Prostředky (PROSTREDKY)

Prostředky (prost_prost)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo prostředku IDProst* String(15) Číslo prostředku
200 1 Druh prostředku IDPDruh String(8)1) Druh prostředku
300 3 Popis prostředku Popis String(80) Popis
400 2 Číslo střediska IDStred String(8)2) Číslo střediska
500 4 MJ MJ String(4)3) Měrná jednotka výkonů prostředku
600 12 Náklady jednotkové NaklJedn Currency(0) Náklady jednotkové, slouží jako náklad pro výkony
700 5 Období od ObdobiOd DateTime(0) Počátek období pro které byla provedena aktualizace jednotkových nákladů
800 6 Období do ObdobiDo DateTime(0) Konec období pro které byla provedena aktualizace jednotkových nákladů
900 7 Náklady jedn. vypočtené NaklJednCalc Currency(0) Náklady jednotkové vypočtené aktualizací za zvolené období
1000 Nákl. celk. vypočtené NaklCelkCalc Currency(0) Celkové náklady sečtené aktualizací za zvolené období
1100 8 Výkony Vykony Float(0) Výkony sečtené aktualizací za zvolené období
1200 9 Náklady var. celkem NaklVarCelk Currency(0) Náklady variabilní (informativní hodnota např. hrubá mzda)
1300 10 Náklady fixní celkem NaklFix1Celk Currency(0) Náklady fixní (informativní hodnota např. krycí příspěvek na režii)
1400 11 Náklady kombinované NaklKombCelk Currency(0) Náklady kombinované (informativní hodnota např. odvody)
1450 21 Impl.výkon IDVyk String(15)4) Implicitní výkon se automaticky předvyplní pro nové výkony prostředku
1500 18 Identifikace Identifikace String(20) Kód prostředku např. SN nebo přístupová karta
1600 14 Partner IDPartner String(8)5) Vazba na číslo partnera - lze tak propojit prostředek na kontaktní údaje z adresáře
1700 16 Uživatel IDVyridil String(8)6) Kód uživatele, který odpovídá prostředku
1800 19 Zdrav.poj. ZdravPoj String(8)7) Zdravotní pojišťovna
*1900* 20 Příznak Priznak String(5) 0-9 - oblíbená položka, N - neplatná položka
*1900* 13 MM Poznámka Poznamka MMMemo(0) Poznámka
2000 17 Poznámka 2 Poznamka2 Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
2100 15 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k prostředku

First free FieldID: 22, last free FieldID: 63

Podrobně

Náklady jednotkové

Tato hodnota je použita jako náklad pro výkony tohoto prostředku. Protože ale mohou být náklady také u druhu prostředku nebo v číselníku výkonových textů, platí následující priorita (1 = nejvyšší):

- sloupec náklady v číselníku výkonových textů - sloupec náklady jednotkové u prostředku - sloupec náklady v číselníku druhů prostředků, kam je zařazen

Příznak

0-9 - oblíbená položka N - neplatná položka

Lokální menu

Systémové funkce

Aktualizace jednotkových nákladů

Po spuštění se funkce zeptá na časové období a po zadání vypočte jednotkové náklady daného prostředku v zadaném časovém rozmezí. Funkce postupuje tak, že sečte všechny náklady prostředku v zadaném období a podělí je součtem výkonů v zadaném období. Do nákladů nejsou započítány ty náklady, které mají vyplněn sloupec číslo zakázky (tyto náklady je vhodné dostat na zakázku přes nákladový doklad nebo fakturu).

Přepočet počátečních stavů

Funkce doplní počáteční a koncové stavy výkonů u označených prostředků. Po spuštění se zeptá na období a u výkonů v tomto období provede přepočet. Pro správnou funkčnost je nutné, aby před zadaným obdobím existoval výkon s vyplněným koncovým stavem, nebo první výkon v zadaném období měl vyplněn počáteční stav. Od tohoto údaje se provádí přepočet vždy přičtením množství uvedeného u výkonu ke koncovému stavu předchozího výkonu a to postupně pro všechny výkony v zadaném období. Funkci využijeme například u automobilů pro přepočet počátečních a koncových stavů tachometru u jednotlivých jízd. Přepočet se týká pouze výkonů, u kterých je vyplněna stejná jednotka jako u prostředku.

Zobrazit vypočtenou spotřebu PHM označených prostředků

Příznaky

Hromadné doplnění výkonů

Hromadné doplnění výkonů např. dovolená/nemoc pro označené prostředky.

Zobraz všechny doklady k označeným uživatelům

Zobrazí okno všech dokladů v rámci systému vytvořené označenými uživateli (podle sloupce IDVyridil).

Zobrazení kalendáře práce vybraných prostředků

Zobrazí kalendář práce vybraných prostředků. Množinu úkolů lze omezit zvoleným druhem a/nebo řešitelem. Uživatel Admin může nastavení kalandáře uložit do spuboru user/calendarset.xml

GanttProject

Připojit el. doklad

Skenovat doklad

Události (Events)

prost_prost.PrintRow

Obarvení oblíbených, přešktnutí neplatných prostředků

Výkony (prost_vykony)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Poř. č. výkonu IDVykP* String(15) Pořadové číslo výkonu
200 2 Datum Datum DateTime(0) Datum zahájení výkonu
300 Datum Do DatumDo DateTime(0) Datum ukončení výkonu (počítá se z data zahájení výkonu, pokud je množství udané v hodinách nebo minutách)
<del>350</dev> 1 Číslo prostředku (novisible) IDProst String(15)8) Číslo prostředku
<del>360</dev> Prostředek (novisible) PopisProst String(80)9) Popis prostředku
400 3 Kód výkonu IDVyk* String(15)10) Kód výkonu z číselníku midvykonytexty výkonových textů
500 4 Popis výkonu Popis String(50) Popis
600 5 Množství Mn Float(0) Množství
700 17 MJ MJ String(4)11) Měrná jednotka
800 12 Cena Cena Currency(0) Jednotková prodejní cena výkonu pro zákazníka
900 13 Náklady Naklady Currency(0) Priorita doplňování: 1. prostředky, 2. výkon. texty, 3. druhy prostředků
1000 7 Číslo zakázky IDZakaz String(15)12) Číslo zakázky
1100 8 Pol. zakázky IDZakPol String(15)13)) Položka zakázky
1200 6 Kód výk. prot. IDProtokol String(15)14) Kód výkonového protokolu
1300 20 Číslo úkolu IDUkol String(15)15)) Číslo úkolu
1400 Zakázka Zakazka String(50)16) Popis zakázky
1500 9 Č. faktury IDFaktura String(10)17) Číslo faktury, kterou byl výkon vyfakturován
1600 21 Přidáno DatumPridani DateTime(0) Datum vytvoření výkonu
1700 22 Editace DatumEditace DateTime(0) Datum poslední editace výkonu
1800 23 Zapsal IDUzivatele String(8)18) Uživatel který vytvořil výkon
1900 10 Počáteční stav PocStav Float(0) Počáteční stav množství výkonů (např. u vozidla stav tachometru na počátku cesty)
2000 11 Koncový stav KoncStav Float(0) Koncový stav množství výkonů (např. u vozidla stav tachometru na konci cesty)
2100 14 Ceník. cena CenikCena Currency(0) Standardní prodejní ceníková cena
2200 15 Kód DPH IDDPH String(8)19) Kód DPH, používá se při fakturaci výkonů
2300 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)20) Sazba DPH dle číselníku
2400 19 Čas Cas Float(0) Doba trvání výkonu přepočtená na hodiny (pokud je MJ časová jednotka)
2500 Celk. nákl. CelkoveNaklady Currency(0) Celkové náklady
2600 Celk. cena CelkovaCena Currency(0) Celková prodejní cena
2700 Sleva Sleva Currency(0) Jednotková sleva, rozdíl mezi ceníkovou cenou a prodejní cenou pro zákazníka
2800 Celk. sleva CelkovaSleva Currency(0) Celková sleva
2900 Druh výkonů IDPDruh String(8)21)
3000 18 Mez. texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
3100 16 Poznámka Poznamka Memo(0) Dlouhá poznámka pro bližší specifikaci výkonu
<del>3400</dev> SIMJ (novisible) SIMJ String(10)22) Jednotka SI
<del>3500</dev> SI koef. (novisible) SIKoef Float(0)23) Koeficient pro přepočet SI

First free FieldID: 24, last free FieldID: 63

Podrobně

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výkonu napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení.

Kód výk. prot.

Každý výkon může být zařazen do tzv. výkonového protokolu. Ten si lze představit jako výdejku práce např. servisní protokol, cestovní výkaz, denní výkaz práce apod.

Lokální menu

Systémové funkce

Vkládání do výkonů z výk. textů

Z otevřeného okna výkonových textů vkládáme dvojitým poklepáním myši, nebo stiskem tlačítka Ok do výkonů u prostředku.

Hromadné doplnění výkonů

Hromadné doplnění výkonů např. dovolená/nemoc apod.

Rozpuštění výkonu k vybraným zakázkám

Po spuštění se otevře okno Zakázek, ve kterém si označíme zakázky na něž bude výkon rozpuštěn. Po potvrzení se vytvoří tolik nových výkonů, kolik jsme označili zakázek. Poměrovým koeficientem jsou Rozpočtované náklady. Původní výkon se vymaže.

Změna jednotkových nákladů a ceny ze zadané sumy

Funkce změní pro označené výkony jednotkové náklady a cenu ze zadané celkové sumy. Jde o shodnou funkci jako je v položkách výkonových protokolů.

Fakturace označených výkonů

Vytvoří novou fakturu z označených výkonů.

Náklady (prost_naklady)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Poř. č. nákladu IDNaklP* String(15) Pořadové číslo nákladu
200 2 Datum Datum DateTime(0) Datum vzniku nákladu
300 3 Datum do DatumDo DateTime(0) Datum ukončení platnosti nákladu
400 10 Kód nákl. IDNakl* String(15)24) Kód nákladu z číselníku
500 9 Popis Popis String(50) Popis nákladu
600 17 Typ dokladu TypDokl String(1) Typ dokladu (F-Faktury, P-sklad)
700 13 Č. dokladu IDFaktura String(10)25) Číslo faktury/výdejky, kterým je náklad v OBISu zaevidován
800 6 Cena Cena Currency(0) Celková cena nákladu
900 16 Kód měny IDMena String(5)26) Kód měny
1000 7 Množství Mnozstvi Float(0) Množství (např. počet natankovaných litrů pohonných hmot u vozidla)
1100 8 MJ MJ String(4)27) Měrná jednotka nákladu (např. litry u pohonných hmot)
1200 Cena jedn. CenaJ Currency(0) Cena za jednotku, tj. Cena/Množství
1300 4 Počáteční stav PocStav Float(0) Počáteční stav (pokud je náklad vázán na množství)
1400 5 Koncový stav KoncStav Float(0) Koncový stav (pokud je náklad vázán na množství)
1500 12 Výk. protokol IDProtokol String(15)28) Kód výkonového protokolu, ke kterému se náklad vztahuje
1600 14 Číslo zakázky IDZakaz String(15)29) Číslo zakázky
1700 15 Pol. zakázky IDZakPol String(15)30)) Položka zakázky
1800 Zakázka Zakazka String(50)31) Popis zakázky
1900 18 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
<del>2000</dev> 1 Číslo prostředku (novisible) IDProst String(15)32) Číslo prostředku
<del>2100</dev> 11 Číslo účtu (novisible) IDUcet String(9)33) Číslo účtu

First free FieldID: 19, last free FieldID: 63

Podrobně

Datum do

Pokud má náklad charakter omezené časové platnosti, lze zde specifikovat datum jeho ukončení (např. povinné ručení vozidla na 1 rok, leasingová splátka na 1 měsíc, zaplacená leasingová akontace na 4 roky apod.)

V tomto případě se při aktualizaci jednotkových nákladů započítá poměrná část, pokud se období nákladu a aktualizace překrývají pouze částečně.

Počáteční stav

Pokud lze náklad svázat se stavem "opracovaných Měrnách jednotek", lze touto hodnotou specifikovat jejich počáteční hodnotu (např. olej do motoru vozidla na 20 tis. km).

V tomto případě se při aktualizaci jednotkových nákladů započítá poměrná část, pokud se počáteční a koncový stav nákladu a počáteční a koncový stav výkonů v zadaném období překrývají pouze částečně.

Lokální menu

Systémové funkce

Vkládání nákladů z faktur/dokladů

Z otevřeného okna faktur vkládáme dvojitým poklepáním myši, nebo stiskem tlačítka Ok do nákladů u prostředku.

Plán výkonů (prost_vykplan)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Poř. č. plánu výkonu IDVykPlan* String(15) Pořadové číslo plánu výkonu
<del>200</dev> 1 Číslo prostředku (novisible) IDProst String(15)34) Číslo prostředku
300 2 Datum Datum DateTime(0) Datum počátku plánovaného výkonu
400 3 Kód výkonu IDVyk* String(15)35) Kód výkonu
500 4 Popis Popis String(50) Popis
600 5 Množství Mn Float(0) Množství (doba trvání plánovaného výkonu při časové MJ)
700 17 MJ MJ String(4)36) Měrná jednotka
800 6 Kód výk. prot. IDProtokol String(15)37) Kód výkonového protokolu
900 8 Pol. zakázky IDZakPol String(15)38)) Položka zakázky
1000 Zakázka Zakazka String(50)39) Popis zakázky
1100 12 Cena Cena Currency(0) Prodejní cena pro zákazníka
1200 13 Náklady Naklady Currency(0) Náklady výkonu
1300 14 Ceník. cena CenikCena Currency(0) Ceníková prodejní cena
1400 15 Kód DPH IDDPH String(8)40) Kód DPH
1500 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)41) Sazba DPH
1600 16 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1700 18 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
1800 Datum Do DatumDo DateTime(0) Datum ukončení výkonu (počítá se z data zahájení výkonu, pokud je množství udané v hodinách nebo minutách)
1900 19 Čas Cas Float(0) Doba trvání výkonu přepočtená na hodiny (pokud je MJ časová jednotka)
2000 7 Číslo zakázky IDZakaz String(15)42) Číslo zakázky
<del>2100</dev> SIMJ (novisible) SIMJ String(10)43) Jednotka SI
<del>2200</dev> SI koef. (novisible) SIKoef Float(0)44) Koeficient pro přepočet SI

First free FieldID: 9, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Kapacita (prost_kapacity)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 1 Číslo prostředku (novisible) IDProst* String(15)45) Číslo prostředku
200 2 Pořadí IDPol* SmallInt(0) Pořadí
300 3 Den v týdnu Den SmallInt(0) Den v týdnu 1-7 nebo 8-libovolný pracovní den, 9-víkend So, Ne, 10-svátek
400 4 Týden Tyden SmallInt(0) Týden (1-lichý, 2-sudý, 1-52 určitý týden v roce)
500 5 Měsíc Mesic SmallInt(0) Měsíc (1-lichý, 2-sudý, 1-12 určitý měsíc v roce)
600 6 Kód výkonu IDVyk String(15)46) Kód výkonu
700 7 Popis Popis String(50) Popis
800 8 Kapacita Mn Float(0) Kapacita v hodinách/dnech apod.
900 9 MJ MJ String(4)47) Měrná jednotka
1000 10 Číslo zakázky IDZakaz String(15)48) Číslo zakázky
1100 11 Pol. zakázky IDZakPol String(15)49)) Položka zakázky
1200 Zakázka Zakazka String(50)50) Popis zakázky

First free FieldID: 0, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Úkoly (ukoly_ukoly)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo úkolu IDUkol* String(15)51) Číslo úkolu
200 1 Druh IDDruh String(15)52) Druh úkolu
300 2 Popis Popis String(100) Popis úkolu
400 6 Termín Od Termin DateTime(0) Termín začátku úkolu
500 26 Termín do TerminDo DateTime(0) Termín konce úkolu
600 20 Upozornění Upozorneni DateTime(0) Datum, ke kterému se vyvolá upozornění (budík) pro řešitele.
700 22 Ukončeno DatumUkonceni DateTime(0) Datum ukončení
800 7 Priorita Priorita String(1) Priorita úkolu
900 8 Stav Stav String(1) Stav úkolu
1000 9 Zadavatel IDVyridil String(8)53) Zadavatel úkolu
1100 10 Řešitel PIDUzivatele String(8)54) Řešitel úkolu
1200 11 Partner IDPartner String(8)55) Úkol je spojen s konkrétním zákazníkem nebo dodavatelem
1300 Firma PartnerName String(40)56) Název firmy partnera
1400 21 Zástupce Zastupce String(35)57)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1500 12 Číslo zakázky IDZakaz String(15)58) Číslo zakázky
1600 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)59)) Položka zakázky
1700 Popis zakázky ZakPopis String(50)60) Popis zakázky
1800 5 Milník Milnik String(25)61) Milník
1900 3 Datum Datum DateTime(0) Datum zadání úkolu
2000 4 Poslední změna DatumPZmeny DateTime(0) Datum poslední změny
2100 15 Na vědomí CC String(60)62)) Seznam emailů na které budou navíc odesílány informace o změnách úkolu
2200 23 Opakování MJOpak String(50)63)) Interval opakování úkolu (format iCalendar RRULE)
2300 24 Zveřejnění Verejny String(50)64)) Zveřejnění úkolu v kalendáři
2400 14 Kód výkonu IDVyk String(15)65) Kód výkonu z číselníku, který se použije při generování výkonu z úkolu
2500 16 Plán hodin PlanCas Float(0) Plánované hodiny na realizaci
2600 17 Hodin Cas Float(0) Skutečně odpracované hodiny
2700 30 Vytížení hodin/den VytizeniCas Float(0) Vytížení prostředku úkolem (hod/den)
<del>2800</dev> 27 Č. prostředku (novisible) IDProst String(15)66) Číslo prostředku
2900 Prostředek PopisProst String(80)67) Popis prostředku
3000 28 Typ upozornění TypUpozorneni String(1) Způsob upozornění na úkol
3100 25 UID EUID String(60) UID externího kalendáře
3200 29 Vazba Vazba String(1) Úkol je svázaný s jiným
3300 iTIP iTIP String(1)68) Maska práv z druhu úkolů 3600 18 Práva RowRight Right(0) <del>3700</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)69) TypDokl First free FieldID: 31, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Vytížení hodin/den == Termín do lze vypočíst pomocí Plánovaného času a vytížení: Termín Do = Termín + dny * Plánovaný čas/Vytížení na den Planovaný časi a vytížení je v hodinách, lze ale pro použít i jinou jednotku: např. den - pak je plán ve dnech a vytížení 1 odpovídá 100%, 0.5 je 50% apod. == Vazba == Příznak, že je úkol provázaný s jimým úkolem. Může být nadřazený (master) nebo podřízený (slave) nebo obojí. Pokud vazby vymažeme, je nutné tento příznak opravit ručně. ==== Lokální menu ==== === Systémové funkce === === Vytvoř úkol === === Změna stavu úkolu (vyřešit/odložit) === Zobrazí dialog, kde lze změnit stav úkolu, důležité sloupce a zapsat komentář. === Posunout termíny === Posune termíny označených úkolů o zadaný počet dnů. === Přehled komentářů === Zobrazí k danému úkolu všechny komentáře ==== Události (Events) ==== === ukoly_ukoly.PrintRow === Obarvování dle stavu a priority úkolu ===== Dokumenty (dokumenty_dokumenty) ===== ==== Popis sloupců ====
Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)70) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)71) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)72) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
600 4 Typ dokladu TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
700 5 Č. dokladu CDokladu String(20)73) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)74) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)75) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)76)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)77)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)78) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)79) Popis zakázky
<del>1400</dev> 14 Č. prostředku (novisible) IDProst String(15)80) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)81)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)82) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) prost_prosdruh:idpdruh
2) common_stred:idstred
3) , 11) , 27) , 36) , 47) common_simj:mj
4) , 10) , 35) , 46) , 65) prost_vyktext:idvyk
5) , 7) , 55) , 74) partneri_partneri:IDPartner
6) , 18) , 53) , 54) , 82) common_uzivatele:idvyridil
8) , 32) , 34) , 45) , 66) , 80) prost_prost:IDProst
9) , 67) prost_prost:IDProst=IDProst:popis
12) , 29) , 42) , 48) , 58) , 78) zakazky_zakazky:IDZakaz
13) , 30) , 38) , 49) , 59) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
14) , 28) , 37) prost_vykprot:idprotokol
15) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="ukoly_ukoly:idukol!IDZakaz=IDZakaz"}
16) , 31) , 39) , 50) , 79) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
17) faktury_faktury:idfaktura
19) , 40) common_dph:iddph
20) , 41) common_dph:iddph=iddph:sazba
21) prost_vyktext:idvyk=idvyk:idpdruh
22) , 43) common_simj:MJ=MJ:SIMJ
23) , 44) common_simj:MJ=MJ:Koef
24) prost_cnakl:idnakl
25) , 73) #TypDokl
26) common_meny:idmena
33) ucto_osnova:iducet
51) ukoly_ukoly:IDUkol
52) ukoly_druhy:iddruh
56) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:Firma
57) , 76) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
60) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:Popis
61) ukoly_milniky:milnik
62) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldCC", nil, DSI, nil, Params
63) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldMJOpak", nil, DSI
64) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldVerejny", nil, DSI
68) (select first 1 ukoly_itip.Smer as Smer from ukoly_itip
where ukoly_itip.IDUkol = ukoly_ukoly.IDUkol
order by ukoly_itip.ID)
      )) | Směr z 1. řádku iTIP. O=ORGANIZER, P=ATTENDEE |
| 3400 | 19 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
3500 Práva druhu RowRightDruh Right(0)((ukoly_druhy:iddruh=iddruh:rowright
69) 'L'
70) dokumenty_dokumenty:IDDokument
71) dokumenty_druhy:iddruh
72) dokumenty_cpopis:popis
75) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
77) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
81) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
 
manual/midprostredky.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki