Partneři (PARTNERI)

Partneři (partneri_partneri)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo firmy IDPartner* String(8) Identifikátor firmy
200 1 Zatřídění IDZatrideni String(5)1) Určuje, do jakého zatřídění je partner zařazen
300 2 Firma Firma String(40) Jméno firmy
400 3 Firma pokračování FirmaPokr String(40) Pokračování jména firmy
500 4 Zástupce (Příjmení Jméno) Zastupce String(35)2)) Implicitní zástupce se kterým se bude pracovat
600 6 Ulice Ulice String(35) Ulice
700 7 PSČ PSC String(10) PSČ
800 8 Město Mesto String(35) Město
900 18 IČO ICO String(20) IČO
1000 19 DIČ DIC String(20) DIČ
1100 15 Banka Banka String(25) Název banky
1200 14 Účet Ucet String(40)3)) Číslo účtu včetně kódu banky např. 00123456/0800
1300 9 Stát Stat String(3)4) Stát
1400 5 Stav Stav String(1) Informace o stavu partnera
1500 10 Telefon Telefon String(25) Telefon
1600 11 Fax Fax String(25) Fax
1700 12 E-mail Email String(50) Firemní společný e-mail
1800 13 WWW www String(50) Internetová adresa
1900 16 Sleva [%] Rabat Float(0) Odběratelská sleva v procentech
2000 17 Splatnost Splatnost SmallInt(0) Splatnost ve dnech, přenáší se do faktury
2100 22 Cenová skupina CenSkupina String(1) Zákazníkova cenová kategorie
2110 33 Typ úhrady IDTypUhr String(8)5) Předefinovaný typ úhrady pro partnera
2120 34 Doprava IDDopr String(8)6) Předefinovaný způsob dopravy pro partnera
2200 20 Poznámka1 Poznamka1 String(100) Krátká poznámka
2300 Zástupce rev. ZastupceRev String(35) Přehozené jméno zástupce např. Novák Jan Ing. → Ing. Jan Novák
2400 Funkce impl. zástupce ZFunkce String(35)7) Funkce implicitního zástupce
2500 Tel. impl. zástupce ZTelefon String(25)8) Telefon implicitního zástupce
2600 Mobil impl. zástupce ZMobil String(25)9) Mobilní telefon implicitního zástupce
2700 24 Fakturační adresa IDFaktAdr String(8)10) Odkaz na fakturační adresu
2800 Fakt. adr. firma FaktAdrFirma String(40)11) Název firmy z odkazu fakturační adresy
2900 Fakt. adr. ulice FaktAdrUlice String(35)12) Ulice z fakturační adresy
3000 Fakt. adr. PSČ FaktAdrPsc String(10)13) PSČ z fakturační adresy
3100 Fakt. adr. město FaktAdrMesto String(35)14) Město z fakturační adresy
3200 27 IBAN IBAN String(40) IBAN formát Čísla účtu
3300 28 SWIFT SWIFT String(11) SWIFT
3400 26 E-mail pro elektronické zasílání dokladů SendEmail String(80) Pokud je vyplněn, budou dokumenty při ukládání dokladů doplněny o tento email
3500 25 GPS gps String(40) GPS souřadnice ve formátu Geo URI
3600 29 Plátce DPH PlatceDPH String(1) Umožňuje nastavit neplátce DPH
3650 31 Datum vytvoření Datum DateTime(0) Datum vytvoření partnera
3660 32 Uživatel IDUzivatele String(8)15) Kód uživatele, který založil tohoto partnera
3700 21 Poznámka2 Poznamka2 Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
3800 Práva druhu RowRightDruh Right(0)16) Maska práv z druhu partnerů
3900 23 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k partnerovi
4000 30 Příznak Priznak String(5) 0-9 - oblíbená položka, N - neplatná položka

First free FieldID: 35, last free FieldID: 63

Podrobně

Zástupce (Příjmení Jméno)

Tento zástupce se použije na tiskových výstupech rozpočtů, objednávek, faktur apod. pokud zde není specifikován explicitní zástupce.

Formální způsob zápisu je v opačném pořadí "příjmení jméno titul". Je to z důvodu řazení a hledání dle příjmení. Tiskové sestavy pak pořadí obrací a na tiskovou sestavu se vytiskne "titul jméno příjmení".

Sleva [%]

Tato sleva se uplatňuje z prodejní ceny na výdejkách v případě tvorby cen dle ceny skladu nebo dle cenových pásem.

Cenová skupina

Tato informace se uplatňuje ve výdejkách v případě tvorby cen dle cenových pásem.

Fakturační adresa

Odkaz do tabulky fakturačních adres. Pokud má partner tento odkaz vyplněn, použije se fakturační adresa v sestavách faktur/dokladů. Lze ji založit pomocí funkce lokálního menu vytvoř shodnou fakturační adresu.

E-mail pro elektronické zasílání dokladů

Slouží k označení partnerů, kterým jsou doklady doručovány v elektronické podobě. Při uložení tisku do dokumentů, je doplněn tento email. Z dokumentů lze pak připojený el. doklad odeslat emailem pomocí funkce v lok. menu.

GPS

GPS souřadnice ve formátu GeoURI (geo:latitude,longitude). Při doplňování souřadnic pomocí funkce Obisu se na konec ještě za středník doplní "accur=cislo", kde 'cislo' znamená nalezenou přesnost (vyšší = přesnější, maximum je 9).

Příznak

0-9 - oblíbená položka N - neplatná položka

Lokální menu

Systémové funkce

Změna čísla firmy

Funkce změní číslo firmy (ID) na nově zadanou hodnotu včetně všech odpovídajích záznamů ve ostatních tabulkách OBISu.

Rychlé akce

Obsahuje položky vygenerované z nastavení rychlých akcí

Akce

Vytvořit dokumenty/emaily pro označené partnery

Vygeneruje dokumenty ve formě emailů pro hromadné odesílání na základě označených partnerů.

Hromadný email

Vytvoř shodnou fakturační adresu

Funkce zkopíruje aktualní kontaktní údaje z partnera do tabulky fakturačních adres a tuto nově vytvořenou fakturační adresu pak s partnerem propojí.

V okně fakturačních adres lze pak kontakní údaje dle požadavků editovat.

Vyhledávání duplicit

Vyhledávání duplicit je funkce, která je schopna nalézat stejné firmy v databázi na základě podobnosti jejich položek. Systém zjišťuje podobnost dvou položek v procentech. 100% podobnost má úplně stejný název firmy, ulici i město.

Nalézané duplicity přesahující nastavený práh se zobrazují v okně.

Příznaky

Ověření firmy v obchodním rejstříku

Otevře prohlížeč a v něm stránky s obchodním rejstříkem, kde se firma vyhledá podle IČO nebo názvu pokud není IČO vyplněno.

Kontrola spolehlivých plátců DPH

Funkce pro skupinu partnerů, která je určena v dialogu, vyhledá v databázi nespolehlivých plátců informace (status nespolehlivého platce ANO/NE a seznam registrovaných účtů) a problémy vypíše do dialogu a případně vytvoří odpovídající akce.

Kontrola insolvenčního rejstříku

Funkce stáhne a zpracuje insolvenční rejstřík ze stránek ministerstva spravedlnosti. Ke každému partnerovi, který bude v rejstříku nalezen, přidá akci se zadaným číslem a pro zadaného uživatele. Do poznámky akce se přenesou údaje ze seznamu jako např. adresa na web s podrobnostvi, jednací číslo u soudu atp. Data z rejstříku (identifikátor je IČO nebo R.Č.) se k partnerům v OBISu párují dle sloupce IČO. Údaje jsou vyhledávány od zadaného datumu měsíc zpětně. Pokud není akce v dialogu uvedena, provede pouze kontrola a zobrazení výsledků.

Načtení názvu a adresy z ARESu

Funkce načte z webového rozhraní ARES informace o označené firmě (vyhledává se podle vyplněného pole IČO), zobrazí je a volitelně zapíše do OBISu.

Doplnění akce aktuálního dluhu partnera

Pro označené nebo všechny partnery doplní/edituje akci s hodnotou aktuálních závazků/pohledávek po splatnosti. Závazky mají v ceně akce záporné znaménko, pohledávky kladné.

Zobraz

Zobraz všechny doklady k označeným partnerům

Zobrazí okno všech dokladů v rámci systému vyfiltrované pro označené partnery.

Připojit el. doklad

Skenovat doklad

Vygenerovat značku pro email

Vygeneruje značku pro zkopírování do emailu.

Nápověda obarvování řádků

TestNestedLoop

Události (Events)

partneri_partneri.PrintRow

Nespolehlivý plátce DPH - červeně + příznaky

Zástupci firem (partneri_zastupci)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 1 Č. partnera (novisible) IDPartner* String(8)17) Identifikátor partnera ke kterému zástupce patří
200 0 Příjmení/Jméno Zastupce* String(35)18)) Příjmení, jméno a titul
300 2 Funkce Funkce String(35)19) Funkce
400 3 Telefon Telefon String(25) Telefon
500 4 Mobil Mobil String(25) Mobil
600 5 Email Email String(50) Email
700 6 Poznámka Poznamka String(25) Poznámka
800 7 Ulice Ulice String(35) Ulice
900 8 PSČ PSC String(10) PSČ
1000 10 Město Mesto String(35) Město
1100 9 Stát Stat String(3)20) Stát
1200 11 Tel. Domů TelDomu String(25) Telefon domů
1300 Zástupce rev. ZastupceRev String(35) Přehozené jméno zástupce např. Novák Jan Ing. → Ing. Jan Novák
1400 12 Login Login String(35) Přihlašovací jméno pro webshop
1500 13 Heslo Heslo String(35) Heslo pro webshop
1600 14 Úroveň přístupu z webu naweb SmallInt(0) Úroveň přístupu ke kartám na webu - publikace při: sklad_karty.naweb ⇐ coalesce(partneri_zastupci.naweb,0)
1700 16 Příznak Priznak String(5) 0-9 - oblíbená položka, N - neplatná položka

First free FieldID: 15, last free FieldID: 63

Podrobně

Login

Login pro webshop (email).

Heslo

Heslo pro webshop.

Příznak

0-9 - oblíbená položka N - neplatná položka

Lokální menu

Systémové funkce

Příznaky

Nápověda obarvování řádků

Nastav heslo pro webshop

Funkce umožní nastavit heslo na webshop pro aktuálního zástupce.

Nastav heslo pro webshop new

Funkce umožní nastavit heslo na webshop pro aktuálního zástupce.

Události (Events)

partneri_zastupci.PrintRow

Obarvování dle příznaků

Bankovní účty (partneri_ucty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 1 Č. partnera (novisible) IDPartner* String(8)21) Identifikátor partnera ke kterému účet patří
200 2 Účet Ucet* String(40) Číslo účtu včetně kódu banky

First free FieldID: 0, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Akce (partneri_akce)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 18 Poř. číslo akce IDAkceP* String(15) Pořadové číslo akce - jednoznačný identifikátor
200 0 Číslo akce IDAkce* String(8)22) Číslo akce z číselníku předdefinovaných společných akcí
300 Popis Popis String(50)23) Popis akce z číselníku společných akcí
400 1 Poznámka Poznamka String(40) Krátká poznámka
500 6 Zástupce Zastupce String(35)24)) Zástupce (např. s kterým jste jednali)
<del>600</dev> 4 Číslo partnera (novisible) IDPartner String(8)25) Číslo firmy z číselníku partnerů
<del>700</dev> Partner (novisible) Partner String(40)26) Popis firmy z partnerů
800 11 Datum DATUM DateTime(0) Datum zápisu
900 12 Uživatel IDUzivatele String(8)27) Uživatel který provedl zápis
1000 17 Č. zakázky IDZakaz String(15)28) Identifikátor zakázky
1100 Popis zakázky Zakazka String(50)29) Popis zakázky
1200 2 Druh IDDruh String(5)30) Druh akce, je možno podle něj filtrovat
1300 Druh popis Druh String(50)31) Popis druhu akce
1400 3 Stav IDStav String(5)32) Stav akce
1500 Stav popis Stav String(50)33) Popis stavu akce
1600 8 Pro uživatele PIDUzivatele String(8)34) Datum akce (budík) se nastavuje pro zadaného uživatele
1700 7 Datum akce DatumAkce DateTime(0) Datum, kdy má akce na sebe upozornit
1800 10 Cena Cena Currency(0) Zde může být např. cena dopisu pro pozdější finanční vyhodnocení
1900 14 Cena1 Cena1 Currency(0) Pomocná cena 1
2000 15 Cena2 Cena2 Currency(0) Pomocná cena 2
2100 Město Mesto String(35)35) Město z partnerů
2200 Telefon zástupce TelZastupce String(25)36) Telefon zástupce
2300 Mobil zástupce MobilZastupce String(25)37) Mobil zástupce
2400 5 Pomocné č. partnera IDPartner1 String(8)38) Pomocné číslo firmy z číselníku partnerů
2500 Partner1 Partner1 String(40)39) Popis pomocné firmy z partnerů
2600 13 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
2700 9 Poznámka 2 Poznamka2 Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
2800 16 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k akci
<del>2900</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)40) TypDokl

First free FieldID: 19, last free FieldID: 63

Podrobně

Č. zakázky

Akce lze svázat také s konkrétní zakázkou. V tomto případě jsou pak zobrazeny v odpovídající záložce a okně zakázek.

Datum akce

Upozorňování není implicitně aktivní a je nutné jej zapnout v nastavení OBISu.

Pomocné č. partnera

Pomocí této vazby lze svázat akci od jednoho partnera k jinému. Například vazba mezi stavebním objektem a investorem/projektantem apod.

Lokální menu

Systémové funkce

Vytvořit dokumenty/emaily pro označenou akci

Vygeneruje dokument ve formě emailu na základě označených akcí.

Zobraz akce k partnerovi

Funkce zobrazí akce k partnerovi. V okně lze akce přidávat a editovat.

Účastníci společné akce

Po potvrzení této funkce se objeví okno Akcí, ze kterého vybereme dvojklikem myší nebo tlačítkem OK požadovanou akci. Poté se zobrazí okno, ve kterém bude požadovaná akce a seznam partnerů, kteří se zúčastnili této vybrané Akce.

Úkoly (ukoly_ukoly)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo úkolu IDUkol* String(15)41) Číslo úkolu
200 1 Druh IDDruh String(15)42) Druh úkolu
300 2 Popis Popis String(100) Popis úkolu
400 6 Termín Od Termin DateTime(0) Termín začátku úkolu
500 26 Termín do TerminDo DateTime(0) Termín konce úkolu
600 20 Upozornění Upozorneni DateTime(0) Datum, ke kterému se vyvolá upozornění (budík) pro řešitele.
700 22 Ukončeno DatumUkonceni DateTime(0) Datum ukončení
800 7 Priorita Priorita String(1) Priorita úkolu
900 8 Stav Stav String(1) Stav úkolu
1000 9 Zadavatel IDVyridil String(8)43) Zadavatel úkolu
1100 10 Řešitel PIDUzivatele String(8)44) Řešitel úkolu
<del>1200</dev> 11 Partner (novisible) IDPartner String(8)45) Úkol je spojen s konkrétním zákazníkem nebo dodavatelem
1300 Firma PartnerName String(40)46) Název firmy partnera
1400 21 Zástupce Zastupce String(35)47)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1500 12 Číslo zakázky IDZakaz String(15)48) Číslo zakázky
1600 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)49)) Položka zakázky
1700 Popis zakázky ZakPopis String(50)50) Popis zakázky
1800 5 Milník Milnik String(25)51) Milník
1900 3 Datum Datum DateTime(0) Datum zadání úkolu
2000 4 Poslední změna DatumPZmeny DateTime(0) Datum poslední změny
2100 15 Na vědomí CC String(60)52)) Seznam emailů na které budou navíc odesílány informace o změnách úkolu
2200 23 Opakování MJOpak String(50)53)) Interval opakování úkolu (format iCalendar RRULE)
2300 24 Zveřejnění Verejny String(50)54)) Zveřejnění úkolu v kalendáři
2400 14 Kód výkonu IDVyk String(15)55) Kód výkonu z číselníku, který se použije při generování výkonu z úkolu
2500 16 Plán hodin PlanCas Float(0) Plánované hodiny na realizaci
2600 17 Hodin Cas Float(0) Skutečně odpracované hodiny
2700 30 Vytížení hodin/den VytizeniCas Float(0) Vytížení prostředku úkolem (hod/den)
2800 27 Č. prostředku IDProst String(15)56) Číslo prostředku
2900 Prostředek PopisProst String(80)57) Popis prostředku
3000 28 Typ upozornění TypUpozorneni String(1) Způsob upozornění na úkol
3100 25 UID EUID String(60) UID externího kalendáře
3200 29 Vazba Vazba String(1) Úkol je svázaný s jiným
3300 iTIP iTIP String(1)58) Maska práv z druhu úkolů 3600 18 Práva RowRight Right(0) <del>3700</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)59) TypDokl First free FieldID: 31, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Vytížení hodin/den == Termín do lze vypočíst pomocí Plánovaného času a vytížení: Termín Do = Termín + dny * Plánovaný čas/Vytížení na den Planovaný časi a vytížení je v hodinách, lze ale pro použít i jinou jednotku: např. den - pak je plán ve dnech a vytížení 1 odpovídá 100%, 0.5 je 50% apod. == Vazba == Příznak, že je úkol provázaný s jimým úkolem. Může být nadřazený (master) nebo podřízený (slave) nebo obojí. Pokud vazby vymažeme, je nutné tento příznak opravit ručně. ==== Lokální menu ==== === Systémové funkce === === Vytvoř úkol === === Změna stavu úkolu (vyřešit/odložit) === Zobrazí dialog, kde lze změnit stav úkolu, důležité sloupce a zapsat komentář. === Posunout termíny === Posune termíny označených úkolů o zadaný počet dnů. === Přehled komentářů === Zobrazí k danému úkolu všechny komentáře ==== Události (Events) ==== === ukoly_ukoly.PrintRow === Obarvování dle stavu a priority úkolu ===== Dokumenty (dokumenty_dokumenty) ===== ==== Popis sloupců ====
Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)60) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)61) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)62) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
600 4 Typ dokladu TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
700 5 Č. dokladu CDokladu String(20)63) Číslo dokladu dle sloupce typ
<del>800</dev> 6 Kód partnera (novisible) IDPartner String(8)64) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)65) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)66)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)67)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)68) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)69) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)70) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)71)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)72) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) partneri_fzatrid:idzatrideni
2) , 24) , 47) , 66) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
3) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_ucty:Ucet!IDPartner=IDPartner"}
4) , 20) common_staty:idstat
5) faktury_typuhr:idtypuhr
6) common_doprava:iddopr
7) partneri_zastupci:IDPartner;zastupce=IDPartner;zastupce:funkce
8) , 36) partneri_zastupci:IDPartner;zastupce=IDPartner;zastupce:telefon
9) , 37) partneri_zastupci:IDPartner;zastupce=IDPartner;zastupce:mobil
10) partneri_faktadr:idfaktadr=IDPartner
11) partneri_faktadr:idfaktadr=IDPartner:Firma
12) partneri_faktadr:idfaktadr=IDPartner:ulice
13) partneri_faktadr:idfaktadr=IDPartner:psc
14) partneri_faktadr:idfaktadr=IDPartner:mesto
15) , 27) , 34) , 43) , 44) , 72) common_uzivatele:idvyridil
16) partneri_fzatrid:idzatrideni=idzatrideni:rowright
17) , 21) , 25) , 38) , 45) , 64) partneri_partneri:IDPartner
18) @LuaForm.MainLoop("partneri_zastupci_BuildJmenoTitul", nil, DSI, nil, Params
19) partneri_zfunkce:funkce
22) partneri_sakce:idakce
23) partneri_sakce:idakce=idakce:popis
26) partneri_partneri p1:IDPartner=IDPartner:Firma
28) , 48) , 68) zakazky_zakazky:IDZakaz
29) , 50) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:Popis
30) partneri_adruh:iddruh
31) partneri_adruh:iddruh=iddruh:popis
32) partneri_astav:idstav!iddruh=iddruh
33) partneri_astav:iddruh;idstav=iddruh;idstav:popis
35) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:mesto
39) partneri_partneri p2:IDPartner1=IDPartner:firma
40) 'X'
41) ukoly_ukoly:IDUkol
42) ukoly_druhy:iddruh
46) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:Firma
49) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
51) ukoly_milniky:milnik
52) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldCC", nil, DSI, nil, Params
53) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldMJOpak", nil, DSI
54) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldVerejny", nil, DSI
55) prost_vyktext:idvyk
56) , 70) prost_prost:IDProst
57) prost_prost:IDProst=IDProst:popis
58) (select first 1 ukoly_itip.Smer as Smer from ukoly_itip
where ukoly_itip.IDUkol = ukoly_ukoly.IDUkol
order by ukoly_itip.ID)
      )) | Směr z 1. řádku iTIP. O=ORGANIZER, P=ATTENDEE |
| 3400 | 19 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
3500 Práva druhu RowRightDruh Right(0)((ukoly_druhy:iddruh=iddruh:rowright
59) 'L'
60) dokumenty_dokumenty:IDDokument
61) dokumenty_druhy:iddruh
62) dokumenty_cpopis:popis
63) #TypDokl
65) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
67) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
69) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
71) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
 
manual/midpartneri.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki