Objednávky (OBJED)

Tento modul slouží k tvorbě a evidenci objednávek pro dodavatele. Využívá toho, že u skladových karet je připojen dodavatel, a na základě podlimitních množství umí vygenerovat automaticky objednávky nedostatkových materiálů na skladě pro naše dodavatele.

Přestože i objednávky mohou být vztaženy na zakázku, není tato možnost ve většině případů nutná, protože bývá často objednáváno na více zakázek. Pokud je zákázka vyplněna, má pouze informativní charakter.

Objednávky (sklad_objed)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo objednávky IDRezerv* String(15) Číslo objednávky
200 8 Druh RODruh String(5)1) Druh objednávky
300 13 Stav objednávky Stav String(1) Stav: nic .. platná, S .. stronována, V .. vyřízena
400 2 Popis Popis String(80) Popis objednávky
500 3 Partner IDPartner String(8)2) Číslo partnera
600 Jméno partnera PartnerName String(40)3) Jméno partnera
700 15 Zást. odb. Zastupce String(35)4)) Zástupce odběratele - kontaktní osoba zákazníka
800 4 Datum Datum DateTime(0) Datum zadání
900 5 Datum platnosti do DatumDo DateTime(0) Datum platnosti do
1000 11 Celkem Celkem Currency(0) Cena celkem
*1100* 21 Cena rec. popl CenaRecPopl Currency(0) Cena recyklačních poplatků
*1100* 10 Měna IDMena String(5)5) Kód měny
1200 1 Zakázka IDZakaz String(15)6) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)7) Popis zakázky
1400 17 Číslo skladu IDSklad String(8)8) Číslo skladu, na který se vztahuje objednávka
1500 9 Č. rozp. IDRozp String(15)9) Číslo rozpočtu pokud je objednávka vytvořena z rozpočtu
1600 12 Adresa Adresa String(8)10) Odlišná dodací adresa, tiskne se v sestavě objednávky
1700 14 Doprava IDDopr String(8)11) Způsob dopravy z číselníku
1800 Popis dopravy DoprPopis String(50)12) Popis způsobu dopravy, tiskne se v rezervaci a přenáší se do poznámky fakturace v případě fakturace rezervace
*1900* 22 Typ úhrady IDTypUhr String(8)13) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
*1900* 6 Vyřídil IDVyridil String(8)14) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
2000 Vyřídil Vyridil String(30)15) Jméno uživatele, který doklad vytvořil
2100 7 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezená poznámka do které lze zapsat např. textovou objednávku služeb
2200 16 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k rezervaci
<del>2300</dev> Zastupce rev. (novisible) ZastupceRev String(35) Zastupce rev.
<del>2400</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)16) TypDokl

First free FieldID: 18, last free FieldID: 63

Podrobně

Stav objednávky

Pokud má objednávka stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového objednaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství. Na stornované rezervaci také není možné ani ručně upravovat položky.

Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s objednávkou se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou objednávkou s prázdným stavem.

Cena rec. popl

Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.

Lokální menu

Systémové funkce

Generování příjemky z objednávky

Vytvoří příjemku z aktuální objednávky. Pokud má objednávka vyplněnou měnu, systém se zeptá na datum příjemky. Funkce kopíruje ceny z objednávky.

Vytvoření objednávek dle rezervací za období

Tato funkce vytvoří objednávky z rezervací s datem v zadaném období. Nebere se zde ohled na aktuální skladové množství. V objednávkách tak budou všechny položky a jejich množství.

Vytvoření výrobních rozpočtů

Funkce umožňuje vytvářet rozpočty výrobků na základě výrobní objednávky. Předpokladem je, že má skladová karta připojený vzorový rozpočet v poli výrobní rozpočet.

Funkce zkopíruje vzorový výrobní rozpočet do předefinovaného druhu rozpočtu a vynásobí jej množstvím na objednávce. Toto se opakuje pro všechny položky objednávky.

Výdejka materiálů na výrobky v aktuální objednávce

Funkce připraví výdejku všech materiálů, které jsou potřebné k výrobě výrobků v položkách aktuální objednávky. Skladové karty výrobků, mají vyplněný sloupec "Číslo výrobního rozpočtu". Položky těchto rozpočtů vynásobené množstvím výrobku dle objednávky, jsou pak použity pro výdejku.

Aktualizace ceny položek objednávky dle nákladů výrobních rozpočtů

Funkce doplní cenu v položkách aktuální objednávky podle nákladů odpovídajících výrobních rozpočtů.

Generování faktury z objednávky

Funkce vytvoří doklad z označené objednávky.

Vytvoření výrobní zakázky

Vytvoří výrobní zakázku a výrobní rozpočty pro objednané výrobky.

Vytvořit/připojit z označených úkol

Funkce umožňuje připojit označené objednávky k existujícímu úkolu nebo vytvořit nový úkol z objednávky (po stisku tlačítka + [Ins] v okně výběru úkolů). Připojené objednávky jsou pak rychle přístupné v záložce úkolů Navázané doklady.

Připojit el. doklad

Skenovat doklad

Vygenerovat značku pro email

Vygeneruje značku pro zkopírování do emailu.

Nápověda obarvování řádků

Události (Events)

sklad_objed.PrintRow

Systém kontroluje stav objednávky a její datum platnosti a obarvuje řádek v tabulce dle následujících pravidel:

  • černá - vyřízená nebo stornovaná - ta je navíc přeškrtnutá
  • zelená - nevyřízená, kde však ještě nevypršelo datum platnosti do
  • červená - nevyřízená a zároveň již vypršelo datum platnosti do

Položky (sklad_objpol)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Objednávka (novisible) IDRezerv* String(15)17) Číslo objednávky
200 1 ID ID* SmallInt(0) číslo řádku
300 2 Skladová karta IDSkladKarta* String(15)18) Číslo skladové karty
400 3 Popis Popis String(80) Popis skladové karty
500 9 Objednací číslo ObjCislo String(30) Objednací číslo dle ceníku, určeno pomocí čísla skladové karty
600 4 Množství Mnozstvi Float(0) Množství
700 5 Zbyvá mn. ZbyvaMn Float(0) Nevyřízené, zbývající množství
800 10 MJ MJ String(4)19) Měrná jednotka skladové karty
900 7 Cena Cena Currency(0) Jednotková cena bez DPH
1000 Cena řádku CenaRadku Currency(0) Celková cena řádku
1100 Množství v MJ2 Mnozstvi2 Float(0) Množství přepočtené v MJ2
*1200* MJ2 MJ2 String(4)20) Druhá měrná jednotka
*1200* 11 Recyklační příspěvek RecPoplatek Currency(0) Cena recyklačního příspěvku
*1300* Položka v ceníku IDCen String(15)21) Číslo odpovídající položky v ceníku
*1300* Celkem RP RecPoplatekCelkem Currency(0) Celkem za recyklační příspěvek
1400 Stav objednávky Stav String(1)22) Stav objednávky
1500 6 Mez. texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
1600 8 Poznámka Poznamka Memo(0) Poznámka
<del>1700</dev> Datum do (novisible) DatumDo DateTime(0)23) Datum do
<del>1800</dev> Koef. MJ2/MJ (novisible) KoefMJ2 Float(0)24) Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef)

First free FieldID: 12, last free FieldID: 63

Podrobně

Stav objednávky

Pokud má objednávka stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového objednaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství.

Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s objednávkou se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou objednávkou s prázdným stavem.

Lokální menu

Systémové funkce

Vkládání karet ze skladu

Vkládání z položek ze skladových karet.

Vkládání karet z meziskladu

Vkládání z položek meziskladu, který je zadaný na aktuální objednávce.

Vkládání karet z rezervací

Vkládání z položek rezervací.

Změna množství v MJ2

Změní množství v základní jednotce tak na požadovanou hodnotu v MJ2.

Rezervace (sklad_rezobjva)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 2 Sklad. karta (novisible) IDSkladKarta* String(15)25) Skladová karta
200 3 Č. rez. IDRezerv* String(15)26) Číslo rezervace
300 4 Č. ř. rez. IDR* SmallInt(0) Číslo řádku rezervace
<del>400</dev> 0 Č. obj. (novisible) IDObjed* String(15)27) Číslo objednávky
<del>500</dev> 1 Č. ř. obj. (novisible) IDO* SmallInt(0) Číslo řádku objednávky
*0* Datum platnosti do DatumDo DateTime(0)28) Datum platnosti do
*0* Popis Popis String(80)29) Popis rezervace
*0* Stav rezervace Stav String(1)30) Stav: nic .. platná, S .. stronována, V .. vyřízena
*0* Datum Datum DateTime(0)31) Datum zadání

First free FieldID: 5, last free FieldID: 63

Podrobně

Č. rez.

V OBISu lze pomocí této tabulky vytvořit vazbu mezi rezervací a objednávkou. V této tabulce je tedy k dispozici informace, která rezervace vyvolala vznik této objednávky.

Č. obj.

V OBISu lze pomocí této tabulky vytvořit vazbu mezi rezervací a objednávkou. V této tabulce je tedy k dispozici informace, kterou objednávkou je vyřizován požadavek každé jednotlivé položky rezervace.

Lokální menu

Systémové funkce

Příjemky (prijemky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokladu IDPrijemka* String(8)32) Číslo dokladu příjemky nebo výdejky
200 1 Popis Popis String(50) Popis
300 2 Partner IDPartner String(8)33) Číslo partnera
400 Jméno partnera PartnerName String(40)34) Název firmy partnera
500 23 Zástupce Zastupce String(35)35)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
600 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokladu
700 4 Číslo přijaté faktury CisloFaktury String(25) Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku)
800 5 Číslo dodacího listu CisloDodacihoListu String(15) Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku)
900 11 Faktura IDFaktura String(10)36) Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován
1000 8 Cena položek CenaPol Currency(0) Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku)
*1100* Cena celkem vč. RP CenaCelkRP Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk+RP resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
*1100* 32 Cena rec. popl CenaRecPopl Currency(0) Cena recyklačních poplatků
*1100* Cena celkem CenaCelk Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
1200 9 Cena dodatkových nákladů CenaDodatk Currency(0) Cena dodatkových nákladů
1300 10 Cena pol. v poř. cenách CenaSkl Currency(0) Cena položek v pořizovacích cenách
1400 Cena v poř. cenách s dod. nákl. CenaSkladu Currency(0) Cena v pořizovacích cenách i s dodatkovými náklady (CenaSkl + CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
1500 28 Cena s DPH CenaSDPH Currency(0) Celková prodejní cena s DPH
1600 17 Měna IDMena String(5)37) Kód měny
1700 7 Učetní operace IDOperace String(8)38)) Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku
1800 Popis operace OperacePopis String(50)39) Popis účetní operace
1900 12 Číslo zakázky IDZakaz String(15)40) Číslo zakázky
2000 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)41)) Položka zakázky
2100 Popis zakázky ZakPopis String(50)42) Popis zakázky
2200 30 Č. prostředku IDProst String(15)43) Informativní odkaz na číslo prostředku
2300 22 Č. střediska IDStred String(8)44) Číslo střediska
2400 15 Číslo skladu IDSklad String(8)45) Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno
2450 31 Číslo úkolu IDUkol String(15)46)) Číslo úkolu
2500 24 Kód DPH IDDPH String(8)47) Kód sazby DPH - implicitní hodnota pro karty v dokladu
2600 Sazba DPH [%] SazbaDPH Float(0)48) Sazba DPH [%]
2700 21 Kód převodky IDPrevodka String(8)49) Kód druhého dokladu převodky
2800 26 Typ úhrady IDTypUhr String(8)50) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
2900 27 Doprava IDDopr String(8)51) Způsob dopravy z číselníku
3000 25 Druh IDPVDruh String(8)52) Druh dokladu
3100 16 Znaménko Znamenko SmallInt(0)53) Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka
3200 6 Vyřídil IDVyridil String(8)54) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
3300 Jméno uživatele Vyridil String(30)55) Jméno uživatele, který vytvořil doklad
3400 29 Příznak Priznak String(5) N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, 1,2,3 - max. chyba přepočtu
3500 19 Error Error String(1) Chyba
3700 20 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k dokladu
<del>3800</dev> 14 Rezervace / Objednávka (novisible) IDRezOld String(15)
<del>3900</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)56) TypDokl

First free FieldID: 18, last free FieldID: 63

Podrobně

Faktura

Doplňuje se při funkci fakturace označených dokladů ze seznamy příjemek/výdejek.

Cena položek

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena celkem vč. RP

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů plus suma recyklačního příspěvku. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena rec. popl

Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.

Cena celkem

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena dodatkových nákladů

Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (má smysl pouze u příjemek).

Cena pol. v poř. cenách

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.

Cena v poř. cenách s dod. nákl.

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena Celkem. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako Cena pol. v poř. cenách.

Cena s DPH

DPH se zaokrouhluje podle nastavení v záložce faktur.

Učetní operace

Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.

Číslo zakázky

U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale cena skladu počítána jako náklad do zakázky při její aktualizaci.

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu příjemek a výdejek.

Č. prostředku

Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.

Kód převodky

Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci.

Příznak

N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)

Error

Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může nastav v následujících případech:

  • došlo k výdeji do záporu
  • nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady).
  • nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství)

Lokální menu

Systémové funkce

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)57) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)58) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)59) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
<del>600</dev> 4 Typ dokladu (novisible) TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
<del>700</dev> 5 Č. dokladu (novisible) CDokladu String(20)60) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)61) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)62) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)63)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)64)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)65) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)66) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)67) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)68)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)69) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) sklad_rezobjdr:rodruh
2) , 10) , 33) , 61) partneri_partneri:IDPartner
3) , 34) , 62) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
4) , 35) , 63) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
5) , 37) common_meny:idmena
6) , 40) , 65) zakazky_zakazky:IDZakaz
7) , 42) , 66) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
8) , 45) sklad_sklady:idsklad
9) rozpocty_rozpocty:idrozp
11) , 51) common_doprava:iddopr
12) common_doprava:iddopr=iddopr:popis
13) , 50) faktury_typuhr:idtypuhr
14) , 54) , 69) common_uzivatele:idvyridil
15) , 55) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno
16) 'B'
17) , 27) sklad_objed:idrezerv
18) , 25) sklad_karty:IDSkladKarta
19) common_simj:mj
20) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:MJ2
21) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:idcen
22) sklad_objed:idrezerv=idrezerv:stav
23) sklad_objed:idrezerv=idrezerv:datumdo
24) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:KoefMJ2
26) sklad_rezervhl:idrezerv
28) sklad_rezervhl:idrezerv=idrezerv:DatumDo
29) sklad_rezervhl:idrezerv=idrezerv:popis
30) sklad_rezervhl:idrezerv=idrezerv:Stav
31) sklad_rezervhl:idrezerv=idrezerv:Datum
32) , 49) sklad_prijemky:idprijemka
36) faktury_faktury:idfaktura
38) @LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params
39) common_operace:idoperace=idoperace:popis
41) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
43) , 67) prost_prost:IDProst
44) common_stred:idstred
46) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="ukoly_ukoly:idukol!IDZakaz=IDZakaz"}
47) common_dph:iddph
48) common_dph:iddph=iddph:sazba
52) sklad_zn:IDPVDruh
53) sklad_zn:znamenko
56) 'P'
57) dokumenty_dokumenty:IDDokument
58) dokumenty_druhy:iddruh
59) dokumenty_cpopis:popis
60) #TypDokl
64) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
68) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
 
manual/midobjed.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki