Úhrady (UHRDOKL)

Úhrady (faktury_uhrhl)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Č. dokl. uhr. IDUhrDokl* String(16) Číslo dokladu úhrady
200 1 Popis Popis String(50) Popis
300 3 Datum Datum DateTime(0) Datum hlavičky úhrady (pomocné)
400 10 Číslo výpisu CisloVypisu SmallInt(0)
500 2 Druh úhrady IDUDruh String(8)1) Druh úhrady
600 Bank. účet IDBankUcet String(8)2) Bankovní účet dle číselníku druhů úhrad
700 Měna IDMena String(5)3) Kód měny dle bankovního účtu
800 6 Celkem Celkem Currency(0) Součet položek úhrady
900 5 Partner IDPartner String(8)4) Číslo partnera
1000 Jméno firmy PartnerName String(40)5) Jméno partnera, převzato z tabulky partnerů
1100 9 Příznak Priznak String(5) N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, 1,2,3 - max. chyba přepočtu
1200 4 Vyřídil IDVyridil String(8)6) Kód uživatele, který vytvořil tuto úhradu
1300 7 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1400 8 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k úhradě
<del>1500</dev> Účet z druhu (novisible) IDUcet String(9)7) Pomocne pro castecne predkontace
<del>1600</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)8) TypDokl

First free FieldID: 11, last free FieldID: 63

Podrobně

Příznak

N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)

Lokální menu

Systémové funkce

Stav účtu k datu aktuálního řádku

Zobrazí stav účtu k datu, dle aktuálního řádku úhrady.

Stav všech účtů

Zobrazí stav všech účtů k zadanému datu.

Homebanking

Umožňuje importovat výpisy z banky do OBISu. Výpis se nejprve exportuje z bankovního systému a uloží v některém z podporovaných formátů a tento soubor se následně načte pomocí této funkce.

Zaúčtuj do deníku

Funkce zaúčtuje všechny položky označených úhrad do zvoleného druhu deníku. Položky se zaúčtují dle nastavených účetních operací. Lze vytvářet také tzv. částečné účetní operace. (předkontace). Tyto mají nevyplněné pole MD nebo Dal. Při zaúčtování se pak tato prázdná hodnota doplní podle nastavené v Druhu úhrad - položka Účet pro částečnou předkontaci.

Příklad: * v druhu pro zvolenou banku vyplníme účet pro částečnou předkontaci "211.001" * pro úhrady pak používáme účetní operace např. MD="", Dal="311.001" nebo MD="321.001", Dal="" * při zaúčtování se pak za prázdné účty "" doplní "211.001"

Kontrola zaúčtování úhrad

Pro označené úhrady zkontroluje zaúčtování vše položek.

Příznaky

Elektronická evidence tržeb

Připojit el. doklad

Skenovat doklad

Události (Events)

faktury_uhrhl.OnNewRecord

Aktuální datum.

faktury_uhrhl.SetCounter

Počítadlo dle druhu.

faktury_uhrhl.PrintRow

Řádky registrované v EET jsou obarveny

Úhrady - položky (faktury_uhrpol)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Č. dokl. uhr. (novisible) IDUhrDokl* String(16)9) Číslo dokladu úhrady
200 1 Pořadí IDPol* SmallInt(0) Pořadí
300 2 Číslo dokladu / faktury IDFaktura String(10)10) Číslo dokladu / faktury ke kterému se úhrada vztahuje
400 11 Daňový doklad platby IDFaktura1 String(10)11) Vazba na daňový doklad platby, pokud byl k úhradě vystaven
500 3 Datum Datum DateTime(0) Datum úhrady
600 10 Popis Popis String(50) Popis
700 4 Částka Castka Currency(0) Částka
800 Zbýva uhradit Neuhrazeno Currency(0)12) Neuhrazeno z faktury
900 5 Úč. op. IDOperace String(8)13)) Účetní operace pro zaúčtování úhrady
1000 Popis operace PopisOp String(50)14) Popis účetní operace
1100 12 Č. střediska IDStred String(8)15) Číslo střediska
1200 13 Kurz. rozdíl UhradaKurzRozdil String(20)16)) Odkaz na kurzový rozdíl k aktuálnímu řádku úhrady
1300 7 Zpráva pro příjemce Zprava Memo(0) Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích
1400 Příznak z hlavičky úhrady Priznak String(5)17)
1500 14 Číslo zakázky IDZakaz String(15)18) Číslo zakázky pro zaúčtování
<del>1600</dev> Účet MD (novisible) MDUcet String(9)19) MD účet dle zvolené předkontace
<del>1700</dev> Účet Dal (novisible) DalUcet String(9)20) Dal účet dle zvolené předkontace
<del>1800</dev> Úč. op. z common_operace (novisible) IDOperace2 String(8)21) Pro kontrolu zda je pouzita existujici predkontace
<del>1900</dev> 8 Vyřídil (novisible) IDVyridil String(8)22) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
<del>2000</dev> 9 Úhrada (novisible) IDUhrada String(8) Úhrada
<del>2100</dev> Cena k úhradě (novisible) CenakUhrade Currency(0)23) Cena k úhradě z faktury - pro obarvovani pri rozdilne castce uhrady a faktury (castecna uhrada)

First free FieldID: 6, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Stav účtu k datu aktuálního řádku

Zobrazí stav účtu k datu, dle aktuálního řádku úhrady.

Uhrazování faktur

Funkce pro vkládání faktur do položek úhrady.

Vytvoř daňový doklad platby

Funkce se spouští z řádku úhrady zálohové faktury na kterou chceme daňový doklad vytvořit. Nejprve je zkopírovaný původní zálohový doklad do zvoleného druhu dle nastavení a číslo tohoto nově vytvořeného dokladu je pak vloženo do sloupce Daňový doklad platby v úhradě.

Vytvořený daňový doklad platby má ve sloupci vyfakturováno doplněno číslo původní zálohové faktury.

Dorovnej doklad kurzovým rozdílem

Funkce dopočítá kurzový rozdíl tak aby doklad byl plně uhrazen. Kurzový rozdíl vytvoří do druhu nastaveného v založce Nastavení. Fce funguje na označených položkách.

Dorovnej zápočet na součet nula

Funkce sníží hodnotu úhrady pohledávky nebo závazku na aktuálním řádku tak, aby byl celkový součet započtených úhrad nulový.

Vytvoř kurzový rozdíl převodu mezi vlastními účty

Funkce dopočítá kurzový rozdíl převodu mezi vlastními účty např. Kč→Eur. Aktuální řádek je jedna strana převodu a v dalším okně se zvolí druhá. Kurzový rozdíl vytvoří do druhu nastaveného v založce Nastavení.

Vytvoř kopii dokladu opakované platby/trvalého příkazu

Funkce umožňuje vytvořit kopii interního dokladu opakované platby (např. trvalé příkazy leasing, nájem resp. předpisy plateb DPPO apod). Po importu úhrady opakovaného resp. trvalého příkazu se úhrada automaticky spáruje s předchozím interním dokladem (je tedy přeplacený a úhrada zvýrazněna zeleně). Tato funkce zkopíruje tento předchozí doklad jako nový a úhradu na něj přehodí. Vznikne tak nový uhrazený interní doklad, který lze zaúčtovat. Zároveň se předchozí doklad vrátí do normálního nepřeplaceného stavu.

Události (Events)

faktury_uhrpol.PrintRow

V položkách úhrad jsou zelenou barvou zvýrazněny ty řádky, kdy se neshoduje cena k úhradě z faktury s uhrazenou částkou. Jde tedy o částečnou úhradu nebo přeplacenou fakturu (např. úhrada více faktur pod jedním variabilním symbolem). Pro zahraniční faktury/úhrady pak v případě, že existuje kurz. rozdíl je řádek modře podbarven. Vytvořením a vyplněním sloupce "Kurz. rozdíl" se modré zvýraznění zruší.

faktury_uhrpol.OnNewRecord

Vkládá implicitní účetní opraci z druhu a datum z hlavicky.

faktury_uhrpol.BeforeDelete

Přepočet faktury při vymazání úhrady a dotaz na smazání připojeného kurz. rozdílu

faktury_uhrpol.ChangeFieldValueIDFaktura

Doplnění střediska při změně čísla faktury a první částka.

faktury_uhrpol.AfterDelete

Přepočet faktury při vymazání úhrady.

faktury_uhrpol.AfterPost

Přepočteme fakturu, aby bylo videt zda je již uhrazena.

Položky deníku (ucto_pdenik)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Č. ř. v deniku IDDenik* String(15)24) Číslo řádku v deníku
200 1 Pořadové č. IDPdenik* Integer(0) Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení
300 5 Popis Popis String(50) Popis
400 2 Cena Cena Currency(0) Cena zaúčtování mezi MD a Dal
500 3 MD MDUcet String(9)25) Účet má dáti
600 Účet MD MDUcetPopis String(100)26) Má dáti účet - popis
700 4 Dal DalUcet String(9)27) Účet dal
800 Účet Dal DalUcetPopis String(100)28) Dal účet - popis
900 6 Č. zakázky IDZakaz String(15)29) Číslo zakázky
1000 7 Č. akce IDAkce String(8)30) Číslo akce (informativní číselník)
1100 8 Č. střediska IDStred String(8)31) Číslo střediska
1200 9 Č. prostředku IDProst String(15)32) Číslo prostředku
<del>*0*</dev> Měna (novisible) IDMena String(5)33) Kód měny dle bankovního účtu
*0* 30 Datum DatumVyst DateTime(0) Datum účtování v deníku

First free FieldID: 10, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)34) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)35) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)36) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
<del>600</dev> 4 Typ dokladu (novisible) TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
<del>700</dev> 5 Č. dokladu (novisible) CDokladu String(20)37) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)38) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)39) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)40)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)41)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)42) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)43) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)44) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)45)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)46) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) faktury_uhrdruh:idudruh
2) faktury_uhrdruh:idudruh=idudruh:idbankucet
3) common_bankucty:faktury_uhrdruh.idbankucet=idbankucet:idmena
4) , 38) partneri_partneri:IDPartner
5) , 39) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
6) , 22) , 46) common_uzivatele:idvyridil
7) faktury_uhrdruh:idudruh=idudruh:iducet
8) 'G'
9) faktury_uhrhl:iduhrdokl
10) , 11) faktury_faktury:idfaktura
12) faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:neuhrazeno
13) @LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params
14) common_operace:idoperace=idoperace:popis
15) , 31) common_stred:idstred
16) @LuaForm.MainLoop("ucto_denik_ShowLookupFieldCDokladu", nil, DSI, nil, Params
17) faktury_uhrhl:iduhrdokl=iduhrdokl:Priznak
18) , 29) , 42) zakazky_zakazky:IDZakaz
19) common_operace:idoperace=idoperace:mducet
20) common_operace:idoperace=idoperace:dalucet
21) common_operace:idoperace=idoperace:idoperace
23) faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:cenakuhrade
24) ucto_denik:iddenik
25) , 27) ucto_osnova:iducet
26) ucto_osnova o1:mducet=iducet:popis
28) ucto_osnova o2:dalucet=iducet:popis
30) ucto_uakce:idakce
32) , 44) prost_prost:IDProst
33) common_bankucty:faktury_uhrdruh.IDBankUcet=IDBankUcet:IDMena
34) dokumenty_dokumenty:IDDokument
35) dokumenty_druhy:iddruh
36) dokumenty_cpopis:popis
37) #TypDokl
40) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
41) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
43) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
45) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
 
manual/miduhrdokl.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki