0) Cena recyklačního příspěvku
*1300* Celkem RP RecPoplatekCelkem Currency(0) Celkem za recyklační příspěvek
*1300* Sleva Sleva Float(0) Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně
1400 Položka v ceníku IDCen String(15)29) Číslo odpovídající položky v ceníku
1500 9 Partner IDPartner String(8)30) Partner
1600 Firma PartnerName String(40) Firma odběratele
1700 Množství v MJ2 Mnozstvi2 Float(0) Množství přepočtené v MJ2
1900 Stav rezervace Stav String(1)31) Stav rezervace
2000 6 Mez. texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
2100 8 Poznámka Poznamka Memo(0) Poznámka
2200 Datum platnosti DatumDo DateTime(0)32) Datum o platnosti rezervace
*0* Popis rezervace Popis_rez String(50) Popis rezervace
*0* Číslo zakázky IDZakaz String(15) Číslo zakázky
*0* Datum Datum DateTime(0) Datum rezervace

First free FieldID: 14, last free FieldID: 63

Podrobně

Objednací číslo

V případě použití funkce lok. menu v rezervacích Objednávka z označených rezervací je použito toto objednací číslo. Pouze pokud není vyplněno, použije se objednací číslo nastavené na skladové kartě.

Nákupní cena

V případě použití funkce lok. menu v rezervacích Objednávka z označených rezervací a volbě v nastavení objednávek Tvorba ceny dle rezervací je použita tato cena, pouze pokud není vyplněna, použije se cena skladu z skladové karty.

Partner

V případě použití funkce lok. menu v rezervacích Objednávka z označených rezervací je tento dodavatel preferován před partnerem nastaveným na skladové kartě.

Stav rezervace

Pokud má rezervace stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového rezervovaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství. Na stornované rezervaci také není možné ani ručně upravovat položky.

Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s dokladem se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou rezervací s prázdným stavem.

Lokální menu

Systémové funkce

Události (Events)

sklad_rezervhl.PrintRow

Stornované rezervace jsou přeškrtnuté.

Objednávky (sklad_objpol)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Objednávka IDRezerv* String(15)33) Číslo objednávky
200 1 ID ID* SmallInt(0) číslo řádku
300 2 Skladová karta IDSkladKarta* String(15)34) Číslo skladové karty
400 3 Popis položky Popis String(50) Popis položky
500 9 Objednací číslo ObjCislo String(30) Objednací číslo dle ceníku, určeno pomocí čísla skladové karty
600 4 Množství Mnozstvi Float(0) Množství
700 5 Zbyvá mn. ZbyvaMn Float(0) Nevyřízené, zbývající množství
800 10 MJ MJ String(4)35) Měrná jednotka skladové karty
900 7 Cena Cena Currency(0) Jednotková cena bez DPH
1000 Cena řádku CenaRadku Currency(0) Celková cena řádku
1100 Množství v MJ2 Mnozstvi2 Float(0) Množství přepočtené v MJ2
1200 11 Recyklační příspěvek RecPoplatek Currency(0) Cena recyklačního příspěvku
*1300* Celkem RP RecPoplatekCelkem Currency(0) Celkem za recyklační příspěvek
*1300* Položka v ceníku IDCen String(15)36) Číslo odpovídající položky v ceníku
1400 Stav objednávky Stav String(1)37) Stav objednávky
1500 6 Mez. texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
1600 8 Poznámka Poznamka Memo(0) Poznámka
1700 Datum platnosti DatumDo DateTime(0)38) Datum o platnosti objednávky
*0* Popis objednávky Popis_rez String(50) Popis objednávky
*0* Datum Datum DateTime(0) Datum objednávky
*0* Firma PartnerName String(40) Firma dodavatele
*0* Partner IDPartner String(8)39) Partner

First free FieldID: 12, last free FieldID: 63

Podrobně

Stav objednávky

Pokud má objednávka stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového objednaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství.

Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s objednávkou se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou objednávkou s prázdným stavem.

Lokální menu

Systémové funkce

Události (Events)

sklad_objed.PrintRow

Stornované objednávky jsou přeškrtnuté.

Výrobní čísla (sklad_vc)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
*0* SN SN* String(30) Výrobní číslo
*0* Na skladě NaSklade LargeInt(0) Na skladě

First free FieldID: 0, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Možnosti nastavení (Options)

Počítadlo (SkladDM.PSklad)

Automatické počítadlo meziskladů

1) sklad_druhskl:idskldruh
2) zakazky_zakazky:IDZakaz
3) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
4) sklad_sklady:idsklad
5) , 15) , 27) , 34) sklad_karty:IDSkladKarta
6) sklad_matdruh:sklad_karty.iddruh=iddruh:iddruh
7) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:popis
8) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:cena
9) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:cenaskladu
10) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:cena1
11) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:cena2
12) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:cena3
13) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:rabat
14) sklad_prijemky:idprijemka
16) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:MJ
17) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
18) @LuaForm.MainLoop("sklad_prijemky_ShowLookupFieldIDRezerv", nil, DSI, nil, Params
19) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:MJ2
20) common_dph:iddph
21) @LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params
22) sklad_prijemky:idprijemka=idprijemka:idsklad
23) sklad_prijemky:idprijemka=idprijemka:datum
24) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:KoefMJ2
25) , 30) , 39) partneri_partneri:idpartner=idpartner
26) sklad_rezervhl:idrezerv
28) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:mj
29) , 36) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:idcen
31) sklad_rezervhl:idrezerv=idrezerv:Stav
32) sklad_rezervhl:idrezerv=idrezerv:datumdo
33) sklad_objed:idrezerv
35) common_simj:mj
37) sklad_objed:idrezerv=idrezerv:stav
38) sklad_objed:idrezerv=idrezerv:datumdo
 
manual/midsklady.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki