Zakázky (ZAKAZKY)

Zakázky (zakazky_zakazky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Č. zakázky IDZakaz* String(15) Zakázkové číslo
200 1 Druh zakázek IDDruh String(5)1) Druh zakázek
300 2 Č. partnera IDPartner String(8)2) Kód odběratele
400 Partner PartnerName String(40)3) Firma odběratele
500 3 Zástupce Zastupce String(35)4)) Zástupce odběratele
600 5 Popis Popis String(50) Popis zakázky
700 6 Stav Stav String(1) Informativní stav zakázky
800 7 Datum zadání DatumZad DateTime(0) Datum vzniku zakázky (např. podpis smlouvy)
900 9 Termín ukončení DatumDo DateTime(0) Termín plánovaného ukončení zakázky
1000 8 Datum ukončení DatumUkon DateTime(0) Datum skutečného ukončení zakázky
1100 20 Stav k datu KDatumu DateTime(0) Datum ke kterému byla provedena poslední aktualizace zakázky
1110 33 Stav od data OdDatumu DateTime(0) Datum od kterého byla provedena poslední aktualizace zakázky
1200 13 Rozpočtované náklady CenaNaklRozp Currency(0) Celková cena rozpočtovaných nákladů
1300 12 Skutečné náklady CenaNakl Currency(0) Skutečné náklady
1400 15 Cena rozpočtovaná CenaRozp Currency(0) Celková rozpočtovaná prodejní cena
1500 14 Cena celkem CenaCelkem Currency(0) Celková cena
1600 10 Fakturováno Fakturovano Currency(0) Již vyfakturovaná částka
1700 11 Uhrazeno Uhrazeno Currency(0) Již uhrazená částka
1800 K úhradě KUhrade Currency(0)5) Zbývá k úhradě
1900 22 Zisk Zisk Currency(0) Zisk po fakturaci (fakturováno - skutečné náklady)
2000 Zisk [%] ProcZisk Float(0)6) Procentní zisk (fakturováno/skutečné náklady)
2100 Aktuální bilance AktBilance Currency(0)7) Rozpočtovaná cena - skutečné náklady
2200 Rozdíl nákladů Rozdil Currency(0)8) Rozpočtované náklady - skutečné náklady
2300 27 Rozp. hodin rozpcas Float(0) Rozpočtované hodiny
2400 28 Plán hodin plancas Float(0) Plánované hodiny z úkolů
2500 26 Hodin cas Float(0) Skutečně odpracované hodiny
2600 23 Cena příjemek CenaPrijemek Currency(0) Cena příjemek
2700 24 Náklady po poslední fakturaci NaklPosledniFakt Currency(0) Náklady po poslední fakturaci
2800 25 Cena meziskladů CenaSkladu Currency(0) Cena meziskladů na zakázku
2900 16 Poznámka1 Poznamka1 String(50) Krátká poznámka
3000 29 Výrobek IDSkladKarta String(15)9) Skladová karta výrobku
3100 30 Vyr. mn. Mnozstvi Float(0) Vyráběné množství
3200 31 Objednávka IDRezerv String(15)10) Výrobní objednávka
3300 4 Zapsal IDUzivatele String(8)11) Uživatel který zakázku vytvořil
3400 Jméno Jmeno String(30)12) Jméno uživatele, který záznam vytvořil
3500 19 Datum Datum DateTime(0) Datum vytvoření záznamu zakázky v OBISu
3600 18 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
3700 17 Poznámka2 Poznamka2 Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
3800 21 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k zakázce

First free FieldID: 32, last free FieldID: 63

Podrobně

Cena celkem

Jde o prodejní cenu z výdejek, výkonů resp. subdodávek. Tedy teoretická prodejní cena podle nastavených marží. Pokud je na zakázku vytvořený rozpočet, jde pouze o informativní údaj, protože výše fakturace je dána rozpočtem.

Lokální menu

Systémové funkce

Aktualizace zakázek

Funkce aktualizuje ceny na zakázce. Ceny přebírá ze všech Výdejek, Faktur, Výkonů a Rozpočtů vztažených k dané zakázce a k zadanému datu. Po spuštění se zobrazí možnost výběru aktualizace označených nebo všech zakázek a data, ke kterému se zakázka(y) bude aktualizovat.

Změna čísla zakázky

Funkce změní číslo zakázky (ID) na nově zadanou hodnotu včetně všech odpovídajích záznamů ve ostatních tabulkách OBISu.

Fakturace dokladů zakázky detailně

Funkce vezme všechny výdejky, výkonové protokoly a subdodávky k dané zakázce a vytvoří fakturu z těch dokladů, které nebyly ještě fakturovány. Ve faktuře se pak objeví rozepsané všechny položky z výkonových protokolů, výdejek a subdodávek.

Fakturace dokladů zakázky dle položek

Podobně jako funkce fakturace dokladů detailně, ale do faktury nejsou přenášeny přímo položky dokladů, ale pouze součty podle zakázkových položek.

Fakturace položek zakázky

Tato funkce na rozdíl od fakturace dokladů nepracuje s nevyfakturovanými doklady, ale pouze s hodnotami v záložce Položky. Do faktury se přenesou všechny položky kde je vypočtena cena > 0. Cena je vypočtena z položek zakázky jako Cena - Fakturovano.

Příjemka výrobků z výrobní zakázky

Funkce připraví příjemku z označených zakázek pro karty dle sloupce Výrobek a vyráběné množství na zakázce. Náklady zakázky podělené množstvím jsou cenou příjmu. Pokud je zakázka vytvořena z rezervace nebo objednávky s rozdělením po výrobcích, je použita karta výrobku a množství z hlavičky zakázky. Pokud je společná zakázka pro více výrobků, jsou použity výrobke dle IDZakPol a množství dle zdrojové objednávky nebo rezervace (podle tohot z čeho byla zakázka vytvořena).

Zobraz

Zobraz všechny doklady k označeným zakázkám

Zobrazí okno všech dokladů v rámci systému vyfiltrované pro označené zakázky.

Zobrazení kalendáře práce vybraných zakázek

Zobrazí kalendář práce vybraných zakázek. Množinu úkolů lze omezit zvoleným druhem a/nebo řešitelem.

Přidej akci k zakázce

Funkce přidá do tabulky akcí novou akci. Vyplní číslo zakázky a číslo partnera ze zakázky.

Naplánuj úkol k zakázce

Funkce vytvoří nové úkoly pro zvolené řešitele s časovým plánem realizace.

Přidej zakázku do novinek

Funkce vytvoří novinku o zakázce pro vybrané uživatele.

Rozpuštění režijních zakázek

Funkce rozpustí nerozpuštěné náklady označených režijních zakázek na vybrané výrobní zakázky. Poměrovým koeficientem jsou skutečné náklady pokud alespoň jedna z vybraných výrobních zakázek má nenulové skutečné náklady. Pokud všechny výrobní zakázky mají nulové skutečné náklady, pak poměrovým koeficientem je počet zakázek a na všechny zakázky se režijní náklady rozpustí stejným dílem.

Funkce vytvoří do zvoleného druhu interní fakturu. V položkách této faktury budou nejprve řádky od režijních zakázek. Tedy co označená režijní zakázka s nenulovou částkou pro rozpuštění, to řádek ve faktuře se zápornou částkou a číslem režijní zakázky (tím se vynuluje režijní zakázka). Dalšími položkami budou položky s číslem výrobních zakázek a celkovou rozpouštěnou částkou. V množství bude poměrový koeficient. Celková cena k úhradě faktury bude nulová.

Zamknutí dokladů na zakázku

Funkce zamkne volitelně doklady (příjemky/výdejky a faktury) na označenou zakázku.

Připojit el. doklad

Vytvořit/Zobrazit adresář zakázky

Skenovat doklad

Vygenerovat značku pro email

Vygeneruje značku pro zkopírování do emailu.

Nápověda obarvování řádků

Události (Events)

zakazky_zakazky.zakazky_PrintRow

Systém dle sloupce Stav barevně označuje jednotlivé řádky. Viz. funkce lok. menu zakázek Nápověda obarvování řádku

Položky (zakazky_zakpol)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Č. zakazky (novisible) IDZakaz* String(15)13) Identifikátor zakázky
200 1 Č. zak. pol. IDZakPol* String(15)14) Číslo zakázkové položky
300 3 Popis Popis String(80) Text
400 5 Cena nákl. rozp. CenaNaklRozp Currency(0) Rozpočtované náklady
500 4 Cena nákladů CenaNakl Currency(0) Skutečné náklady
600 7 Rozpočtovaná prodejní cena RozpCena Currency(0) Rozpočtovaná cena
700 6 Cena Cena Currency(0) Prodejní cena
800 9 Fakturováno Fakturovano Currency(0) Vyfakturovaná částka
900 10 Uhrazeno Uhrazeno Currency(0) Již uhrazená částka
1000 11 Náklady po poslední fakturaci NaklPosledniFakt Currency(0) Náklady po poslední fakturaci
1100 12 Cena příjemek CenaPrijemek Currency(0) Cena příjemek
1200 14 Hodin cas Float(0) Skutečně odpracované hodiny
1300 15 Rozp. hodin rozpcas Float(0) Rozpočtované hodiny
1400 16 Plán hodin plancas Float(0) Plánované hodiny z úkolů
1500 13 Poznamka Poznamka Memo(0)
<del>1600</dev> 8 Č. rekap. pol. z rozp. (novisible) RozpIDRek String(5)15) Číslo rekapitulační položky z rozpočtů pro vyhodnocení

First free FieldID: 2, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Aktualizace zakázek k aktuálnímu datu

Funkce aktualizuje ceny na zakázce. Ceny přebírá ze všech Výdejek, Faktur, Výkonů a Rozpočtů vztažených k dané zakázce a k zadanému datu.

Naplánuj úkol k položce zakázky

Funkce vytvoří nové úkoly pro zvolené řešitele s časovým plánem realizace dle zakázkové položky.

Výkony (prost_vykony)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Poř. č. výkonu IDVykP* String(15)16) Pořadové číslo výkonu
200 2 Datum Datum DateTime(0) Datum zahájení výkonu
300 Datum Do DatumDo DateTime(0) Datum ukončení výkonu (počítá se z data zahájení výkonu, pokud je množství udané v hodinách nebo minutách)
350 1 Číslo prostředku IDProst String(15)17) Číslo prostředku
360 Prostředek PopisProst String(80)18) Popis prostředku
400 3 Kód výkonu IDVyk* String(15)19) Kód výkonu z číselníku midvykonytexty výkonových textů
500 4 Popis výkonu Popis String(50) Popis
600 5 Množství Mn Float(0) Množství
700 17 MJ MJ String(4)20) Měrná jednotka
800 12 Cena Cena Currency(0) Jednotková prodejní cena výkonu pro zákazníka
900 13 Náklady Naklady Currency(0) Priorita doplňování: 1. prostředky, 2. výkon. texty, 3. druhy prostředků
<del>1000</dev> 7 Číslo zakázky (novisible) IDZakaz String(15)21) Číslo zakázky
1100 8 Pol. zakázky IDZakPol String(15)22)) Položka zakázky
1200 6 Kód výk. prot. IDProtokol String(15)23) Kód výkonového protokolu
1300 20 Číslo úkolu IDUkol String(15)24)) Číslo úkolu
<del>1400</dev> Zakázka (novisible) Zakazka String(50)25) Popis zakázky
1500 9 Č. faktury IDFaktura String(10)26) Číslo faktury, kterou byl výkon vyfakturován
1600 21 Přidáno DatumPridani DateTime(0) Datum vytvoření výkonu
1700 22 Editace DatumEditace DateTime(0) Datum poslední editace výkonu
1800 23 Zapsal IDUzivatele String(8)27) Uživatel který vytvořil výkon
<del>1900</dev> 10 Počáteční stav (novisible) PocStav Float(0) Počáteční stav množství výkonů (např. u vozidla stav tachometru na počátku cesty)
<del>2000</dev> 11 Koncový stav (novisible) KoncStav Float(0) Koncový stav množství výkonů (např. u vozidla stav tachometru na konci cesty)
2100 14 Ceník. cena CenikCena Currency(0) Standardní prodejní ceníková cena
2200 15 Kód DPH IDDPH String(8)28) Kód DPH, používá se při fakturaci výkonů
2300 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)29) Sazba DPH dle číselníku
2400 19 Čas Cas Float(0) Doba trvání výkonu přepočtená na hodiny (pokud je MJ časová jednotka)
2500 Celk. nákl. CelkoveNaklady Currency(0) Celkové náklady
2600 Celk. cena CelkovaCena Currency(0) Celková prodejní cena
2700 Sleva Sleva Currency(0) Jednotková sleva, rozdíl mezi ceníkovou cenou a prodejní cenou pro zákazníka
2800 Celk. sleva CelkovaSleva Currency(0) Celková sleva
2900 Druh prostředku IDPDruh String(8)30) Druh prostředku
3000 18 Mez. texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
3100 16 Poznámka Poznamka Memo(0) Dlouhá poznámka pro bližší specifikaci výkonu
<del>3400</dev> SIMJ (novisible) SIMJ String(10)31) Jednotka SI
<del>3500</dev> SI koef. (novisible) SIKoef Float(0)32) Koeficient pro přepočet SI

First free FieldID: 24, last free FieldID: 63

Podrobně

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výkonu napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení.

Kód výk. prot.

Každý výkon může být zařazen do tzv. výkonového protokolu. Ten si lze představit jako výdejku práce např. servisní protokol, cestovní výkaz, denní výkaz práce apod.

Lokální menu

Systémové funkce

Plán výkonů (prost_vykplan)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Poř. č. plánu výkonu IDVykPlan* String(15) Pořadové číslo plánu výkonu
200 1 Číslo prostředku IDProst String(15)33) Číslo prostředku
300 2 Datum Datum DateTime(0) Datum počátku plánovaného výkonu
400 3 Kód výkonu IDVyk* String(15)34) Kód výkonu
500 4 Popis Popis String(50) Popis
600 5 Množství Mn Float(0) Množství (doba trvání plánovaného výkonu při časové MJ)
700 17 MJ MJ String(4)35) Měrná jednotka
800 6 Kód výk. prot. IDProtokol String(15)36) Kód výkonového protokolu
900 8 Pol. zakázky IDZakPol String(15)37)) Položka zakázky
1000 Zakázka Zakazka String(50)38) Popis zakázky
1100 12 Cena Cena Currency(0) Prodejní cena pro zákazníka
1200 13 Náklady Naklady Currency(0) Náklady výkonu
1300 14 Ceník. cena CenikCena Currency(0) Ceníková prodejní cena
1400 15 Kód DPH IDDPH String(8)39) Kód DPH
1500 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)40) Sazba DPH
1600 16 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1700 18 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
1800 Datum Do DatumDo DateTime(0) Datum ukončení výkonu (počítá se z data zahájení výkonu, pokud je množství udané v hodinách nebo minutách)
1900 19 Čas Cas Float(0) Doba trvání výkonu přepočtená na hodiny (pokud je MJ časová jednotka)
<del>2000</dev> 7 Číslo zakázky (novisible) IDZakaz String(15)41) Číslo zakázky
<del>2100</dev> SIMJ (novisible) SIMJ String(10)42) Jednotka SI
<del>2200</dev> SI koef. (novisible) SIKoef Float(0)43) Koeficient pro přepočet SI

First free FieldID: 9, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Faktury (vydanef)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokladu IDFaktura* String(10)44) Číslo faktury, číselná řada se použije dle nastavení ve zvoleném midfaktury_fdruh druhu dokladů
200 1 Partner IDPartner String(8)45) Číslo partnera
300 Jméno firmy PartnerName String(40)46) Jméno partnera, převzato z tabulky partnerů
400 2 Zástupce Zastupce String(35)47)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
500 16 Popis Popis String(50) Popis
600 3 Datum vystavení DatumVystaveni DateTime(0) Datum vystavení faktury
700 4 Datum DPH DatumUskZdanPlneni DateTime(0) Datum uskutečnění zdanitelného plnění
800 6 Datum spl. DatumSplatnosti DateTime(0) Datum splatnosti
1000 5 Datum uplatnění DPH DatumUplZdanPlneni DateTime(0) Datum uplatnění zdanitelného plnění
1100 7 Variabilní symbol VarSymbol String(12) Variabilní symbol
1200 8 Konstantní symbol KonstSymbol String(4)48) Konstantní symbol
1300 9 Specifický symbol SpecSymbol String(12) Specifický symbol
1500 10 Typ úhrady IDTypUhr String(8)49) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
1700 18 ID Zakázky IDZakaz String(15)50) Číslo zakázky ke které se faktura vztahuje
1800 19 Pol. zakázky IDZakPol String(15)51)) Položka zakázky
2000 11 Účetní operace IDOperace String(8)52)) Kód účetní operace pro zaúčtování dokladu
2200 23 Měna IDMena String(5)53) Kód měny
2300 13 Cena bez DPH CenaBezDPH Currency(0) Cena celkem bez DPH
<del>2500</dev> Cena celkem (novisible) CenaCelk Currency(0) Cena celkem s DPH
2700 29 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Ceníková prodejní cena
<del>2800</dev> 25 Přikázáno (novisible) Prikazano Currency(0) Celková částka již vytvořených příkazů k úhradě
2900 20 Uhrazeno Uhrazeno Currency(0) Již uhrazená částka
<del>3000</dev> 35 Neuhrazeno (novisible) Neuhrazeno Currency(0) Částka zbývající k úhradě
3200 21 ID bank. účtu IDBankUcet String(8)54) Při tisku bude použito toto číslo pro dohledání č. účtu a bankovního spojeni z číselníku bankovních účtů
3300 22 Druh dokladu IDFDruh String(8)55) Druh dokladu
3500 24 Typ zaokr. IDZaokr String(1) Způsob moznosti_nastaveni_options zaokrouhlení DPH dokladu
3600 26 Přefakturováno Prefakturovano String(10)56) Přefakturování subdodávky do faktury
3700 27 Vyfakturováno Vyfakturovano String(10)57) Číslo závěrečného dokladu při fakturaci zálohy
3900 28 Č. prostředku IDProst String(15)58) Informativní odkaz na číslo prostředku
4000 30 Č. střediska IDStred String(8)59) Číslo střediska, přenáší se při zaúčtování do deníku
4900 44 Příznak Priznak String(5) N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, 1,2,3 - max. chyba přepočtu
5000 12 Vyřídil IDVyridil String(8)60) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
5400 31 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k dokladu
<del>5500</dev> Datum (novisible) Datum DateTime(0)61) Datum
<del>5600</dev> Znaménko (novisible) Znamenko Integer(0)62) Znaménko z midfaktury_fdruh druhu dokladu
<del>5700</dev> Znaménko DPH (novisible) ZnamenkoDPH Integer(0)63) Znaménko z midfaktury_fdruh druhu dokladu
*0* Cena pro zakázku CenaZakaz Currency(0) Výnos zakázky pro vydaný doklad resp. náklad pro přijatou subdodávku
<del>*0*</dev> Pořadí (novisible) Poradi* SmallInt(0)

First free FieldID: 14, last free FieldID: 63

Podrobně

Datum uplatnění DPH

Všechny tiskové sestavy pro daňové přiznání DPH pracují s tímto datem. Aby nebylo nutné toto datum vyplňovat při pořizování dokladů, je v lokálním menu k dispozici funkce připrav doklady pro DPH.

ID Zakázky

Pokud se jedná o fakturu za materiál, který jde přes sklad a výdejkou na konkrétní zakázku, pak tuto fakturu již k zakázce nepřipojujte. Náklady by na zakázce byly v dvojnásobné výši. Pro tento případ si vytvořte pomocnou zakázku "přes sklad" a fakturu připojte na ni.

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude nákladový doklad napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení.

Účetní operace

Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.

Ceníková cena

U přijatý dokladů (subdodávky) se jedná o prodejní cenu pro přefakturaci. U vydaných dokladů pak představuje standardní ceníkovou cenu před slevou.

Přefakturováno

V případě přijaté subdodávky informuje, kterým vydaným dokladem byl tento přefakturován zákazníkovi. Nemá vliv na účetnictví. Vyplňuje se při fakturaci zakázky a při funkci přefakturace přijatých subdodávek.

Vyfakturováno

Používá se u zálohových faktur a daňových dokladů platby. Informuje o čísle závěrečného daňového dokladu, kterým byla záloha zúčtována. Má vliv na saldokonto v účetním deníku a vyplňuje se při funkci lokálního menu fakturace zálohových proformafaktur.

Č. prostředku

Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.

Příznak

N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)

Lokální menu

Systémové funkce

Události (Events)

faktury_faktury.faktury_PrintRow

Obarvení stejné jako v tabulce dokladů/faktur

Subdodávky (prijatef)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokladu IDFaktura* String(10)64) Číslo faktury, číselná řada se použije dle nastavení ve zvoleném midfaktury_fdruh druhu dokladů
200 1 Partner IDPartner String(8)65) Číslo partnera
300 Jméno firmy PartnerName String(40)66) Jméno partnera, převzato z tabulky partnerů
400 2 Zástupce Zastupce String(35)67)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
500 16 Popis Popis String(50) Popis
600 3 Datum vystavení DatumVystaveni DateTime(0) Datum vystavení faktury
700 4 Datum DPH DatumUskZdanPlneni DateTime(0) Datum uskutečnění zdanitelného plnění
800 6 Datum spl. DatumSplatnosti DateTime(0) Datum splatnosti
1000 5 Datum uplatnění DPH DatumUplZdanPlneni DateTime(0) Datum uplatnění zdanitelného plnění
1100 7 Variabilní symbol VarSymbol String(12) Variabilní symbol
1200 8 Konstantní symbol KonstSymbol String(4)68) Konstantní symbol
1300 9 Specifický symbol SpecSymbol String(12) Specifický symbol
1500 10 Typ úhrady IDTypUhr String(8)69) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
1700 18 ID Zakázky IDZakaz String(15)70) Číslo zakázky ke které se faktura vztahuje
1800 19 Pol. zakázky IDZakPol String(15)71)) Položka zakázky
2000 11 Účetní operace IDOperace String(8)72)) Kód účetní operace pro zaúčtování dokladu
2200 23 Měna IDMena String(5)73) Kód měny
2300 13 Cena bez DPH CenaBezDPH Currency(0) Cena celkem bez DPH
<del>2500</dev> Cena celkem (novisible) CenaCelk Currency(0) Cena celkem s DPH
2700 29 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Ceníková prodejní cena
<del>2800</dev> 25 Přikázáno (novisible) Prikazano Currency(0) Celková částka již vytvořených příkazů k úhradě
2900 20 Uhrazeno Uhrazeno Currency(0) Již uhrazená částka
<del>3000</dev> 35 Neuhrazeno (novisible) Neuhrazeno Currency(0) Částka zbývající k úhradě
3200 21 ID bank. účtu IDBankUcet String(8)74) Při tisku bude použito toto číslo pro dohledání č. účtu a bankovního spojeni z číselníku bankovních účtů
3300 22 Druh dokladu IDFDruh String(8)75) Druh dokladu
3500 24 Typ zaokr. IDZaokr String(1) Způsob moznosti_nastaveni_options zaokrouhlení DPH dokladu
3600 26 Přefakturováno Prefakturovano String(10)76) Přefakturování subdodávky do faktury
3700 27 Vyfakturováno Vyfakturovano String(10)77) Číslo závěrečného dokladu při fakturaci zálohy
3900 28 Č. prostředku IDProst String(15)78) Informativní odkaz na číslo prostředku
4000 30 Č. střediska IDStred String(8)79) Číslo střediska, přenáší se při zaúčtování do deníku
4900 44 Příznak Priznak String(5) N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, 1,2,3 - max. chyba přepočtu
5000 12 Vyřídil IDVyridil String(8)80) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
5400 31 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k dokladu
<del>5500</dev> Datum (novisible) Datum DateTime(0)81) Datum
<del>5600</dev> Znaménko (novisible) Znamenko Integer(0)82) Znaménko z midfaktury_fdruh druhu dokladu
<del>5700</dev> Znaménko DPH (novisible) ZnamenkoDPH Integer(0)83) Znaménko z midfaktury_fdruh druhu dokladu
*0* Cena pro zakázku CenaZakaz Currency(0) Výnos zakázky pro vydaný doklad resp. náklad pro přijatou subdodávku
<del>*0*</dev> Pořadí (novisible) Poradi* SmallInt(0)

First free FieldID: 14, last free FieldID: 63

Podrobně

Datum uplatnění DPH

Všechny tiskové sestavy pro daňové přiznání DPH pracují s tímto datem. Aby nebylo nutné toto datum vyplňovat při pořizování dokladů, je v lokálním menu k dispozici funkce připrav doklady pro DPH.

ID Zakázky

Pokud se jedná o fakturu za materiál, který jde přes sklad a výdejkou na konkrétní zakázku, pak tuto fakturu již k zakázce nepřipojujte. Náklady by na zakázce byly v dvojnásobné výši. Pro tento případ si vytvořte pomocnou zakázku "přes sklad" a fakturu připojte na ni.

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude nákladový doklad napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení.

Účetní operace

Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.

Ceníková cena

U přijatý dokladů (subdodávky) se jedná o prodejní cenu pro přefakturaci. U vydaných dokladů pak představuje standardní ceníkovou cenu před slevou.

Přefakturováno

V případě přijaté subdodávky informuje, kterým vydaným dokladem byl tento přefakturován zákazníkovi. Nemá vliv na účetnictví. Vyplňuje se při fakturaci zakázky a při funkci přefakturace přijatých subdodávek.

Vyfakturováno

Používá se u zálohových faktur a daňových dokladů platby. Informuje o čísle závěrečného daňového dokladu, kterým byla záloha zúčtována. Má vliv na saldokonto v účetním deníku a vyplňuje se při funkci lokálního menu fakturace zálohových proformafaktur.

Č. prostředku

Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.

Příznak

N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)

Lokální menu

Systémové funkce

Události (Events)

faktury_faktury.faktury_PrintRow

Obarvení stejné jako v tabulce dokladů/faktur

Pohyby skladu (sklad_prijemky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokladu IDPrijemka* String(8)84) Číslo dokladu příjemky nebo výdejky
200 1 Popis Popis String(50) Popis
300 2 Partner IDPartner String(8)85) Číslo partnera
400 Jméno partnera PartnerName String(40)86) Název firmy partnera
500 23 Zástupce Zastupce String(35)87)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
600 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokladu
700 4 Číslo přijaté faktury CisloFaktury String(25) Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku)
800 5 Číslo dodacího listu CisloDodacihoListu String(15) Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku)
900 11 Faktura IDFaktura String(10)88) Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován
1000 8 Cena položek CenaPol Currency(0) Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku)
1300 10 Cena pol. v poř. cenách CenaSkl Currency(0) Cena položek v pořizovacích cenách
1600 17 Měna IDMena String(5)89) Kód měny
1700 7 Učetní operace IDOperace String(8)90)) Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku
1900 12 Číslo zakázky IDZakaz String(15)91) Číslo zakázky
2000 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)92)) Položka zakázky
2300 22 Č. střediska IDStred String(8)93) Číslo střediska
2400 15 Číslo skladu IDSklad String(8)94) Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno
2700 21 Kód převodky IDPrevodka String(8)95) Kód druhého dokladu převodky
3000 25 Druh IDPVDruh String(8)96) Druh dokladu
3100 16 Znaménko Znamenko SmallInt(0)97) Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka
3200 6 Vyřídil IDVyridil String(8)98) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
3300 Jméno uživatele Vyridil String(30)99) Jméno uživatele, který vytvořil doklad
3500 19 Error Error String(1) Chyba
3700 20 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k dokladu
<del>0</dev> Pořadí (novisible) Poradi* SmallInt(0)

First free FieldID: 9, last free FieldID: 63

Podrobně

Faktura

Doplňuje se při funkci fakturace označených dokladů ze seznamy příjemek/výdejek.

Cena položek

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena pol. v poř. cenách

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.

Učetní operace

Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.

Číslo zakázky

U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale cena skladu počítána jako náklad do zakázky při její aktualizaci.

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu příjemek a výdejek.

Kód převodky

Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci.

Error

Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může nastav v následujících případech:

  • došlo k výdeji do záporu
  • nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady).
  • nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství)

Lokální menu

Systémové funkce

Události (Events)

sklad_prijemky.sklad_prijemky_PrintRow

Obarvení stejné jako v tabulce příjemek/výdejek

Objednávky (sklad_objed)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo objednávky IDRezerv* String(15)100) Číslo objednávky
200 8 Druh RODruh String(5)101) Druh objednávky
300 13 Stav objednávky Stav String(1) Stav: nic .. platná, S .. stronována, V .. vyřízena
400 2 Popis Popis String(80) Popis objednávky
500 3 Partner IDPartner String(8)102) Číslo partnera
600 Jméno partnera PartnerName String(40)103) Jméno partnera
700 15 Zást. odb. Zastupce String(35)104)) Zástupce odběratele - kontaktní osoba zákazníka
800 4 Datum Datum DateTime(0) Datum zadání
900 5 Datum platnosti do DatumDo DateTime(0) Datum platnosti do
1000 11 Celkem Celkem Currency(0) Cena celkem
*1100* 21 Cena rec. popl CenaRecPopl Currency(0) Cena recyklačních poplatků
*1100* 10 Měna IDMena String(5)105) Kód měny
<del>1200</dev> 1 Zakázka (novisible) IDZakaz String(15)106) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)107) Popis zakázky
1400 17 Číslo skladu IDSklad String(8)108) Číslo skladu, na který se vztahuje objednávka
1500 9 Č. rozp. IDRozp String(15)109) Číslo rozpočtu pokud je objednávka vytvořena z rozpočtu
1600 12 Adresa Adresa String(8)110) Odlišná dodací adresa, tiskne se v sestavě objednávky
1700 14 Doprava IDDopr String(8)111) Způsob dopravy z číselníku
1800 Popis dopravy DoprPopis String(50)112) Popis způsobu dopravy, tiskne se v rezervaci a přenáší se do poznámky fakturace v případě fakturace rezervace
*1900* 22 Typ úhrady IDTypUhr String(8)113) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
*1900* 6 Vyřídil IDVyridil String(8)114) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
2000 Vyřídil Vyridil String(30)115) Jméno uživatele, který doklad vytvořil
2100 7 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezená poznámka do které lze zapsat např. textovou objednávku služeb
2200 16 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k rezervaci
<del>2300</dev> Zastupce rev. (novisible) ZastupceRev String(35) Zastupce rev.
<del>2400</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)116) TypDokl

First free FieldID: 18, last free FieldID: 63

Podrobně

Stav objednávky

Pokud má objednávka stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového objednaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství. Na stornované rezervaci také není možné ani ručně upravovat položky.

Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s objednávkou se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou objednávkou s prázdným stavem.

Cena rec. popl

Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.

Lokální menu

Systémové funkce

Události (Events)

sklad_objed.PrintRow

Obarvení stejné jako v tabulce objednávek

Rezervace (sklad_rezervhl)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo rezervace IDRezerv* String(15)117) Číslo rezervace
200 8 Druh RODruh String(5)118) Druh rezervace
300 14 Stav rezervace Stav String(1) Stav: nic .. platná, S .. stronována, V .. vyřízena
400 2 Popis Popis String(80) Popis rezervace
500 3 Partner IDPartner String(8)119) Číslo partnera
600 Jméno partnera PartnerName String(40)120) Jméno partnera
700 16 Zást. odb. Zastupce String(35)121)) Zástupce odběratele - kontaktní osoba zákazníka
800 4 Datum Datum DateTime(0) Datum zadaní
900 5 Datum platnosti do DatumDo DateTime(0) Datum platnosti do
1000 12 Celkem Celkem Currency(0) Cena celkem
*1100* 21 Cena rec. popl CenaRecPopl Currency(0) Cena recyklačních poplatků
*1100* 11 Měna IDMena String(5)122) Kód měny
1200 10 Dle objednávky DleObjed String(15) Informativní hodnota čísla objednávky zákazníka, přenáší se do poznámky faktury pokud je generovaná z rezervace
<del>1300</dev> 1 Zakázka (novisible) IDZakaz String(15)123) Číslo zakázky
1400 19 Pol. zakázky IDZakPol String(15)124)) Položka zakázky
1500 Popis zakázky ZakPopis String(50)125) Popis zakázky
1600 9 Č. rozp. IDRozp String(15)126) Číslo rozpočtu ze kterého byla rezervace vytvořena
1700 18 Číslo skladu IDSklad String(8)127) Číslo skladu, na který se vztahuje rezervace
1800 13 Adresa Adresa String(8)128) Dodací adresa, tiskne se v rezervaci a přenáší se do poznámky fakturace v případě fakturace rezervace
1900 20 Typ úhrady IDTypUhr String(8)129) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
2000 15 Doprava IDDopr String(8)130) Způsob dopravy z číselníku
2100 Popis dopravy DoprPopis String(50)131) Popis způsobu dopravy, tiskne se v rezervaci a přenáší se do poznámky fakturace v případě fakturace rezervace
2200 6 Vyřídil IDVyridil String(8)132) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
2300 Vyřídil Vyridil String(30)133) Jméno uživatele, který doklad vytvořil
2400 7 Poznámka Poznamka Memo(0) Poznámka
2500 17 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k rezervaci
<del>2600</dev> Zastupce rev. (novisible) ZastupceRev String(35)
<del>2700</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)134) TypDokl

First free FieldID: 22, last free FieldID: 63

Podrobně

Stav rezervace

Pokud má rezervace stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového rezervovaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství.

Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s rezervací se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou rezervací s prázdným stavem.

Cena rec. popl

Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.

Číslo skladu

Jde o nepovinný údaj, který je použit při funkci vytvoření objednávek dle stavu skladu ve skladových kartách a zvolíme filtr pouze pro vybraný mezisklad.

Lokální menu

Systémové funkce

Události (Events)

sklad_rezervhl.PrintRow

Obarvení stejné jako v tabulce rezervací

Rozpočty (rozpocty_rozpocty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo rozpočtu IDRozp* String(15)135) Číslo rozpočtu
200 1 Druh rozpočtu IDDruh String(8)136) Druh do kterého rozpočet patří
250 25 Stav Stav String(1) Informativní stav rozpočtu
300 2 Číslo partnera IDPartner String(8)137) Identifikátor firmy pro kterou je rozpočet vytvářen
400 Partner Partner String(40)138) Jméno firmy z partnerů
500 3 Zástupce Zastupce String(35)139)) Zástupce odběratele
600 4 Hlavička Hlavicka String(150) První řádek hlavičky - popis rozpočtu
700 5 Hlavička 1 Hlavicka1 String(150) Druhý řádek hlavičky
<del>800</dev> 6 Zakázkové číslo (novisible) IDZakazka String(15)140) Identifikátor zakázky ze zakázek (dle tohoto čísla bude možno vytvořit rezervaci na sklad a vyhodnotit zakázku)
900 Popis zakázky ZakPopis String(50)141) Popis zakázky
1000 8 Datum Datum DateTime(0) Datum rozpočtu - tiskne se na rozpočtovou sestavu
1100 17 Měna IDMena String(5)142) Kód měny
1200 9 Cena celkem CenaCelkem Currency(0) Celková cena rozpočtu (aktualizuje se při přepočtu rekapitulace)
1300 10 Celkem s DPH CelkemSDPH Currency(0) Cena celkem s DPH
1400 18 Náklady Naklady Currency(0) Celkové náklady celkem
1500 Zisk Zisk Currency(0) Absolutní zisk
1600 Zisk [%] ProcZisk Float(0) Procentní zisk (cena/náklady)
1700 Hodin Hodin Float(0) Celková doba práce v hod
1800 11 Poznámka Pozn String(100) Poznámka
1900 12 Č. v ceníku IDCen String(15)143) Číslo reprezentující rozpočet v ceníku
2000 Popis v ceníku CenPopis String(60)144) Popis odpovídajícího rozpočtu v ceníku
2100 15 Rozp. skut. stavu IDRozpSS String(15) Odkaz na orig. nabídku ze které je tento rozpočet vytvořen
2200 23 Výrobek IDSkladKarta String(15)145) Skladová karta výrobku
2300 24 Kalk. mn. Mnozstvi Float(0) Kalkulované množství
2400 DPH DPH Currency(0) DPH celkem
2500 GP [%] GP Float(0) Groce profit (naklady/cena)
2600 Sleva Sleva Currency(0) Sleva z ceníkové ceny
2700 19 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Ceníková cena celkem
2800 20 Minut Minut Float(0) Doba montáže v minutách celkem
2900 21 Hmotnost Hmotnost Float(0) Hmotnost celkem
3000 7 Autor IDUzivatele String(8)146) Uživatel který vytvořil rozpočet
3100 14 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
3200 13 Poznámka2 Poznamka2 Memo(0) Poznámka pro rekapitulaci
3300 16 Práva RowRight Right(0)
<del>3400</dev> 22 Součet ceny z nákl. rekap. (novisible) RNaklCena Currency(0) Součet ceny z nákladové rekapitulace pro kontrolu zda souhlasí z celkovou cenou rozpočtu
<del>3500</dev> Popis (novisible) Popis String(150) Popis pro titulek okna
<del>3600</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)147) TypDokl

First free FieldID: 26, last free FieldID: 63

Podrobně

Č. v ceníku

Tato vazba umožňuje vytvořit rozpočet jednotkový sestavy materiálů a prací a tento pak svázat do ceníku vlastních výrobků. Výrobek pak lze používat v běžných rozpočtech, lze aktualizovat cenu výrobku při změně cen vstupních materiálů apod.

Rozp. skut. stavu

Toto pole informuje o tom, že aktuální rozpočet je tzv. rozpočet skutečného stavu. Tento rozpočet není započítáván do zakázky a z původního počátečního rozpočtu lze pak tisknout sestavu rozpočet skutečného stavu. Zde je zobrazen rozdíl původního plánovaného množství a množství již realizovaného.

Jeden počáteční rozpočet může mít vytvořeno i více rozpočtů skutečného stavu.

Realizuje se funkcí lokálního menu v rozpočtech Připrav rozpočet skutečného stavu.

Poznámka2

Tuto poznámku lze pomocí oddělovače rozdělit na dvě části - před a za rekapitulací.

Lokální menu

Systémové funkce

Mezisklady (sklad_skladpol)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo skladu IDSklad* String(8)148) Číslo skladu
200 1 Skladová karta IDSkladKarta* String(15)149) Číslo skladové karty
300 Druh IDDruh String(8)150) Druh skladové karty
400 Popis Popis String(80)151) Popis skladové karty
500 2 Množstvi Mnozstvi Float(0) Množství na tomto skladě
600 Cena Cena Currency(0)152) Prodejní cena
700 Cena skladu CenaSkladu Currency(0)153) Účetní nákladová cena skladu
800 3 Cena meziskladu CenaMeziskladu Currency(0) Průměrná jednotková cena na meziskladu - je vypočtena po rekonstrukci skladu
900 4 Rezervované mn. RezervMn Float(0) Rezervované množství na meziskladu
1000 5 Objednané mn. ObjedMn Float(0) Objednané množství na meziskladu
1100 Vysčítané mn. VyscitMn Float(0) Vysčítané množství, je to množství které zůstane na meziskladu po vyřízení všech objednávek a rezervací
1200 Cena 1 Cena1 Currency(0)154) Pomocná cena 1
1300 Cena 2 Cena2 Currency(0)155) Pomocná cena 2
1400 Cena 3 Cena3 Currency(0)156) Pomocná cena 3
<del>1500</dev> Marže karty (novisible) Rabat Float(0)157) Marže karty

First free FieldID: 6, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Akce (partneri_akce)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 18 Poř. číslo akce IDAkceP* String(15)158) Pořadové číslo akce - jednoznačný identifikátor
200 0 Číslo akce IDAkce* String(8)159) Číslo akce z číselníku předdefinovaných společných akcí
300 Popis Popis String(50)160) Popis akce z číselníku společných akcí
400 1 Poznámka Poznamka String(40) Krátká poznámka
500 6 Zástupce Zastupce String(35)161)) Zástupce (např. s kterým jste jednali)
600 4 Číslo partnera IDPartner String(8)162) Číslo firmy z číselníku partnerů
700 Partner Partner String(40)163) Popis firmy z partnerů
800 11 Datum DATUM DateTime(0) Datum zápisu
900 12 Uživatel IDUzivatele String(8)164) Uživatel který provedl zápis
<del>1000</dev> 17 Č. zakázky (novisible) IDZakaz String(15)165) Identifikátor zakázky
1100 Popis zakázky Zakazka String(50)166) Popis zakázky
1200 2 Druh IDDruh String(5)167) Druh akce, je možno podle něj filtrovat
1300 Druh popis Druh String(50)168) Popis druhu akce
1400 3 Stav IDStav String(5)169) Stav akce
1500 Stav popis Stav String(50)170) Popis stavu akce
1600 8 Pro uživatele PIDUzivatele String(8)171) Datum akce (budík) se nastavuje pro zadaného uživatele
1700 7 Datum akce DatumAkce DateTime(0) Datum, kdy má akce na sebe upozornit
1800 10 Cena Cena Currency(0) Zde může být např. cena dopisu pro pozdější finanční vyhodnocení
1900 14 Cena1 Cena1 Currency(0) Pomocná cena 1
2000 15 Cena2 Cena2 Currency(0) Pomocná cena 2
2100 Město Mesto String(35)172) Město z partnerů
2200 Telefon zástupce TelZastupce String(25)173) Telefon zástupce
2300 Mobil zástupce MobilZastupce String(25)174) Mobil zástupce
2400 5 Pomocné č. partnera IDPartner1 String(8)175) Pomocné číslo firmy z číselníku partnerů
2500 Partner1 Partner1 String(40)176) Popis pomocné firmy z partnerů
2600 13 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
2700 9 Poznámka 2 Poznamka2 Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
2800 16 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k akci
<del>2900</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)177) TypDokl

First free FieldID: 19, last free FieldID: 63

Podrobně

Č. zakázky

Akce lze svázat také s konkrétní zakázkou. V tomto případě jsou pak zobrazeny v odpovídající záložce a okně zakázek.

Datum akce

Upozorňování není implicitně aktivní a je nutné jej zapnout v nastavení OBISu.

Pomocné č. partnera

Pomocí této vazby lze svázat akci od jednoho partnera k jinému. Například vazba mezi stavebním objektem a investorem/projektantem apod.

Lokální menu

Systémové funkce

Úkoly (ukoly_ukoly)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo úkolu IDUkol* String(15)178) Číslo úkolu
200 1 Druh IDDruh String(15)179) Druh úkolu
300 2 Popis Popis String(100) Popis úkolu
400 6 Termín Od Termin DateTime(0) Termín začátku úkolu
500 26 Termín do TerminDo DateTime(0) Termín konce úkolu
600 20 Upozornění Upozorneni DateTime(0) Datum, ke kterému se vyvolá upozornění (budík) pro řešitele.
700 22 Ukončeno DatumUkonceni DateTime(0) Datum ukončení
800 7 Priorita Priorita String(1) Priorita úkolu
900 8 Stav Stav String(1) Stav úkolu
1000 9 Zadavatel IDVyridil String(8)180) Zadavatel úkolu
1100 10 Řešitel PIDUzivatele String(8)181) Řešitel úkolu
1200 11 Partner IDPartner String(8)182) Úkol je spojen s konkrétním zákazníkem nebo dodavatelem
1300 Firma PartnerName String(40)183) Název firmy partnera
1400 21 Zástupce Zastupce String(35)184)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
<del>1500</dev> 12 Číslo zakázky (novisible) IDZakaz String(15)185) Číslo zakázky
1600 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)186)) Položka zakázky
1700 Popis zakázky ZakPopis String(50)187) Popis zakázky
1800 5 Milník Milnik String(25)188) Milník
1900 3 Datum Datum DateTime(0) Datum zadání úkolu
2000 4 Poslední změna DatumPZmeny DateTime(0) Datum poslední změny
2100 15 Na vědomí CC String(60)189)) Seznam emailů na které budou navíc odesílány informace o změnách úkolu
2200 23 Opakování MJOpak String(50)190)) Interval opakování úkolu (format iCalendar RRULE)
2300 24 Zveřejnění Verejny String(50)191)) Zveřejnění úkolu v kalendáři
2400 14 Kód výkonu IDVyk String(15)192) Kód výkonu z číselníku, který se použije při generování výkonu z úkolu
2500 16 Plán hodin PlanCas Float(0) Plánované hodiny na realizaci
2600 17 Hodin Cas Float(0) Skutečně odpracované hodiny
2700 30 Vytížení hodin/den VytizeniCas Float(0) Vytížení prostředku úkolem (hod/den)
2800 27 Č. prostředku IDProst String(15)193) Číslo prostředku
2900 Prostředek PopisProst String(80)194) Popis prostředku
3000 28 Typ upozornění TypUpozorneni String(1) Způsob upozornění na úkol
3100 25 UID EUID String(60) UID externího kalendáře
3200 29 Vazba Vazba String(1) Úkol je svázaný s jiným
3300 iTIP iTIP String(1)195) Maska práv z druhu úkolů 3600 18 Práva RowRight Right(0) <del>3700</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)196) TypDokl First free FieldID: 31, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Vytížení hodin/den == Termín do lze vypočíst pomocí Plánovaného času a vytížení: Termín Do = Termín + dny * Plánovaný čas/Vytížení na den Planovaný časi a vytížení je v hodinách, lze ale pro použít i jinou jednotku: např. den - pak je plán ve dnech a vytížení 1 odpovídá 100%, 0.5 je 50% apod. == Vazba == Příznak, že je úkol provázaný s jimým úkolem. Může být nadřazený (master) nebo podřízený (slave) nebo obojí. Pokud vazby vymažeme, je nutné tento příznak opravit ručně. ==== Lokální menu ==== === Systémové funkce === === Vytvoř úkol === === Změna stavu úkolu (vyřešit/odložit) === Zobrazí dialog, kde lze změnit stav úkolu, důležité sloupce a zapsat komentář. === Posunout termíny === Posune termíny označených úkolů o zadaný počet dnů. === Přehled komentářů === Zobrazí k danému úkolu všechny komentáře ==== Události (Events) ==== === ukoly_ukoly.PrintRow === Obarvování dle stavu a priority úkolu ===== Dokumenty (dokumenty_dokumenty) ===== ==== Popis sloupců ====
Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)197) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)198) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)199) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
600 4 Typ dokladu TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
700 5 Č. dokladu CDokladu String(20)200) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)201) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)202) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)203)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)204)) Emaily na které je dokument odesílán
<del>1200</dev> 11 Číslo zakázky (novisible) IDZakaz String(15)205) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)206) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)207) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)208)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)209) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) zakazky_zdruh:iddruh
2) , 45) , 65) , 85) , 102) , 110) , 119) , 128) , 137) , 162) , 175) , 182) , 201) partneri_partneri:IDPartner
3) , 46) , 66) , 86) , 103) , 120) , 138) , 202) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
4) , 47) , 67) , 87) , 104) , 121) , 139) , 161) , 184) , 203) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
5) zakazky_zakazky.Fakturovano-zakazky_zakazky.Uhrazeno
6) case when coalesce(zakazky_zakazky.CenaNakl,0)=0 then NULL else 100*(zakazky_zakazky.Fakturovano/zakazky_zakazky.CenaNakl-1) end
7) zakazky_zakazky.CenaRozp-zakazky_zakazky.CenaNakl
8) zakazky_zakazky.CenaNaklRozp-zakazky_zakazky.CenaNakl
9) , 145) , 149) sklad_karty:IDSkladKarta
10) , 100) sklad_objed:idrezerv
11) , 27) , 60) , 80) , 98) , 114) , 132) , 146) , 164) , 171) , 180) , 181) , 209) common_uzivatele:idvyridil
12) common_uzivatele:iduzivatele=idvyridil:jmeno
13) , 21) , 41) , 50) , 70) , 91) , 106) , 123) , 140) , 165) , 185) , 205) zakazky_zakazky:IDZakaz
14) zakazky_czakpol:idzakpol
15) rozpocty_crnakl:idnakl
16) moje_vykony:IDVYkP
17) , 33) , 58) , 78) , 193) , 207) prost_prost:IDProst
18) , 194) prost_prost:IDProst=IDProst:popis
19) , 34) , 192) prost_vyktext:idvyk
20) , 35) common_simj:mj
22) , 37) , 51) , 71) , 92) , 124) , 186) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
23) , 36) prost_vykprot:idprotokol
24) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="ukoly_ukoly:idukol!IDZakaz=IDZakaz"}
25) , 38) , 107) , 125) , 206) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
26) , 88) faktury_faktury:idfaktura
28) , 39) common_dph:iddph
29) , 40) common_dph:iddph=iddph:sazba
30) prost_prost:IDProst=IDProst:IDPDruh
31) , 42) common_simj:MJ=MJ:SIMJ
32) , 43) common_simj:MJ=MJ:Koef
44) , 64) Faktury_faktury:IDFaktura
48) , 68) faktury_konsts:konstsymbol
49) , 69) , 113) , 129) faktury_typuhr:idtypuhr
52) , 72) , 90) @LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params
53) , 73) , 89) , 105) , 122) , 142) common_meny:idmena
54) , 74) common_bankucty:idbankucet
55) , 75) faktury_fdruh:idfdruh
56) , 76) faktury_faktury:prefakturovano=idfaktura
57) , 77) faktury_faktury:vyfakturovano=idfaktura
59) , 79) , 93) common_stred:idstred
61) , 81) faktury_faktury f1:idfaktura=idfaktura:DatumVystaveni
62) , 82) faktury_fdruh:idfdruh=idfdruh:znamenko
63) , 83) faktury_fdruh:idfdruh=idfdruh:znamenkodph
84) sklad_prijemky:IDPrijemka
94) , 108) , 127) , 148) sklad_sklady:idsklad
95) sklad_prijemky:idprijemka
96) sklad_zn:IDPVDruh
97) sklad_zn:znamenko
99) , 115) , 133) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno
101) sklad_rezobjdr:rodruh
109) , 126) rozpocty_rozpocty:idrozp
111) , 130) common_doprava:iddopr
112) , 131) common_doprava:iddopr=iddopr:popis
116) 'B'
117) sklad_rezervhl:idrezerv
118) sklad_rezdruh:rodruh
134) 'Q'
135) rozpocty_rozpocty:IDRozp
136) rozpocty_rdruh:iddruh
141) zakazky_zakazky:IDZakazka=IDZakaz:popis
143) rozpocty_cenik:idcen
144) rozpocty_cenik:idcen=idcen:popis
147) 'R'
150) sklad_matdruh:sklad_karty.iddruh=iddruh:iddruh
151) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:popis
152) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:cena
153) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:cenaskladu
154) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:cena1
155) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:cena2
156) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:cena3
157) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:rabat
158) partneri_akce:IDAkceP
159) partneri_sakce:idakce
160) partneri_sakce:idakce=idakce:popis
163) partneri_partneri p1:IDPartner=IDPartner:Firma
166) , 187) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:Popis
167) partneri_adruh:iddruh
168) partneri_adruh:iddruh=iddruh:popis
169) partneri_astav:idstav!iddruh=iddruh
170) partneri_astav:iddruh;idstav=iddruh;idstav:popis
172) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:mesto
173) partneri_zastupci:IDPartner;zastupce=IDPartner;zastupce:telefon
174) partneri_zastupci:IDPartner;zastupce=IDPartner;zastupce:mobil
176) partneri_partneri p2:IDPartner1=IDPartner:firma
177) 'X'
178) ukoly_ukoly:IDUkol
179) ukoly_druhy:iddruh
183) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:Firma
188) ukoly_milniky:milnik
189) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldCC", nil, DSI, nil, Params
190) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldMJOpak", nil, DSI
191) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldVerejny", nil, DSI
195) (select first 1 ukoly_itip.Smer as Smer from ukoly_itip
where ukoly_itip.IDUkol = ukoly_ukoly.IDUkol
order by ukoly_itip.ID)
      )) | Směr z 1. řádku iTIP. O=ORGANIZER, P=ATTENDEE |
| 3400 | 19 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
3500 Práva druhu RowRightDruh Right(0)((ukoly_druhy:iddruh=iddruh:rowright
196) 'L'
197) dokumenty_dokumenty:IDDokument
198) dokumenty_druhy:iddruh
199) dokumenty_cpopis:popis
200) #TypDokl
204) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
208) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
 
manual/midzakazky.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki