Daňové změny a novinky

Změny od 1.1.2016

K dispozici jsou nové XML výstupy pro kontrolní hlášení, přiznání DPH a souhrnné hlášení v lok. menu faktur. V tabulce faktur je přidaný sloupec "ev. číslo přijatého daňového dokladu" pro účely KH a v partnerech je přidaný sloupec "Plátce DPH" pro ošetření kontroly dokladu, kdy má partner sice vyplněné DIČ, ale není plátcem DPH. Dále je v tabulce DPH přidaný sloupec "KH detailně", který umožňuje vytvořit samostatnou sazbu DPH, která se v KH promítne do detailních kapitol (A4 resp. B2) i v případě, že je cena nižší než 10tis. (např. platební kalendář).

Při přepočtu faktur (pokud je vyplněno DUZP) probíhá následující kontrola:

Faktura přijatá (FP) - přijaté plnění

 • zjednodušený daň. doklad (Sloupec "Cena celkem" v hlavičce faktury je v absolutní hodnotě menší než 10 tis.) - musí být vyplněn Partner (nemusí mít vyplněno DIČ nebo může být v DIČ nevalidní hodnota např. "drobný nákup" - musí začínat malým písmenem)
 • doklad nad 10 tis. - musí být vyplněn Partner, ten musí mít validní DIČ, nesmí mít příznak "Neplátce DPH" a musí být vyplněn sloupec ev. číslo daň. dokladu
 • zahraniční faktura (má validní zahraniční DIČ tj. začíná dvěma velkými písmeny jinými než CZ) - musí mít vyplněn sloupec ev. číslo daň. dokladu bez ohledu na částku dokladu
 • kontrola na ev. číslo daň. dokladu je pouze pro přijaté doklady, s vyplněným DUZP větším než 1.1.2016.

Doklad se sazbou přenesená daň. povinnost - reverse charge (FP i FV) - uskutečněná i přijatá

 • musí být vyplněn Partner, ten musí vyplněno DIČ, nesmí mít příznak "Neplátce DPH"
 • pro přijatý doklad pak musí být vyplněn sloupec ev. číslo daň. dokladu (i pro doklad do 10 tis. Kč)

Změny od 1.1.2013

Změna sazby DPH na 15% a 21%

Pro novou sazbu DPH 15% založíme v Číselníku DPH nový řádek. Doporučujeme založit nový řádek s Kódem DPH „15“ (sloupec IDDPH). Pozor, nepřepisujte !!! sazbu 14% u stavajicích položek DPH. Změnily by se tak ceny ve všech dokladech s tímto DPH (rozpočty, faktury, …). Stejně se postupuje i u sazby 21%. Kód DPH bude jen „21“

DPH pro Přenesení daňové povinnosti na stavebně montážní práce (Reverse-charge) se založí stejně jako v kapitole "Změny od 1.1.2012". Jen s tím rozdílem, že sazby budou 15% a 21%.

Pro tuto změnu není nutné provádět upgrade systému OBIS

Změny od 1.1.2012

Změna snížené sazby DPH z 10% na 14%

Pro novou sazbu DPH 14% založíme v Číselníku DPH nový řádek. Doporučujeme založit nový řádek s Kódem DPH „14“ (sloupec IDDPH). Pozor, nepřepisujte !!! sazbu 10% u stavajicích položek DPH. Změnily by se tak ceny ve všech dokladech s tímto DPH (rozpočty, faktury, …).

Pro tuto změnu není nutné provádět upgrade systému OBIS

Přenesení daňové povinnosti na stavebně montážní práce (Reverse-charge)

(Pokud je vedena evidence DPH v systému OBIS, je potřeba systém upgradovat minimálně na verzi 4.2.59. Pro ostatní stačí v číselníku DPH založit nový řádek se sazbou DPH 0%, který se bude používat pro doklady s přenesením daňové povinnosti.)

Z důvodu rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti i na stavebnictví (účinnost § 92e zákona o DPH od 1. 1. 2012) je zaveden nový kód předmětu plnění „4“ (stavební a montážní práce). Sloupec kód předmětu plnění je v Číselníku DPH. U tohoto nového kódu se nebude na rozdíl od ostatních kódů vyplňovat rozsah plnění.

Jsme plátci

 • v Číselníku DPH založíme dva nové kódy DPH pro přenesení daň. povinnosti pro uskutečněná plnění pro nižší resp. základní sazbu DPH. Zvolíme si identifikátor DPH (sloupec IDDPH - např.: "14r" resp. "20r"). Popis vyplníme např. "14% reverse-charge" resp. "20% reverse-charge". Sazba DPH pro oba kódy bude 0% a Kód přiznání DPH vybereme pro oba kódy prenesenidod (řádek 25 v přiznání DPH). Kód předmětu plnění pro stavebně montážní práce je „4“.
 • vystavíme fakturu, na kterou do poznámky uvedeme, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění
 • položka(y) faktury bude mít jeden z námi nově vytvořených kódů DPH s nulovou sazbou DPH.

Jsme příjemci

 • v Číselníku DPH založíme nový kód pro přenesenesení daň. povinnosti pro přijatá plnění, zvolíme si identifikátor DPH (sloupec IDDPH), sazba bude 0% a Kód přiznání DPH vybereme preneseniodbvys resp. preneseniodbniz (řádek 10 resp. 11 v přiznání DPH). U tohoto řádku je důležité vyplnit sloupec Sazba pro účtování dovozu/Reverse-charge vyšší resp. nižší sazbou DPH. Kód předmětu plnění pro stavebně montážní práce je „4“.

Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH (EPO2)

Dodavatel i odběratel mají povinnost vést evidenci pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. Výpis je možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání nebo datovou zprávou ve vymezené XML struktuře. V systému OBIS lze XML soubor vygenerovat pomocí tiskové sestavy v tabulce Doklady/Faktury Výpis z evidence pro daňové účely - elektronické podání.

Kód předmětu plnění

Uvede se (u EPO možnost vybrat z číselníku) jednomístný kód:

 • 1: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92b – zlato,
 • 2: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92d – povolenky,
 • 4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92e – stavební a montážní práce,
 • 5: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92c – zboží uvedené v příloze č. 5.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění podle daňového dokladu.

Základ daně

Uvede se základ daně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti (každé plnění se uvede na samostatném řádku, zaokrouhlení na celé koruny). Celkovou částku všech uskutečněných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede dodavatel/poskytovatel zároveň na ř. 25 daňového přiznání. Celkovou částku všech přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede odběratel/příjemce zároveň na ř. 10 nebo 11 daňového přiznání.

Rozsah plnění

Uvede se údaj o množství (rozsah plnění) v určených měrných jednotkách nastavených podle vyplněného kódu předmětu plnění (u zlata gram, u šrotu kilogram, u povolenek kus).Pokud bude vybrán kód 4 – stavební a montážní práce, rozsah plnění vyplňován nebude.

Změny DPH od 1.4.2011

Nárok na odpočet DPH k datu přijetí dokladu

Rozhodným datem pro uplatnění nároku na odpočet není DUZP, ale datum doručení dokladu, který může spadat do jiného zdaňovacího období. Toto datum můžete v OBISu vyplnit ve sloupci Datum uplatnění DPH. Toto platí pro všechny verze OBIS.

Nezbytné údaje na daňovém dokladu

Běžný daňový doklad musí kromě jiného nezbytně obsahovat DIČ odběratele i dodavatele.

Kontrola v OBIS v4.2.32

Ve verzi 4.2.32 je aktivní kontrola pro všechny doklady se znaménkem DPH v druhu -1 (přijatá plnění). Doklad musí mít vyplněného partnera a ten pak DIČ.

Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad nahrazuje původní dobropis resp. vrubopis. Musí obsahovat:

 • stejné údaje jako původní daňový doklad, včetně jeho evidenčního čísla
 • odůvodnění opravy
 • rozdíly mezi opraveným a původním základem daně, daní a celkovou částkou

Postup:

 • Pro opravné daňové doklady vytvořte nový druh dokladů (znaménko a znaménko DPH stejné jako u dobropisu, popis v tisku dokladu "Opravný daňový doklad")
 • Opravný daňový doklad vytvořte kopií původního dokladu do nového druhu
 • V opravném daňovém dokladu v poznámce v hlavičce doplňte důvod opravy a číslo původního dokladu, upravte DUZP
 • Všechny základy daně v položkách opravného dokladu (kopie původního) opravte na záporné hodnoty
 • Přidejte novou položku, kde se uvede nový základ daně a sazba DPH
 • Vytiskněte standardní sestavu "Doklad s DPH"

Nová funkce OBIS v4.2.32

OBIS verze 4.2.32 obsahuje pro výše uvedený postup funkci lok. menu, která většinu práce provede za Vás.

Postup:

 • Na původním dokladu zvolte funkci "Vytvoř opravný daňový doklad"
 • V dialogu vyberte nový druh dokladů pro opravné doklady
 • Funkce zkopíruje původní doklad, opraví základy daně zápornou částkou a doplní do nového sloupce v hlavičce "Oprava dokladu" číslo původního
 • Do poznámky doplňte důvod opravy a v položkách přidejte novou položku, kde se uvede nový základ daně a sazba DPH
 • Vytiskněte standardní sestavu "Doklad s DPH" - tisková sestava v této verzi vytiskne zároveň automaticky číslo původního dokladu ze sloupce "Oprava dokladu"
 
ruzne/dane.txt · Poslední úprava: 2016/05/25 09:12 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki