Příjmové a výdajové doklady (POHYBY_TAB)

Doklady (sklad_prijemky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokladu IDPrijemka* String(8) Číslo dokladu příjemky nebo výdejky
200 1 Popis Popis String(50) Popis
300 2 Partner IDPartner String(8)1) Číslo partnera
400 Jméno partnera PartnerName String(40)2) Název firmy partnera
500 23 Zástupce Zastupce String(35)3)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
600 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokladu
700 4 Číslo přijaté faktury CisloFaktury String(25) Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku)
800 5 Číslo dodacího listu CisloDodacihoListu String(15) Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku)
900 11 Faktura IDFaktura String(10)4) Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován
1000 8 Cena položek CenaPol Currency(0) Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku)
*1100* Cena celkem CenaCelk Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
*1100* Cena celkem vč. RP CenaCelkRP Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk+RP resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
*1100* 32 Cena rec. popl CenaRecPopl Currency(0) Cena recyklačních poplatků
1200 9 Cena dodatkových nákladů CenaDodatk Currency(0) Cena dodatkových nákladů
1300 10 Cena pol. v poř. cenách CenaSkl Currency(0) Cena položek v pořizovacích cenách
1400 Cena v poř. cenách s dod. nákl. CenaSkladu Currency(0) Cena v pořizovacích cenách i s dodatkovými náklady (CenaSkl + CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
1500 28 Cena s DPH CenaSDPH Currency(0) Celková prodejní cena s DPH
1600 17 Měna IDMena String(5)5) Kód měny
1700 7 Učetní operace IDOperace String(8)6)) Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku
1800 Popis operace OperacePopis String(50)7) Popis účetní operace
1900 12 Číslo zakázky IDZakaz String(15)8) Číslo zakázky
2000 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)9)) Položka zakázky
2100 Popis zakázky ZakPopis String(50)10) Popis zakázky
2200 30 Č. prostředku IDProst String(15)11) Informativní odkaz na číslo prostředku
2300 22 Č. střediska IDStred String(8)12) Číslo střediska
2400 15 Číslo skladu IDSklad String(8)13) Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno
2450 31 Číslo úkolu IDUkol String(15)14)) Číslo úkolu
2500 24 Kód DPH IDDPH String(8)15) Kód sazby DPH - implicitní hodnota pro karty v dokladu
2600 Sazba DPH [%] SazbaDPH Float(0)16) Sazba DPH [%]
2700 21 Kód převodky IDPrevodka String(8)17) Kód druhého dokladu převodky
2800 26 Typ úhrady IDTypUhr String(8)18) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
2900 27 Doprava IDDopr String(8)19) Způsob dopravy z číselníku
3000 25 Druh IDPVDruh String(8)20) Druh dokladu
3100 16 Znaménko Znamenko SmallInt(0)21) Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka
3200 6 Vyřídil IDVyridil String(8)22) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
3300 Jméno uživatele Vyridil String(30)23) Jméno uživatele, který vytvořil doklad
3400 29 Příznak Priznak String(5) N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, 1,2,3 - max. chyba přepočtu
3500 19 Error Error String(1) Chyba
3600 18 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
3700 20 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k dokladu
<del>3800</dev> 14 Rezervace / Objednávka (novisible) IDRezOld String(15)
<del>3900</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)24) TypDokl

First free FieldID: 33, last free FieldID: 63

Podrobně

Faktura

Doplňuje se při funkci fakturace označených dokladů ze seznamy příjemek/výdejek.

Cena položek

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena celkem

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena celkem vč. RP

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů plus suma recyklačního příspěvku. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena rec. popl

Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.

Cena dodatkových nákladů

Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (má smysl pouze u příjemek).

Cena pol. v poř. cenách

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.

Cena v poř. cenách s dod. nákl.

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena Celkem. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako Cena pol. v poř. cenách.

Cena s DPH

DPH se zaokrouhluje podle nastavení v záložce faktur.

Učetní operace

Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.

Číslo zakázky

U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale cena skladu počítána jako náklad do zakázky při její aktualizaci.

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu příjemek a výdejek.

Č. prostředku

Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.

Kód převodky

Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci.

Příznak

N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)

Error

Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může nastav v následujících případech:

  • došlo k výdeji do záporu
  • nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady).
  • nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství)

Lokální menu

Systémové funkce

Zaokrouhlení celkové částky s DPH k platbě

Dorovnání dokladu, aby byla celková částka s DPH zaokrouhlená na koruny. Do dodatkových nákladů se přídá řádek pro zaokrouhlení dle nastavení ve fakturách.

Rozpočítání dodatkových nákladů

Má smysl pouze u příjemek. Umožňuje promítnout náklady na dopravu/clo apod. do pořizovací ceny materiálu a zboží.

Funkce vypočte a změní sloupec Cena v položkách dokladu ze Ceníkové ceny tak, aby došlo k rozpuštění dodatkových nákladů poměrným způsobem.

Zrušení rozpočítání dodatkových nákladů

Ruší případné rozpočítání dodatkových nákladů. Má smysl pouze u příjemek.

Fakturace označených dokladů

Vytvoří faktury do zvoleného druhu (záložka Nastavení). Doklady pro stejného partnera jsou spojovány do jedné faktury.

Fakturace označených dokladů dle kódu DPH

Vytvoří faktury do zvoleného druhu (záložka Nastavení). Doklady pro stejného partnera jsou spojovány do jedné faktury. Položky příjemek/výdejek se stejným kódem DPH vysčítá do jednoho řadku.

Výdejka z označených příjemek

Zobrazí dialog pro výběr partnera a rezervace. Funkce vytvoří kopii příjemky jako výdejku na zadaného partnera a případně položky spojí se zadanou rezervací.

Příjemka z označených výdejek

Zobrazí dialog pro výběr partnera a rezervace. Funkce vytvoří kopii výdejky jako příjemku na zadaného partnera a případně položky spojí se zadanou objednávkou.

Rekonstrukce skladových karet na označených dokladech

Funkce provede rekonstrukci k aktuálnímu datumu pro všechny karty, které jsou na označených příjemkách/výdejkách.

Přidej označené do nákladů prostředku

Funkce pro označené doklady přidá náklady k prostředkům. Náklad se přiřadí k prostředku, který je vyplněn v hlavičce dokladu.

Vytvoř majetek

Vytvoří majetek z dokladu se stejnými položkami jako jsou všechny položky dokladu.

Vytvořit/připojit z označených úkol

Funkce umožňuje připojit označené doklady k existujícímu úkolu nebo vytvořit nový úkol z dokladu (po stisku tlačítka + [Ins] v okně výběru úkolů). Připojené doklady jsou pak rychle přístupné v záložce úkolů Navázané doklady.

Zaúčtuj označené doklady do deníku

Zaúčtuje označené doklady do deníku dle nastavených účetních operací (předkontace) v hlavičce dokladu.

Kontrola zaúčtování příjemek/výdejek

Pro označené příjemky/výdejky zkontroluje zaúčtování do deníku.

Příznaky

Elektronická evidence tržeb

Připojit el. doklad

Skenovat doklad

Vygenerovat značku pro email

Vygeneruje značku pro zkopírování do emailu.

Nápověda obarvování řádků

Události (Events)

sklad_prijemky.sklad_prijemky_PrintRow

Pokud je na dokladu chyba je obarven červeně. Toto můľe nastat po rekonstrukci skladu v následujících případech:

  • výdejka do záporu
  • nesouhlasí množství na příjmové a výdajové části převodky

Dále je aktivní obarvování dokladů EET.

Pohyby (sklad_ppolozky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Příjemka (novisible) IDPrijemka* String(8)25) Číslo příjemky/výdejky
200 2 Číslo karty IDSkladKarta* String(15)26) Číslo skladové karty
300 1 Pořadí Poradi* SmallInt(0) Pořadí řádku
400 Popis Popis String(80)27) Popis skladové karty
500 3 Množství Mnozstvi Float(0) Množství
600 MJ MJ String(4)28) Měrná jednotka, dle skladových karet
700 5 Cena Cena Currency(0) Cena pořízení/prodeje
800 Cena celkem CenaCelkem Currency(0) Cena celkem bez DPH (množství * cena)
900 6 Cena skladu CenaPomocna Currency(0) Účetní cena skladu v okamžiku dokladu
1000 7 Cena skladu bez dod. nákl. CenaPomBezDod Currency(0) Cena skladu v okamžiku dokladu bez dodatkových nákladů
1100 8 Ceník cena CenikCena Currency(0) Pomocná cena pořízení/prodejní (bez dodatkových nákladů)
*1200* 4 Recyklační příspěvek RecPoplatek Currency(0) Cena recyklačního příspěvku
*1200* Sleva Sleva Float(0) Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně
*1300* Celkem RP RecPoplatekCelkem Currency(0) Celkem za recyklační příspěvek
*1300* 16 Číslo zakázky IDZakaz String(15)29) Číslo zakázky
1400 17 Pol. zakázky IDZakPol String(15)30)) Položka zakázky
1500 13 Rezervace / Objednávka IDRezerv String(15)31)) Číslo objednávky (pro příjemky) resp. rezervace (pro výdejku), ke které se tento doklad vztahuje
1600 9 Záruka do ZarukaDo DateTime(0) Datum platnosti záruky
1700 Množství v MJ2 Mnozstvi2 Float(0) Množství přepočtené v MJ2
1800 MJ2 MJ2 String(4)32) Druhá měrná jednotka
1900 10 Pozn. Pozn String(15) Poznámka
2000 11 Druh DPH IDDPH String(8)33) Kód DPH
2100 18 Sektor IDSektor String(15)34)) Sektor
2200 15 Účetní operace IDOperace String(8)35)) Účetní operace, v případě že se liší od hlavičky
2300 Popis operace OperacePopis String(50)36) Popis účetní operace
2400 12 Mezinárodní texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
2500 14 Error Error String(1) Příznak chyby skladového pohybu (výdej do záporu nebo nesouhlasí rozpuštěné dodatkové náklady)
<del>2600</dev> Číslo skladu (novisible) IDSklad* String(8)37) Číslo skladu z hlavičky
<del>2700</dev> Datum dokladu (novisible) DatumDokladu DateTime(0)38) Datum z hlavičky - používá se při kontrole převodek - přepočet karet
<del>2800</dev> Znaménko (novisible) Znamenko SmallInt(0)39)
<del>2900</dev> Koef. MJ2/MJ (novisible) KoefMJ2 Float(0)40) Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef)

First free FieldID: 19, last free FieldID: 63

Podrobně

Cena

Tato cena je uživatelem editovatelná.

V případě příjemky reprezentuje tato cena celkovou pořizovací cenu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů a je shodná s cenou skladu. Tato cena se mění při funkci rozpuštění dodatkových nákladů na příjemce a při rekonstrukci skladu dojde k přenosu této ceny do ceny skladu.

V případě výdejky se jedná o koncovou prodejní cenu, která se přenáší např. při fakturaci výdejky a dále je započítána do sloupce cena v zakázkách. Tato cena se při rekonstrukci skladu nemění.

Cena celkem

Celková cena položky (množství * cena).

Cena skladu

Tato cena není při průměrování ceny skladu uživatelem editovatelná a je systémem vypočtena resp. upravována při rekonstrukci skladu.

V případě příjemky je tato cena skladu shodná se sloupcem cena je při rekonstrukci skladu touto cenou přepsána. Jde o cenu, kterou se navyšuje účetní hodnota na skladě a jsou v ní započteny případné rozpuštěné dodatkové náklady.

V případě výdejky se jedná o cenu skladu v okamžiku výdeje a je shodná se sloupcem Cena skladu bez dod. nákl. (na výdejkách nemohou být dodatkové náklady). Jde o cenu, kterou se ponižuje účetní hodnota na skladu a je používána jako hodnota nákladů z výdejky na zakázku.

Cena skladu bez dod. nákl.

Charakterem jde o podobnou hodnotu jako cena skladu, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a není editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.

Ceník cena

Charakterem jde o podobnou hodnotu jako sloupec Cena, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a je editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.

V případě příjemky se tedy jedná o pořizovací cenu bez rozpuštěných dodatkových nákladů. V případě, že editujete již hotovou příjemku, je nutné opravit oba sloupce (Cena i Ceník cena) na stejnou hodnotu (pokud nejsou dodatkové náklady).

Lokální menu

Systémové funkce

Změna množství v MJ2

Změní množství v základní jednotce tak na požadovanou hodnotu v MJ2.

Přenos označených položek do rezervace

Přidá označené položky příjemky do existující rezervace

Vytvoř majetek

Vytvoří majetek z aktuální položky dokladu.

Události (Events)

sklad_ppolozky.ppolozky_PrintRow

Pokud je pohyb na kartě v chybovém stavu je obarven červeně. Toto může nastat po rekonstrukci skladu v následujících případech:

  • výdejka do záporu
  • nesouhlasí množství na příjmové a výdajové části převodky

Výrobní čísla (sklad_vc)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Doklad (novisible) IDPrijemka* String(8)41) Číslo dokladu
<del>200</dev> 1 Pořadí (novisible) PPoradi* SmallInt(0) Pořadí na dokladu
<del>300</dev> 2 Skladová karta (novisible) IDSkladKarta* String(15)42) Číslo skladové karty
400 6 SN SN* String(30) Výrobní číslo

First free FieldID: 3, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Dodatkové náklady (sklad_pdodnakl)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Příjemka (novisible) IDPrijemka* String(8)43) Příjemka
200 2 Kód dod. nákl. IDDodNakl* String(5)44) Kód dodatkových nákladů
300 1 Číslo dokladu / faktury IDFaktura String(10)45) Číslo dokladu / faktury
400 3 Popis Popis String(50) Popis
500 4 Cena Cena Currency(0) Cena
600 5 Zbyt. cena ZbytCena Currency(0) Zbytková nerozúčtovaná cena dodatkových nákladů
700 6 Druh DPH IDDPH String(8)46) Kód DPH
800 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)47) Sazba DPH z číselníku

First free FieldID: 7, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Deník (ucto_pdenik)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Č. ř. v deniku IDDenik* String(15)48) Číslo řádku v deníku
200 1 Pořadové č. IDPdenik* Integer(0) Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení
300 5 Popis Popis String(50) Popis
400 2 Cena Cena Currency(0) Cena zaúčtování mezi MD a Dal
500 3 MD MDUcet String(9)49) Účet má dáti
600 Účet MD MDUcetPopis String(100)50) Má dáti účet - popis
700 4 Dal DalUcet String(9)51) Účet dal
800 Účet Dal DalUcetPopis String(100)52) Dal účet - popis
900 6 Č. zakázky IDZakaz String(15)53) Číslo zakázky
1000 7 Č. akce IDAkce String(8)54) Číslo akce (informativní číselník)
1100 8 Č. střediska IDStred String(8)55) Číslo střediska
1200 9 Č. prostředku IDProst String(15)56) Číslo prostředku
<del>*0*</dev> Měna (novisible) IDMena String(5)57) Kód měny dle bankovního účtu
*0* 30 Datum DatumVyst DateTime(0) Datum účtování v deníku

First free FieldID: 10, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)58) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)59) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)60) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
<del>600</dev> 4 Typ dokladu (novisible) TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
<del>700</dev> 5 Č. dokladu (novisible) CDokladu String(20)61) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)62) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)63) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)64)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)65)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)66) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)67) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)68) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)69)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)70) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) , 62) partneri_partneri:IDPartner
2) , 63) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
3) , 64) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
4) , 45) faktury_faktury:idfaktura
5) common_meny:idmena
6) , 35) @LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params
7) , 36) common_operace:idoperace=idoperace:popis
8) , 29) , 53) , 66) zakazky_zakazky:IDZakaz
9) , 30) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
10) , 67) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
11) , 56) , 68) prost_prost:IDProst
12) , 55) common_stred:idstred
13) sklad_sklady:idsklad
14) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="ukoly_ukoly:idukol!IDZakaz=IDZakaz"}
15) , 33) , 46) common_dph:iddph
16) , 47) common_dph:iddph=iddph:sazba
17) , 25) , 41) , 43) sklad_prijemky:idprijemka
18) faktury_typuhr:idtypuhr
19) common_doprava:iddopr
20) sklad_zn:IDPVDruh
21) sklad_zn:znamenko
22) , 70) common_uzivatele:idvyridil
23) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno
24) 'P'
26) , 42) sklad_karty:IDSkladKarta
27) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:popis
28) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:MJ
31) @LuaForm.MainLoop("sklad_prijemky_ShowLookupFieldIDRezerv", nil, DSI, nil, Params
32) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:MJ2
34) @LuaForm.MainLoop("sklad_sektory_ShowLookupSektor", nil, DSI, nil, Params
37) sklad_prijemky:idprijemka=idprijemka:idsklad
38) sklad_prijemky:idprijemka=idprijemka:datum
39) sklad_prijemky:idprijemka=idprijemka:znamenko
40) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:KoefMJ2
44) sklad_cdodnakl:iddodnakl
48) ucto_denik:IDDenik
49) , 51) ucto_osnova:iducet
50) ucto_osnova o1:mducet=iducet:popis
52) ucto_osnova o2:dalucet=iducet:popis
54) ucto_uakce:idakce
57) common_bankucty:faktury_uhrdruh.IDBankUcet=IDBankUcet:IDMena
58) dokumenty_dokumenty:IDDokument
59) dokumenty_druhy:iddruh
60) dokumenty_cpopis:popis
61) #TypDokl
65) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
69) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
 
manual/midpohyby_tab.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki