Doklady / Faktury (FAKTURY)

Přehled (faktury_faktury)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokladu IDFaktura* String(10) Číslo faktury, číselná řada se použije dle nastavení ve zvoleném midfaktury_fdruh druhu dokladů
200 1 Partner IDPartner String(8)1) Číslo partnera
300 Jméno firmy PartnerName String(40)2) Jméno partnera, převzato z tabulky partnerů
400 2 Zástupce Zastupce String(35)3)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
500 16 Popis Popis String(50) Popis
600 3 Datum vystavení DatumVystaveni DateTime(0) Datum vystavení faktury
700 4 Datum DPH DatumUskZdanPlneni DateTime(0) Datum uskutečnění zdanitelného plnění
800 6 Datum spl. DatumSplatnosti DateTime(0) Datum splatnosti
900 43 Datum účtování DatumZauctovani DateTime(0) Datum se kterým bude faktura zaúčtovaná v deníku
1000 5 Datum uplatnění DPH DatumUplZdanPlneni DateTime(0) Datum uplatnění zdanitelného plnění
1100 7 Variabilní symbol VarSymbol String(12) Variabilní symbol
1200 8 Konstantní symbol KonstSymbol String(4)4) Konstantní symbol
1300 9 Specifický symbol SpecSymbol String(12) Specifický symbol
1400 42 Ev. číslo daňového dokladu CisloFaktury String(60) Evidenční číslo přijatého daňového dokladu pro kontrolní hlášení DPH
1500 10 Typ úhrady IDTypUhr String(8)5) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
1600 Úhrada Uhrada String(50)6) Popis úhrady
1700 18 ID Zakázky IDZakaz String(15)7) Číslo zakázky ke které se faktura vztahuje
1800 19 Pol. zakázky IDZakPol String(15)8)) Položka zakázky
1900 Popis zakázky ZakPopis String(50)9) Popis zakázky
2000 11 Účetní operace IDOperace String(8)10)) Kód účetní operace pro zaúčtování dokladu
2100 Popis operace OperacePopis String(50)11) Popis účetní operace
2200 23 Měna IDMena String(5)12) Kód měny
2300 13 Cena bez DPH CenaBezDPH Currency(0) Cena celkem bez DPH
2400 14 DPH DPH Currency(0) DPH celkem
2500 Cena celkem CenaCelk Currency(0) Cena celkem s DPH
2600 15 Cena k úhradě CenaKUhrade Currency(0) Celková cena k úhradě
2700 29 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Ceníková prodejní cena
2800 25 Přikázáno Prikazano Currency(0) Celková částka již vytvořených příkazů k úhradě
2900 20 Uhrazeno Uhrazeno Currency(0) Již uhrazená částka
3000 35 Neuhrazeno Neuhrazeno Currency(0) Částka zbývající k úhradě
3100 K platbě KPlatbe Currency(0) Neuhrazeno*Znaménko (+pohledávka/-závazek)
3200 21 ID bank. účtu IDBankUcet String(8)13) Při tisku bude použito toto číslo pro dohledání č. účtu a bankovního spojeni z číselníku bankovních účtů
3300 22 Druh dokladu IDFDruh String(8)14) Druh dokladu
3400 Popis druhu dokladu FDruhPopis String(50)15) Popis druhu dokladu
3500 24 Typ zaokr. IDZaokr String(1) Způsob moznosti_nastaveni_options zaokrouhlení DPH dokladu
3600 26 Přefakturováno Prefakturovano String(10)16) Přefakturování subdodávky do faktury
3700 27 Vyfakturováno Vyfakturovano String(10)17) Číslo závěrečného dokladu při fakturaci zálohy
3800 36 Oprava dokladu OpravnyKDokl String(10)18) Opravný daňový doklad k původnímu dokladu číslo
3900 28 Č. prostředku IDProst String(15)19) Informativní odkaz na číslo prostředku
4000 30 Č. střediska IDStred String(8)20) Číslo střediska, přenáší se při zaúčtování do deníku
4100 34 Datum přecenění DatumPreceneni DateTime(0) Datum přecenění částky neuhrazeno
4200 38 Upomínka z dokladu Upominka String(10) Číslo zdrojové faktury, z které se upomínka generovala
4300 39 Číslo upomínky CisloUpominky SmallInt(0) Číslo upomínky
4400 DIČ DIC String(20)21) DIČ
4500 37 Účet partnera Ucet String(40)22)) Číslo účtu partnera včetně kódu banky např. 00123456/0800
4600 40 IBAN IBAN String(40) IBAN partnera
4700 41 SWIFT SWIFT String(11) SWIFT partnera
4800 Plátce DPH PlatceDPH String(1)23) Plátce DPH
4900 44 Příznak Priznak String(5) N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, 1,2,3 - max. chyba přepočtu
5000 12 Vyřídil IDVyridil String(8)24) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
5100 Jméno VyridilJmeno String(30)25) Jméno uživatele, který vytvořil doklad
5200 33 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
5300 17 Text Text Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka, tiskne se v záhlaví faktury
5400 31 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k dokladu
<del>5500</dev> Datum (novisible) Datum DateTime(0)26) Datum
<del>5600</dev> Znaménko (novisible) Znamenko Integer(0)27) Znaménko z midfaktury_fdruh druhu dokladu
<del>5700</dev> Znaménko DPH (novisible) ZnamenkoDPH Integer(0)28) Znaménko z midfaktury_fdruh druhu dokladu
<del>5800</dev> 32 Cena polozek (novisible) CenaPolozek Currency(0) Cena polozek
<del>5900</dev> Implicitní DPH z druhu faktur (novisible) DefaultDPH String(8)29)
<del>6000</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)30) TypDokl
<del>6100</dev> Fakt. adresa (novisible) IDFaktAdr String(8)31)

First free FieldID: 45, last free FieldID: 63

Podrobně

Datum uplatnění DPH

Všechny tiskové sestavy pro daňové přiznání DPH pracují s tímto datem. Aby nebylo nutné toto datum vyplňovat při pořizování dokladů, je v lokálním menu k dispozici funkce připrav doklady pro DPH.

ID Zakázky

Pokud se jedná o fakturu za materiál, který jde přes sklad a výdejkou na konkrétní zakázku, pak tuto fakturu již k zakázce nepřipojujte. Náklady by na zakázce byly v dvojnásobné výši. Pro tento případ si vytvořte pomocnou zakázku "přes sklad" a fakturu připojte na ni.

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude nákladový doklad napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení.

Účetní operace

Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.

Ceníková cena

U přijatý dokladů (subdodávky) se jedná o prodejní cenu pro přefakturaci. U vydaných dokladů pak představuje standardní ceníkovou cenu před slevou.

Přefakturováno

V případě přijaté subdodávky informuje, kterým vydaným dokladem byl tento přefakturován zákazníkovi. Nemá vliv na účetnictví. Vyplňuje se při fakturaci zakázky a při funkci přefakturace přijatých subdodávek.

Vyfakturováno

Používá se u zálohových faktur a daňových dokladů platby. Informuje o čísle závěrečného daňového dokladu, kterým byla záloha zúčtována. Má vliv na saldokonto v účetním deníku a vyplňuje se při funkci lokálního menu fakturace zálohových proformafaktur.

Č. prostředku

Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.

Datum přecenění

Pokud u dokladu v cizí měně vyplníme toto datum bude se částka Neuhrazeno počítat s kurzem dle tohoto data. Toho je využito při přecenění faktury na konci roku. Ke konci roku se vytvoří úhrada kurzového rozdílu vzniklá změnou hodnoty pohledávky. Proto je nutné počítat hodnotu neuhrazeno takového dokladu z jiného kurzu platného na konci roku.

Příznak

N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)

Lokální menu

Systémové funkce

Fakturace zálohových proformafaktur

Slouží k vytvoření závěrečného daňového dokladu v případě vystavení zálohy, úhrady a daňového dokladu platby.

Funkce zkopíruje označenou zálohovou fakturu do zvoleného druhu. Do této nové faktury pak přidá řádky s odpočtem zaplacených záloh resp. vystavených daňových dokladů plateb. Řádek pro odečet zaplacené zálohy lze nastavit výběrem z číselníku z záložce nastavení volba Položka úhrad při fakturaci proforma faktur.

Daňový doklad je se zálohovou fakturou spojen tak, že úhrada zálohy má vyplněn sloupec Daňový doklad platby.

V původní zálohové faktuře je nakonec vyplněn sloupec Vyfakturováno číslem nově vytvořeného závěrečného daňového dokladu.

Opakovaná fakturace

Tato funkce slouží pro opakovanou fakturaci periodicky se opakujících akcí, kde se jednotlivé faktury liší pouze popisem, za které období je faktura vystavena.

Vytvoření vzoru

Pro použití této funkce je třeba si nejprve vytvořit vzor faktury, kterou budeme používat pro opakovanou fakturaci. Vzor musí mít vyplněny všechny potřebné údaje (včetně položek) kromě data splatnosti a data DPH (tyto hodnoty se při použití opakované fakturace vyplní údaji, které zadá uživatel v dialogu). Tyto vzorové faktury si vytvořte v samostatném druh faktur se znaménkem 0. Nakonec do pole poznámka napíšeme text, v němž se bude po použití opakované fakturace doplňovat požadované období. Toto se provede tak, že místo části textu, který chceme při použití této funkce nahradit napíšeme %s.

Příklad:

 • chceme v poznámce mít: Fakturujeme vám za období 3.Q 2007 naše služby (text 3.Q 2007 se má při opakované fakturaci měnit)
 • do poznámky vzoru napíšeme: Fakturujeme vám za období %s naše služby a v dialogu při opakované fakturaci napíšeme do pole Text faktury text 3.Q 2007.
Použití

Označíme vzory faktur, které chceme použít a spustíme funkci Opakovaná fakturace z lokálního menu faktur. Objeví se dialog, kde vyplníme požadovaný datum vystavení, datum DPH, druh faktury a období v textu faktury a potvrdíme. Pokud nebude vyplněn datum vystavení, bude použit aktuální datum. Pokud nebude vyplněn datum DPH, bude stejný jako datum vystavení.

Vytvoř opravný daňový doklad

Vytvoří opravný daňový doklad dle následujícího postupu:

 • V dialogu vyberte nový druh dokladů pro opravné doklady
 • Funkce zkopíruje původní doklad, opraví základy daně zápornou částkou a doplní do nového sloupce v hlavičce "Oprava dokladu" číslo původního
 • Do poznámky doplňte důvod opravy a v položkách přidejte novou položku, kde se uvede nový základ daně a sazba DPH
 • Pro tisk lze pak využít standardní sestavu "Doklad s DPH" - tisková sestava v této verzi vytiskne zároveň automaticky číslo původního dokladu ze sloupce "Oprava dokladu"

Vytvoření zápočtu k opravnému daňovému dokladu

Vytvoří zápočet mezi opravným daň. dokladem a původní fakturou, ke kterému byl opravný vystaven.

Vytvoř pozastávku k aktuálnímu dokladu

Funkce vytvoří pomocný doklad a úhradu na částku pozastávky dle následujících pravidel:

 • pro pomocnou fakturu vytvořte nový druh dokladů, kde bude znaménko stejné jako vystavená faktura (+1) a znaménko DPH 0
 • v zakázkách záložce nastavení zadejte tento nově vytvořený druh do "Druh pomocných dokladů pozastávek" - pomocné doklady pozastávek jsou do zakázky započteny specifickým způsobem, aby odpovídala celková fakturovaná částka a úhrada
 • pro pomocnou úhradu vytvořte nový druh pozastávky
 • v dialogu zadejte tyto nově vytvořené druhy, částku pozastávky a její DPH, datum kdy má být uhrazena a text, který se na doklad a úhradu přenese
 • částku lze zadat jako hodnotu bez DPH se zvolenou sazbou nebo jako částku s DPH se sazbou DPH "" - mimo evidenci
 • funkce vytvoří pomocný doklad, který má stejný variabilní symbol a partnera jako původní faktura a je s ní svázán sloupcem "vyfakturováno"
 • pomocná faktura pozastávky má stejné datum vystavení a zakázku jako původní a datum splatnosti dle zadané hodnoty v dialogu
 • zároveň se vytvoří na původní fakturu pomocná úhrada k datu vystavení v celkové částce pozastávky včetně DPH
 • výsledkem je, že na původní faktuře klesne odpovídajícím způsobem cena Neuhrazeno a nový pomocný doklad pak eviduje tuto pohledávku s datem splatnosti pozastávky v budoucnosti
 • pomocná faktura pozastávky se neúčtuje, pomocná úhrada se účtuje 311.003/311.002 (pozastávky/krátkodobé pohledávky)
 • následná úhrada pomocného dokladu pozastávky se pak účtuje 221.000/311.003 (banka/pozastávky)

Vytvoř hotovostní doklad úhrady faktury

Fce vygeneruje z faktury hotovostní doklad do zvoleného druhu dokladů na zadanou částku a vytvoří úhradu faktury ve zvoleném druhu úhrady (pokladně). Hotovostní doklad má ve sloupci "Vyfakturováno" číslo faktury, čímž je párováno saldo. Vytvořený hotovostní doklad má nastavený typ úhrady "pom" a automaticky se ihned uhradí rychlou úhradou. Je tedy nutné vytvořit typ úhrady "pom" a zde vybrat pomocný druh úhrad pro tento účel.

Druh a IDDPH jsou nastaveny glob. konstantou faktury_faktury.HOTOVOSTNIDOKLADUHRADY

Generování upomínek

Fce vygeneruje z neuhrazené, vystavené faktury upomínku do zvoleného druhu. Číslo upomínky bude o 1 větší - dle dříve vystavených upomínek. Do upomínky se přenese číslo zdrojové faktury a číslo upomínky. Do faktury, z které se upomínka generovala, se napíše číslo upomínky, která se zrovna generovala.

Kontroly

Schvalování

Doplnění faktury do nákladů

Připrav doklady pro DPH

Funkci je nutné použít pokud potřebujeme vytisknout podklady pro přiznání DPH.

Funkce se po spuštění zeptá na časové období a u všech dokladů, které budou mít Datum DPH v tomto rozsahu období, zapíše funkce do sloupce Datum uplatnění DPH datum konce zadaného období. Podle tohoto sloupce se provádí výpočet DPH. Pokud nebude mít doklad vyplněn sloupec Datum uplatnění DPH, nebude zahrnut do výpočtu DPH.

Elektronické podání

Elektronická evidence tržeb

Rychlá úhrada dokladu

Funkce je užitečná pro rychlé vytváření úhrad hotovostních dokladů.

Funkce vytvoří novou úhradu a zařadí ji do druhu podle nastavení v Typu úhrady ve fakturách dle následujícího postupu:

 • doklad má vyplněné pole Typ úhrady
 • v číselníku Typů úhrad jsou dvě pole Druh úhrady +/-
 • podle typ dokladu (přijatý/vydaný) pak vybere odpovídající druh úhrady + resp. -

Pomocí této funkce lze uhradit i více dokladů najednou. Požadované doklady si nejprve označíme a poté funkci spustíme. Systém vytvoří nový doklad úhrady, který bude mít tolik položek, kolik jsme uhradili dokladů.

Vytvoř příkazy k úhradě

Funkce vytvoří z označených faktur příkaz k úhradě. V dialogu lze zadat následující možnosti:

Způsob tvorby příkazu
 • jeden společný příkaz - vytvoří jeden příkaz pro všechny označené faktury s dnešním datumem. V případě, že jsou označené faktury připojeny na různé bankovní účty, je vytvořen příkaz pro každý jednotlivý účet.
 • rozdělit dle data splatnosti - vytvoří tolik příkazů, kolik je různých datumů splatnosti vybraných faktur
Přikázaná částka
 • jako rozdíl ceny k úhradě dokladu a již přikázané částky
 • jako rozdíl ceny k úhradě dokladu a již uhrazené částky

Druh kde je příkaz vytvořen se řídí podle nastaveného bankovního účtu na faktuře.

Přidej označené do nákladů prostředku

Funkce pro označené doklady přidá náklady k prostředkům. Náklad se přiřadí k prostředku, který je vyplněn v hlavičce dokladu resp. v jeho položkách (zde má prioritu).

Vytvoř majetek

Vytvoří majetek z faktury s položkami stejnými, jako má faktura. Pokud má položka faktury více kusů, u položky majetku se objeví jejich celková cena.

Vytvořit/připojit z označených úkol

Funkce umožňuje připojit označené doklady k existujícímu úkolu nebo vytvořit nový úkol z dokladu (po stisku tlačítka + [Ins] v okně výběru úkolů). Připojené doklady jsou pak rychle přístupné v záložce úkolů Navázané doklady.

Zaúčtuj označené doklady do deníku

Zaúčtuje doklad podle nastavených účetních operací dle následujících pravidel:

 • účetní operace u položek faktury má přednost před účetní operaci v hlavičce
 • pokud nemá účetní operace vyplněnu stranu MD nebo Dal, doplní se tato chybějící strana dle čísla účtu nastaveného v druhu faktury (takto lze vytvářet tzv. částečné předkontace)
 • zaúčtují se položky faktury - částky jsou sečteny podle použitých operací
 • zaúčtují se položky z tabulky DPH dokladu
 • strana MD resp. Dal (podle typu dokladu - přijatý/vydaný) se doplní dle čísla účtu nastaveného v číselníku DPH
 • druhá strana zaúčtování DPH se doplní podle nastavené účetní operace v hlavičce dokladu nebo jeho první položce (pokud není v hlavičce vyplněno)
 • opět lze použít částečnou předkontaci, kdy není vyplněna odpovídající strana v číselníku účetních operací a tato se nahradí nastaveným účtem z druhu dokladu
 • pokud jsou v položkách dokladu různé zakázky je zúčtování podle nich rozděleno
 • pokud není zakázka uvedena v položce použije se implicitní zakázka z hlavičky dokladu
 • DPH se zaúčtuje vždy pro zakázku dle hlavičky dokladu i v případě různých zakázek v položkách

Kontrola zaúčtování dokladů

Pro označené doklady zkontroluje zaúčtování do deníku.

Odúčtuj označené doklady z deníku

Odúčtuje doklad z deníku a vymaže případný master zámek práv pro možnost editace

Přecenění dokladu v cizí měně

Funkce vytvoří pro označené doklady pomocnou úhradu v druhu úhrad kurzovních rozdílů v hodnotě změny hodnoty pohledávky/závazku k zadanému datu. Dále doplní tento datum jako Datum přecenění do těchto označených dokladů. Lze použít pro přecenění faktur na konci roku.

Změna kurzu dokladu v cizí měně

Funkce změní nebo doplní kurz u aktuálního dokladu aniž by se změnila hodnota v cizí měně. Dojde k přecenění v bázové hodnotě Kč.

Příznaky

Změnit účetní období

Nastaví resp. zruší filtr účetního období pro faktury/úhrady a deník

ISDOC

Připojit el. doklad

Skenovat doklad

Vygenerovat značku pro email

Vygeneruje značku pro zkopírování do emailu.

Nápověda obarvování řádků

Události (Events)

faktury_faktury.faktury_PrintRow

Systém OBIS kontroluje Dobu splatnosti a Úhrady jednotlivých dokladů a barevně označuje doklady:

 • černá - jsou uhrazeny a nebo všechny doklady v druhu se znaménkem 0 (interní doklady)
 • modrá - nejsou uhrazeny, ale datum splatnosti ještě nevypršel
 • zelená - nejsou uhrazeny, ale je vytvořen příkaz k úhradě v plné výši
 • fialová - nejsou uhrazeny, ale je vytvořen částečný příkaz k úhradě
 • červená - nejsou uhrazeny a jsou již po splatnosti
 • purpurová - nejsou uhrazeny a jsou již po splatnosti (přeplacená faktura nebo neuhrazený dobropis)

faktury_faktury.Recalculate

Kompletni prepocet faktury

Položky (faktury_fpolozky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Č. faktury (novisible) IDFaktura* String(10)32) Číslo dokladu
200 1 Pořadí Poradi* SmallInt(0) Pořadí, slouží pouze pro uspořádání položek na faktuře
300 3 Typ pol. TypPol String(1) Typ položky z S .. skladu, T .. pom. Textů, V .. Výkonů, C .. ceníku, D .. dod. náklad
400 2 Kód Kod String(15)33) Kód položky
500 4 Popis Popis String(80) Popis položky
600 6 Kód DPH IDDPH String(8)34) Kód DPH
700 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)35) Sazba DPH [%]
800 5 Cena za MJ CenaKus Currency(0) Cena za jednotku bez DPH
900 7 Množství Mnozstvi Float(0) Množství
1000 8 MJ MJ String(4)36) Měrná jednotka
1100 9 Cena celkem CenaCelkem Currency(0) Cena celkem bez DPH
1200 10 Celkem DPH CelkemDPH Currency(0) Celkem DPH
1300 Celkem s DPH CelkemSDPH Currency(0) Celkem s DPH
1400 11 Úč. op. IDOperace String(8)37)) Účetní operace, v případě že se liší od hlavičky
1500 Popis operace OperacePopis String(50)38) Popis účetní operace
1600 15 ID Zakázky IDZakaz String(15)39) Číslo zakázky, pokud se položka vztahuje k jiné zakázce než je v hlavičce
1700 16 Pol. zakázky IDZakPol String(15)40)) Položka zakázky
1800 17 Č. střediska IDStred String(8)41) Číslo střediska
1900 18 Č. prostředku IDProst String(15)42) Informativní odkaz na číslo prostředku
2000 14 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Ceníková cena za MJ
2100 Sleva Sleva Float(0) Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně
2200 13 Mezinárodní texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
2300 19 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
<del>2400</dev> Kód přiznání DPH (novisible) KodPriznaniDPH String(15)43) Kód přiznání DPH
<del>2500</dev> 12 SazbaDPHOld (novisible) SazbaDPHOld Currency(0)
<del>2600</dev> StaraCenaCelkem (novisible) StaraCenaCelkem Currency(0)

First free FieldID: 20, last free FieldID: 63

Podrobně

Celkem DPH

V případě vystavených dokladů (znaménko 1), jde o informativní hodnotu DPH řádku. DPH dokladu je ale počítáno ze součtu základů všech položek dokladu. Tedy u vystaveného dokladu se sčítá z položek pouze základ bez DPH a DPH je z něj vypočteno podle nastavení zaokrouhlování DPH v hlavičce dokladu.

V případě přijatého dokladu (znaménko -1), jde o hodnoty jejichž součet je převzat do tabulky DPH dokladu. V přijatých dokladů se tedy sčítá jak základ tak i DPH. Zeleně obarvený řádek pak signalizuje, že zapsané DPH a DPH vypočtené ze základu nesouhlasí. Toto může být způsobené rozdílným způsobem zaokrouhlovaní.

Č. prostředku

Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se položka dokladu vztahuje.

Ceníková cena

V případě přijaté faktury jde o přednastavenou prodejní cenu v případě že bude tento doklad přefakturován zákazníkovi. V případě vydané faktury jde o informativní údaj standardní koncové prodejní ceny.

Lokální menu

Systémové funkce

Vlož cenu s DPH

Otevře okno v kterém zadate cenu s DPH, ta se přes sazbu přepočte na cenu bez DPH a vloží do tabulky.

Vlož cenu kalkulačkou DPH

Dorovnání cen a DPH přijatého dokladu

Funkce nabídne dialog kam lze zadat celkovou cenu dokladu bez DPH, DPH a cenu k úhradě. Systém pak doplní novou položku faktury tak, aby se dostal na požadované celkové hodnoty. Pokud se cena bez DPH + DPH nerovná celkové zadané ceně k úhradě, přidá se navíc druhý řádek zaokrouhlení celkové částky.

Zadání slevy k položce

Změní slevu u označených položek (spočte cenu na základě zadané slevy a ceníkové ceny u položky).

Vkládání z ceníku

Otevře okno ze kterého se vkládá do položek faktur.

Vkládání z pomocných textů

Otevře okno ze kterého se vkládá do položek faktur.

Vkládání z textů výkonů

Otevře okno ze kterého se vkládá do položek faktur.

Vkládání ze skladových karet

Otevře okno ze kterého se vkládá do položek faktur.

Vytvoř majetek

Vytvoří majetek z aktuální položky faktury.

Doplň recyklační poplatky

Funkce vyhledá a doplní recyklační poplatky do faktury dle položek výdejek.

Pro správnou funkčnost musí být vyplněna recyklační položka v záložce Nastavení ve fakturách. Tato položka se vybírá z číselníku pomocných textů.

Po spuštění systém vyhledá všechny výdejky dle čísla faktury. Položky těchto výdejek, které mají ve skladových kartách vyplněný recyklační poplatek, vloží do faktury.

Kód DPH se přebírá od recyklační položky z pomocných textů stejně jako popis. K tomuto popisu se ve faktuře doplní i popis skladové karty. Množství se přebírá z výdejek. U stejných skladových karet se množství sčítá.

Zaokrouhlení celkové částky k úhradě

Dorovnání faktury aby byla celková částka zaokrouhlenái (dle druhu resp. dle záložky nastavení). Použije se zadaný řádek pro zaokrouhlení (záložka nastavení).

Odečet zaplacené zálohy

Odečet vybrané(ých) zalohových faktur. Vybranou zálohovou fakturu vloží jako položku se záporným znaménkem. Pokud je k úhradě zálohové faktury vystaven daňový doklad platby, odečte tento doklad.

Události (Events)

faktury_fpolozky.PrintRow

Systém OBIS kontroluje řádky faktury a barevně zvýrazňuje zelenou barvou ty, kde vyplněný sloupec DPH neodpovídá vypočtenému DPH ze základu (např. při ruční editaci DPH u přijatých faktur).

Přehled DPH (faktury_fadph)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Číslo dokladu (novisible) IDFaktura* String(10)44) Číslo faktury / dokladu
200 1 Kód DPH IDDPH* String(8)45) Kód DPH
300 Popis DPH PopisDPH String(50)46) Popis DPH
400 4 Cena bez DPH CenaZaokr Currency(0) Cena bez DPH
500 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)47) Sazba DPH v %
600 5 DPH DPHZaokr Currency(0) Částka DPH
700 Celkem s DPH Celkem Currency(0) Celkem s DPH
<del>800</dev> 2 Cena bez DPH z položek (novisible) Cena Currency(0) Cena bez DPH (součet z položek dokladu)
<del>900</dev> 3 DPH z položek (novisible) DPH* Currency(0) DPH z položek

First free FieldID: 6, last free FieldID: 63

Podrobně

DPH

V případě vystavených dokladů (znaménko v druhu 1) je vypočteno dle sazby z Ceny be DPH. V případě přijatých dokladů (znaménko -1) jde o součet sloupce DPH z položek dokladu.

Lokální menu

Systémové funkce

Úhrady (faktury_uhrpol)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Č. dokl. uhr. IDUhrDokl* String(16)48) Číslo dokladu úhrady
200 1 Pořadí IDPol* SmallInt(0) Pořadí
<del>300</dev> 2 Číslo dokladu / faktury (novisible) IDFaktura String(10)49) Číslo dokladu / faktury ke kterému se úhrada vztahuje
400 11 Daňový doklad platby IDFaktura1 String(10)50) Vazba na daňový doklad platby, pokud byl k úhradě vystaven
500 3 Datum Datum DateTime(0) Datum úhrady
600 10 Popis Popis String(50) Popis
700 4 Částka Castka Currency(0) Částka
800 Zbýva uhradit Neuhrazeno Currency(0)51) Neuhrazeno z faktury
900 5 Úč. op. IDOperace String(8)52)) Účetní operace pro zaúčtování úhrady
1000 Popis operace PopisOp String(50)53) Popis účetní operace
1100 12 Č. střediska IDStred String(8)54) Číslo střediska
1200 13 Kurz. rozdíl UhradaKurzRozdil String(20)55)) Odkaz na kurzový rozdíl k aktuálnímu řádku úhrady
1300 7 Zpráva pro příjemce Zprava Memo(0) Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích
1400 Příznak z hlavičky úhrady Priznak String(5)56)
1500 14 Číslo zakázky IDZakaz String(15)57) Číslo zakázky pro zaúčtování
<del>1600</dev> Účet MD (novisible) MDUcet String(9)58) MD účet dle zvolené předkontace
<del>1700</dev> Účet Dal (novisible) DalUcet String(9)59) Dal účet dle zvolené předkontace
<del>1800</dev> Úč. op. z common_operace (novisible) IDOperace2 String(8)60) Pro kontrolu zda je pouzita existujici predkontace
<del>1900</dev> 8 Vyřídil (novisible) IDVyridil String(8)61) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
<del>2000</dev> 9 Úhrada (novisible) IDUhrada String(8) Úhrada
<del>2100</dev> Cena k úhradě (novisible) CenakUhrade Currency(0)62) Cena k úhradě z faktury - pro obarvovani pri rozdilne castce uhrady a faktury (castecna uhrada)
<del>*0*</dev> Bank. účet (novisible) IDBankUcet String(8)63) Bankovní účet
*0* Měna IDMena String(5)64) Kód měny dle bankovního účtu
*0* Popis druhu úhrady UDruhPopis String(80)65) Popis druhu úhrady
*0* Druh úhrady IDUDruh String(8)66) Druh úhrady

First free FieldID: 6, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Platební příkazy (faktury_prikpol)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Příkaz IDPrikaz* String(8)67) Příkaz
200 1 Pořadí Poradi* SmallInt(0) Pořadí řádku
300 3 Účet Ucet String(40) Účet příjemce
400 2 Částka Castka Currency(0) Částka
500 4 Var. symbol VarSymb String(10) Variabilní symbol platby
600 5 Konst. symb. KonstSymb String(4)68) Konstantní symbol platby
700 6 Spec. symb. SpecSymb String(10) Specifický symbol
<del>800</dev> 7 Doklad / faktura (novisible) IDFaktura String(10)69) Doklad / Faktura
900 Datum faktury Datum DateTime(0)70) Datum vystavení z faktury - slouží k přepočtu cizí měny
1000 Fak. IDPartner FIDPartner String(8)71) IDPartner dle faktury
1100 Fakt. partner PartnerName String(40)72) Firma dle faktury
1200 Fak. popis FPopis String(50)73) Popis dle faktury
1300 9 IBAN IBAN String(40) IBAN formát Čísla účtu
1400 10 SWIFT SWIFT String(11) SWIFT
1500 8 Zpráva pro příjemce Zprava Memo(0) Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích
<del>1600</dev> Účet partnera (novisible) UcetPartner String(40)74) Standardní účet partnera (dle tabulky partneři)

First free FieldID: 11, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Příjemky / Výdejky (sklad_prijemky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokladu IDPrijemka* String(8)75) Číslo dokladu příjemky nebo výdejky
200 1 Popis Popis String(50) Popis
300 2 Partner IDPartner String(8)76) Číslo partnera
400 Jméno partnera PartnerName String(40)77) Název firmy partnera
500 23 Zástupce Zastupce String(35)78)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
600 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokladu
700 4 Číslo přijaté faktury CisloFaktury String(25) Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku)
800 5 Číslo dodacího listu CisloDodacihoListu String(15) Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku)
<del>900</dev> 11 Faktura (novisible) IDFaktura String(10)79) Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován
1000 8 Cena položek CenaPol Currency(0) Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku)
*1100* Cena celkem CenaCelk Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
*1100* Cena celkem vč. RP CenaCelkRP Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk+RP resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
*1100* 32 Cena rec. popl CenaRecPopl Currency(0) Cena recyklačních poplatků
1200 9 Cena dodatkových nákladů CenaDodatk Currency(0) Cena dodatkových nákladů
1300 10 Cena pol. v poř. cenách CenaSkl Currency(0) Cena položek v pořizovacích cenách
1400 Cena v poř. cenách s dod. nákl. CenaSkladu Currency(0) Cena v pořizovacích cenách i s dodatkovými náklady (CenaSkl + CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
1500 28 Cena s DPH CenaSDPH Currency(0) Celková prodejní cena s DPH
1600 17 Měna IDMena String(5)80) Kód měny
1700 7 Učetní operace IDOperace String(8)81)) Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku
1800 Popis operace OperacePopis String(50)82) Popis účetní operace
1900 12 Číslo zakázky IDZakaz String(15)83) Číslo zakázky
2000 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)84)) Položka zakázky
2100 Popis zakázky ZakPopis String(50)85) Popis zakázky
2200 30 Č. prostředku IDProst String(15)86) Informativní odkaz na číslo prostředku
2300 22 Č. střediska IDStred String(8)87) Číslo střediska
2400 15 Číslo skladu IDSklad String(8)88) Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno
2450 31 Číslo úkolu IDUkol String(15)89)) Číslo úkolu
2500 24 Kód DPH IDDPH String(8)90) Kód sazby DPH - implicitní hodnota pro karty v dokladu
2600 Sazba DPH [%] SazbaDPH Float(0)91) Sazba DPH [%]
2700 21 Kód převodky IDPrevodka String(8)92) Kód druhého dokladu převodky
2800 26 Typ úhrady IDTypUhr String(8)93) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
2900 27 Doprava IDDopr String(8)94) Způsob dopravy z číselníku
3000 25 Druh IDPVDruh String(8)95) Druh dokladu
3100 16 Znaménko Znamenko SmallInt(0)96) Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka
3200 6 Vyřídil IDVyridil String(8)97) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
3300 Jméno uživatele Vyridil String(30)98) Jméno uživatele, který vytvořil doklad
3400 29 Příznak Priznak String(5) N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, 1,2,3 - max. chyba přepočtu
3500 19 Error Error String(1) Chyba
3600 18 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
3700 20 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k dokladu
<del>3800</dev> 14 Rezervace / Objednávka (novisible) IDRezOld String(15)
<del>3900</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)99) TypDokl

First free FieldID: 33, last free FieldID: 63

Podrobně

Faktura

Doplňuje se při funkci fakturace označených dokladů ze seznamy příjemek/výdejek.

Cena položek

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena celkem

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena celkem vč. RP

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů plus suma recyklačního příspěvku. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena rec. popl

Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.

Cena dodatkových nákladů

Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (má smysl pouze u příjemek).

Cena pol. v poř. cenách

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.

Cena v poř. cenách s dod. nákl.

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena Celkem. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako Cena pol. v poř. cenách.

Cena s DPH

DPH se zaokrouhluje podle nastavení v záložce faktur.

Učetní operace

Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.

Číslo zakázky

U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale cena skladu počítána jako náklad do zakázky při její aktualizaci.

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu příjemek a výdejek.

Č. prostředku

Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.

Kód převodky

Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci.

Příznak

N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)

Error

Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může nastav v následujících případech:

 • došlo k výdeji do záporu
 • nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady).
 • nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství)

Lokální menu

Systémové funkce

Deník (ucto_pdenik)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Č. ř. v deniku IDDenik* String(15)100) Číslo řádku v deníku
200 1 Pořadové č. IDPdenik* Integer(0) Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení
300 5 Popis Popis String(50) Popis
400 2 Cena Cena Currency(0) Cena zaúčtování mezi MD a Dal
500 3 MD MDUcet String(9)101) Účet má dáti
600 Účet MD MDUcetPopis String(100)102) Má dáti účet - popis
700 4 Dal DalUcet String(9)103) Účet dal
800 Účet Dal DalUcetPopis String(100)104) Dal účet - popis
900 6 Č. zakázky IDZakaz String(15)105) Číslo zakázky
1000 7 Č. akce IDAkce String(8)106) Číslo akce (informativní číselník)
1100 8 Č. střediska IDStred String(8)107) Číslo střediska
1200 9 Č. prostředku IDProst String(15)108) Číslo prostředku
<del>*0*</dev> Měna (novisible) IDMena String(5)109) Kód měny dle bankovního účtu
*0* 30 Datum DatumVyst DateTime(0) Datum účtování v deníku

First free FieldID: 10, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)110) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)111) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)112) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
<del>600</dev> 4 Typ dokladu (novisible) TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
<del>700</dev> 5 Č. dokladu (novisible) CDokladu String(20)113) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)114) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)115) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)116)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)117)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)118) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)119) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)120) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)121)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)122) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) , 76) , 114) partneri_partneri:IDPartner
2) , 77) , 115) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
3) , 78) , 116) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
4) , 68) faktury_konsts:konstsymbol
5) , 93) faktury_typuhr:idtypuhr
6) faktury_typuhr:idtypuhr=idtypuhr:popis
7) , 39) , 57) , 83) , 105) , 118) zakazky_zakazky:IDZakaz
8) , 40) , 84) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
9) , 85) , 119) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
10) , 37) , 52) , 81) @LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params
11) , 38) , 53) , 82) common_operace:idoperace=idoperace:popis
12) , 80) common_meny:idmena
13) common_bankucty:idbankucet
14) faktury_fdruh:idfdruh
15) faktury_fdruh:idfdruh=idfdruh:popis
16) faktury_faktury:prefakturovano=idfaktura
17) faktury_faktury:vyfakturovano=idfaktura
18) , 32) , 44) , 49) , 50) , 69) , 79) faktury_faktury:idfaktura
19) , 42) , 86) , 108) , 120) prost_prost:IDProst
20) , 41) , 54) , 87) , 107) common_stred:idstred
21) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:dic
22) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_ucty:Ucet!IDPartner=IDPartner"}
23) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:PlatceDPH
24) , 61) , 97) , 122) common_uzivatele:idvyridil
25) , 98) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno
26) faktury_faktury f1:idfaktura=idfaktura:DatumVystaveni
27) faktury_fdruh:idfdruh=idfdruh:znamenko
28) faktury_fdruh:idfdruh=idfdruh:znamenkodph
29) faktury_fdruh:idfdruh=idfdruh:IDDPH
30) 'F'
31) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:IDFaktAdr
33) #TypPol
34) , 45) , 90) common_dph:iddph
35) , 47) , 91) common_dph:iddph=iddph:sazba
36) common_simj:mj
43) common_dph:iddph=iddph:KodPriznaniDPH
46) common_dph:iddph=iddph:popis
48) faktury_uhrhl:iduhrdokl
51) faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:neuhrazeno
55) @LuaForm.MainLoop("ucto_denik_ShowLookupFieldCDokladu", nil, DSI, nil, Params
56) faktury_uhrhl:iduhrdokl=iduhrdokl:Priznak
58) common_operace:idoperace=idoperace:mducet
59) common_operace:idoperace=idoperace:dalucet
60) common_operace:idoperace=idoperace:idoperace
62) faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:cenakuhrade
63) faktury_uhrdruh:faktury_uhrhl.IDUDruh=IDUDruh:IDBankUcet
64) , 109) common_bankucty:faktury_uhrdruh.IDBankUcet=IDBankUcet:IDMena
65) faktury_uhrdruh:faktury_uhrhl.IDUDruh=IDUDruh:Popis
66) faktury_uhrhl:IDUhrDokl=IDUhrDokl:idudruh
67) faktury_prikazy:idprikaz
70) faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:datumvystaveni
71) faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:IDPartner
72) partneri_partneri:faktury_faktury.IDPartner=IDPartner:firma
73) faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:popis
74) partneri_partneri:faktury_faktury.IDPartner=IDPartner:Ucet
75) sklad_prijemky:IDPrijemka
88) sklad_sklady:idsklad
89) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="ukoly_ukoly:idukol!IDZakaz=IDZakaz"}
92) sklad_prijemky:idprijemka
94) common_doprava:iddopr
95) sklad_zn:IDPVDruh
96) sklad_zn:znamenko
99) 'P'
100) ucto_denik:IDDenik
101) , 103) ucto_osnova:iducet
102) ucto_osnova o1:mducet=iducet:popis
104) ucto_osnova o2:dalucet=iducet:popis
106) ucto_uakce:idakce
110) dokumenty_dokumenty:IDDokument
111) dokumenty_druhy:iddruh
112) dokumenty_cpopis:popis
113) #TypDokl
117) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
121) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
 
manual/midfaktury.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki