Skladové karty (SKLKARTY)

Přehled (sklad_karty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo karty IDSkladKarta* String(15) Číslo skladové karty
200 1 Popis karty Popis String(80) Popis skladové karty
300 2 Druh IDDruh String(8)1) Druh karty
400 Popis druhu DruhName String(50)2) Popis druhu
500 4 Množství Mnozstvi Float(0) Množství celkem ze všech skladů
510 Mn na akt.skladu MnAktSklad Float(0)3) Množství na aktuálním skladu - při změně nastavení skladu je nutný restart
600 3 MJ MJ String(4)4) Měrná jednotka
700 11 Cena Cena Currency(0) Prodejní ceníková cena
800 10 Cena skladu CenaSkladu Currency(0) Nákladová cena skladu
900 Celková cena skladu CenaSkladuCelkem Currency(0) Celková nákladová cena skladu
1000 18 Rezervované mn. RezervMn Float(0) Rezervované množství celkem
1100 Vysčítané mn. VyscitMn Float(0) Vysčítané množství, je to množství které zůstane na skladu po vyřízení všech objednávek a rezervací
1200 19 Objednané mn. ObjedMn Float(0) Objednané množství celkem
1250 23 Typové číslo (PN) CisRozp String(15) Typové číslo, PN
1300 5 Min. množství MinMnozstvi Float(0) Minimální množství
1400 6 Opt. množství OptMnozstvi Float(0) Optimální množství
1500 7 Max. množství MaxMnozstvi Float(0) Maximální množství
1600 8 Záruka (měs.) ZarukaMes SmallInt(0) Standardní doba záruka v měsících
1700 9 Marže [%] Rabat Float(0) Marže [%] (pokud je použit výpočet prodejní ceny z ceny skladu)
1800 12 Cena 1 Cena1 Currency(0) Pomocná cena 1
1900 13 Cena 2 Cena2 Currency(0) Pomocná cena 2
2000 14 Cena 3 Cena3 Currency(0) Pomocná cena 3
2100 17 Dodavatel/Zákazník IDPartner String(8)5) Dodavatel nakupované karty nebo zákazník výrobku při zakázkové výrobě. Dosazuje se do objednávky při generování objednávky
2200 Firma PartnerName String(40)6) Jméno preferovaného dodavatele
2300 33 Hmotnost Hmotnost Float(0) Jednotková hmotnost
2400 26 EAN EAN String(15) EAN
2500 27 Výrobní kalkulace IDRozp String(15)7) Výrobní rozpočet (slouží k vytvoření výrobních rozpočtů z objednávky)
2600 35 MJ2 MJ2 String(4)8) Druhá měrná jednotka
2700 36 Koef. MJ/MJ2 KoefMJ2 Float(0)9) Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ/koef)
2800 Množství v MJ2 Mnozstvi2 Float(0) Množství přepočtené v MJ2
2900 28 Stát IDStat String(3)10) Země původu pro statistiky INTRASTAT
3000 30 TARIC TARIC String(10) Kód zbožové kombinované nomenklatury pro statistiky INTRASTAT
3100 31 Recyklační skupina IDRecSk String(8)11) Kód recyklační skupiny elektroodpadu pro statistiky INTRASTAT
3200 32 Recyklační příspěvek RecPoplatek Currency(0) Cena recyklačního příspěvku
3300 Kód DPH IDDPH String(8)12) Kód DPH
3400 Sazba DPH [%] SazbaDPH Float(0)13) Sazba DPH v procentech
3500 16 Položka v ceníku IDCen String(15)14) Vazba na odpovídající ceníkovou položku
3600 Ceník popis CenikPopis String(60)15) Popis dle ceníku
3700 Náklady dle ceníku CenikNaklady Currency(0)16) Náklady dle ceníku
3800 Objednací číslo ObjCislo String(30)17) Objednací číslo u preferovaného dodavatele dle ceníku, používá se pro tisk objednávek
<del>3900</dev> 20 Obrázek (novisible) Obr MMMemo(0) Obrázek
4000 22 Mezinárodní texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty/Multimediální poznámka
4100 37 Datum vytvoření Datum DateTime(0) Datum vytvoření karty
4200 21 Uživatel IDUzivatele String(8)18) Kód uživatele, který založil tuto kartu
4300 15 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
4400 29 Práva RowRight Right(0)
4500 38 Příznak Priznak String(5) 0-9 - oblíbená položka, N - neplatná položka
4600 24 Error Error String(1) Příznak chyby na kartě [E-chyba přepočtu, O-vyžadován přepočet karty]
<del>4900</dev> 34 Publikovat na webu (novisible) naweb SmallInt(0) "" - nepublikovat; 0,1,… - publikovat - publikace při: sklad_karty.naweb ⇐ coalesce(partneri_zastupci.naweb,0)
<del>5000</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)19) TypDokl

First free FieldID: 25, last free FieldID: 63

Podrobně

Mn na akt.skladu

Zobrazuje množství které je skladem na aktuálním skladu (viz. záložka nastavení - Aktuální sklad). Pokud se toto nastavení změní, je nutné restartovat OBIS, aby se zobrazované množství změnilo.

Recyklační příspěvek

Každá skladová karta může obsahovat samostatnou informaci o výši recyklační poplatku na elektroodpad. Tato cena je pak vyžita při funkci fakturace výdejky a funkci doplň recyklační položky do položek faktury.

Při příjmu karty s poplatkem uvedeme jeho výši do tohoto sloupce na kartě a při fakturaci výdeje je pak použita. Pokud však nastane situace, že přijímáme stejné zboží z různým rec. poplatkem je nutné založit samostatné karty.

Příznak

0-9 - oblíbená položka N - neplatná položka

Lokální menu

Systémové funkce

Aktualizace Karty->Ceník

Aktualizuje ceníkové položky pro označené karty.

Aktualizace Ceník->Karty

Aktualizuje označené skladové karty z ceníku.

Přenos karty do ceníku

Tato funkce zkopíruje Skladovou kartu do Ceníku do zvoleného Ceníkového druhu. Přenesou se veškeré informace (popis, cena) a automaticky se vytvoří propojka v obou tabulkách.

Změna prodejní ceny

Zobrazí se okno pro přepočet prodejní ceny. Lze aplikovat na označené položky. Jako zdroj je možné zvolit cenu skladu nebo cenu123. Zaokrouhlení prodejní ceny se řídí nastavením zaokrouhlování jednotkových cen v rozpočtech (Rozpočty-Nastavení-Zaokrouhlování)

Příznaky

Doplnění EAN ke kartě pomocí čtečky

Funkce pomocí čtečky čárových kódů doplní kód do sloupce EAN pro danou skladovou kartu.

Vyhledání karty dle čárového kódu

Funkce zobrazí informace o skladové kartě dle zadaného čárového kódu. Daný kód fce hledá ve sloupci EAN a ve sloupci Číslo karty.

Vkládání parametrů pro označené karty z číselníku

Vytvoření objednávek dle stavu skladu

Funkce vytvoří objednávky podle stavu množství na jednotlivých skladových kartách.

Do objednávky se přidá každá karta, jejíž vysčítané množství je menší než minimální množství nastavené na kartě. Pro vysčítané množství platí následující výpočet:

Vysčítané_mn = Množství - Rezervováno + Objednáno

Funkce vytvoří objednávky pro dodavatele podle jejich nastavení na jednotlivých kartách (pole dodavatel) a to v takovém množtví, aby vysčítané množství dosáhlo hodnotu optimálního množství, které lze na kartě nastavit.

Před spuštěním funkce vytvoření objednávky lze zadat omezující podmínky. Pokud není některá podmínka vyplně, omezení se neuplatní:

 • pouze objednávka pro vybraného dodavatele
 • pouze karty z vybraného druhu (sortiment)
 • pouze pro rezervace z vybraného druhu
 • pouze vybraný mezisklad (viz. níže)

V dialogu je dále pole pro zadání druhu objednávek, kde budou nové vytvořeny.

Pokud se zvolí omezení na konkrétní mezisklad, pak se pro výpočet vysčítaného množství uplatní nikoli celkové množství na kartě, ale pouze stav na zvoleném meziskladu. Totéž platí pro objednávky a rezervace, které mohou mít v hlavičce informaci o meziskladu pro který je platná.

Vytvořit/připojit z označených úkol

Funkce umožňuje připojit označené karty k existujícímu úkolu nebo vytvořit nový úkol (po stisku tlačítka + [Ins] v okně výběru úkolů). Připojené karty jsou pak rychle přístupné v záložce úkolů Navázané doklady.

Vytvořit/zobrazit výrobní kalkulaci

Funkce umožňuje zobrazit výrobní kalkulaci rozpočtu případně založit novou pokud ještě neexistuje.

Rekonstrukce skladu

Tato funkce slouží ke kompletnímu přepočtu stavu skladu a jeho cen a opravuje následující hodnoty:

 • celkové množstevní hodnoty na kartě (množství/objednané/rezervováno)
 • zbývající "nevyřízené" množství na rezervacích/objednávkách
 • množstevní stavy na jednotlivých meziskladech
 • průměrnou cenu skladu na kartách a výdejkách dle zvoleného způsobu tvorby cen skladu

Dále systém kontroluje následující chybové stavy:

 • pokles množství do záporu
 • nesouhlasící párový doklad převodky (např. existuje jen příjemka a chybí výdejka nebo jsou různé množství na příjemce a výdejce pro stejnou kartu)
 • chybu rozúčtování dodatkových nákladů na příjemce (rozdíl mezi cenou a ceníkovou cenou v položkách příjemky se nerovná ceně rozpuštěných dodatkových nákladů).

Chybové karty resp. pohyby a příjemky/výdejky se poté červeně zvýrazněny.

Funkci lze spustit na všechny vyfiltrované resp. pouze označené skladové karty v okně a lze zadat datumové omezení ke kterému jsou veškeré výpočty a opravy prováděny.

Připojit el. dokument

Skenovat dokument

Nápověda obarvování řádků

Události (Events)

sklad_karty.karty_PrintRow

Systém kontroluje počet kusů a cenu na skladových kartách a barevně označuje řádky následujícím způsobem:

 • černá - běžná skladová karta bez chyb
 • zelená - možné chybné údaje na kartě (množství, ceny). Např. pokud zpětně opravíme na Příjemkách/Výdejkách počet kusů nebo cenu. Ve sloupečku Error se objeví znak O. Nápravu provedeme spuštěním funkce Rekonstrukce skladu, která je k dispozici v lokálním menu karet.
 • červená - z takto označené karty bylo vydáno větší množství, než bylo naskladněno a položka Množství obsahuje záporné číslo. Druhá možnost je, že je sice koncové množství kladné, ale dochází k poklesu do mínusu v průběhu příjmů a výdejů. Tento problém lze odstranit např. opravou datumu u patřičné příjemky resp. výdejky a následnou Rekonstrukcí skladu.

Pohyby (sklad_ppolozky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Příjemka IDPrijemka* String(8)20) Číslo příjemky/výdejky
<del>200</dev> 2 Číslo karty (novisible) IDSkladKarta* String(15)21) Číslo skladové karty
300 1 Pořadí Poradi* SmallInt(0) Pořadí řádku
400 Popis z hlavičky příjemky/výdejky Popis String(50)22) Popis
500 3 Množství Mnozstvi Float(0) Množství
600 MJ MJ String(4)23) Měrná jednotka, dle skladových karet
700 5 Cena Cena Currency(0) Cena pořízení/prodeje
800 Cena celkem CenaCelkem Currency(0) Cena celkem bez DPH (množství * cena)
900 6 Cena skladu CenaPomocna Currency(0) Účetní cena skladu v okamžiku dokladu
1000 7 Cena skladu bez dod. nákl. CenaPomBezDod Currency(0) Cena skladu v okamžiku dokladu bez dodatkových nákladů
1100 8 Ceník cena CenikCena Currency(0) Pomocná cena pořízení/prodejní (bez dodatkových nákladů)
*1200* Sleva Sleva Float(0) Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně
*1200* 4 Recyklační příspěvek RecPoplatek Currency(0) Cena recyklačního příspěvku
*1300* Číslo zakázky IDZakaz
1) sklad_matdruh:iddruh=iddruh
2) sklad_matdruh:iddruh=iddruh:popis
3) sklad_skladpol:IDSkladKarta=sklad_skladpol.idsklad = '<Lua>return ClientSession.GetOption(ClientSession, "SkladDM.IDSklad")</Lua>' and sklad_skladpol.IDSkladKarta:mnozstvi
4) , 8) , 9) common_simj:mj
5) partneri_partneri:IDPartner
6) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
7) rozpocty_rozpocty:idrozp
10) common_staty:idstat
11) sklad_recsk:IDRecSk=IDRecSk
12) sklad_matdruh:iddruh=iddruh:iddph
13) common_dph:sklad_matdruh.iddph=iddph:sazba
14) rozpocty_cenik:idcen
15) rozpocty_cenik:idcen=idcen:popis
16) rozpocty_cenik:idcen=idcen:naklady
17) rozpocty_cenik:idcen=idcen:objcis
18) common_uzivatele:idvyridil
19) 'S'
20) sklad_prijemky:idprijemka
21) sklad_karty:IDSkladKarta
22) sklad_prijemky:IDPrijemka=IDPrijemka:Popis
23) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:MJ
 
manual/midsklkarty.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki