Rozpočty (ROZPOCTY)

Okno Rozpočty obsahuje několik záložek. V záložce Seznam (1) jsou všechny doposud vytvořené rozpočty, které lze pro přehlednost filtrovat dle nastavených kritérií.

Filtr dle druhu (3) umožňuje libovolné roztřídění rozpočtů např. dle oboru (EZS, EPS, silnoproud, slaboproud, nabídky, realizace, opravy atd.). Pomocí vybraného způsobu filtrování a hodnoty druhu lze pak zobrazit pouze odpovídající rozpočty.

Rozpočty lze filtrovat také např. podle zakázky změnou přepínače (2).

Zařazení rozpočtu ke konkrétnímu druhu/zakázce je dané odpovídajícím udájem (4,5).

Struktura rozpočtu

Rozpočet se skládá z Kapitol. Každá kapitola pak obsahuje položky materiálu nebo prací. Kapitoly představují logické členění rozpočtu na části.

U kapitoly jsou zobrazeny vypočtené hodnoty celkové ceny, nákladů, zisku atd. Tyto hodnoty nelze měnit přímo. Zisk a hodinovou sazbu je možno měnit funkční klávesou F4 a F5.

Každá kapitola je zařazeno do tzv. Typu kapitoly. Dle tohoto typu je pak vytvářena rekapitulace rozpočtu.

Rozpočet dále obsahuje Rekapitulaci pro zákazníka a Nákladovou rekapitulaci pro finanční plánování zakázek z rozpočtu. Grafickým znázorněním předchozích dvou tabulek je pak Analýza rozpočtu.

Rozpočty (rozpocty_rozpocty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo rozpočtu IDRozp* String(15) Číslo rozpočtu
200 1 Druh rozpočtu IDDruh String(8)1) Druh do kterého rozpočet patří
250 25 Stav Stav String(1) Informativní stav rozpočtu
300 2 Číslo partnera IDPartner String(8)2) Identifikátor firmy pro kterou je rozpočet vytvářen
400 Partner Partner String(40)3) Jméno firmy z partnerů
500 3 Zástupce Zastupce String(35)4)) Zástupce odběratele
600 4 Hlavička Hlavicka String(150) První řádek hlavičky - popis rozpočtu
700 5 Hlavička 1 Hlavicka1 String(150) Druhý řádek hlavičky
800 6 Zakázkové číslo IDZakazka String(15)5) Identifikátor zakázky ze zakázek (dle tohoto čísla bude možno vytvořit rezervaci na sklad a vyhodnotit zakázku)
900 Popis zakázky ZakPopis String(50)6) Popis zakázky
1000 8 Datum Datum DateTime(0) Datum rozpočtu - tiskne se na rozpočtovou sestavu
1100 17 Měna IDMena String(5)7) Kód měny
1200 9 Cena celkem CenaCelkem Currency(0) Celková cena rozpočtu (aktualizuje se při přepočtu rekapitulace)
1300 10 Celkem s DPH CelkemSDPH Currency(0) Cena celkem s DPH
1400 18 Náklady Naklady Currency(0) Celkové náklady celkem
1500 Zisk Zisk Currency(0) Absolutní zisk
1600 Zisk [%] ProcZisk Float(0) Procentní zisk (cena/náklady)
1700 Hodin Hodin Float(0) Celková doba práce v hod
1800 11 Poznámka Pozn String(100) Poznámka
1900 12 Č. v ceníku IDCen String(15)8) Číslo reprezentující rozpočet v ceníku
2000 Popis v ceníku CenPopis String(60)9) Popis odpovídajícího rozpočtu v ceníku
2100 15 Rozp. skut. stavu IDRozpSS String(15) Odkaz na orig. nabídku ze které je tento rozpočet vytvořen
2200 23 Výrobek IDSkladKarta String(15)10) Skladová karta výrobku
2300 24 Kalk. mn. Mnozstvi Float(0) Kalkulované množství
2400 DPH DPH Currency(0) DPH celkem
2500 GP [%] GP Float(0) Groce profit (naklady/cena)
2600 Sleva Sleva Currency(0) Sleva z ceníkové ceny
2700 19 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Ceníková cena celkem
2800 20 Minut Minut Float(0) Doba montáže v minutách celkem
2900 21 Hmotnost Hmotnost Float(0) Hmotnost celkem
3000 7 Autor IDUzivatele String(8)11) Uživatel který vytvořil rozpočet
3100 14 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
3200 13 Poznámka2 Poznamka2 Memo(0) Poznámka pro rekapitulaci
3300 16 Práva RowRight Right(0)
<del>3400</dev> 22 Součet ceny z nákl. rekap. (novisible) RNaklCena Currency(0) Součet ceny z nákladové rekapitulace pro kontrolu zda souhlasí z celkovou cenou rozpočtu
<del>3500</dev> Popis (novisible) Popis String(150) Popis pro titulek okna
<del>3600</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)12) TypDokl

First free FieldID: 26, last free FieldID: 63

Podrobně

Č. v ceníku

Tato vazba umožňuje vytvořit rozpočet jednotkový sestavy materiálů a prací a tento pak svázat do ceníku vlastních výrobků. Výrobek pak lze používat v běžných rozpočtech, lze aktualizovat cenu výrobku při změně cen vstupních materiálů apod.

Rozp. skut. stavu

Toto pole informuje o tom, že aktuální rozpočet je tzv. rozpočet skutečného stavu. Tento rozpočet není započítáván do zakázky a z původního počátečního rozpočtu lze pak tisknout sestavu rozpočet skutečného stavu. Zde je zobrazen rozdíl původního plánovaného množství a množství již realizovaného.

Jeden počáteční rozpočet může mít vytvořeno i více rozpočtů skutečného stavu.

Realizuje se funkcí lokálního menu v rozpočtech Připrav rozpočet skutečného stavu.

Poznámka2

Tuto poznámku lze pomocí oddělovače rozdělit na dvě části - před a za rekapitulací.

Lokální menu

Systémové funkce

Vytvoř ceník výrobků z rozpočtů

Pro jeden nebo více označených rozpočtů vytvoří v zadaném druhu ceníku novou položku a propojí rozpočet (sloupec Č. v ceníku) s touto položkou. Pokud již má rozpočet ceníkovou položku připojenu, aktualizuje pouze její údaje.

Vytvoř skladovou kartu výrobků z rozpočtů

Aktualizuj ceny v ceníku výrobků dle rozpočtu

Na rozdíl od předchozí funkce nevytváří nové položky, ale pouze aktualizuje u propojených ceny (popis v ceníku zůstává nezměněn).

Vytvoř zakázku z označených rozpočtů

Tato funkce vytvoří novou zakázku z označených rozpočtů v druhu zakázek, který lze zvolit v záložce Nastavení v rozpočtech. Do zakázky se přenesou informace z prvního označeného rozpočtu jako je partner, hlavička, poznámka apod. Na druhou stranu se k rozpočtu(ům) přiřadí číslo nově vytvořené zakázky.

Zakázka je poté aktualizována a napočtou se plánované finanční hodnoty z nákladové rekapitulace.

Vytvořit/připojit z označených úkol

Funkce umožňuje připojit označené rozpočty k existujícímu úkolu nebo vytvořit nový úkol z rozpočtů (po stisku tlačítka + [Ins] v okně výběru úkolů). Připojené rozpočty jsou pak rychle přístupné v záložce úkolů Navázané doklady.

Rezervace z označených rozpočtů

Vytvoří požadavek na sklad - rezervaci z materiálů použitých v rozpočtu. Funkce zkontroluje všechny položky z rozpočtu a rezervuje v následujících případech:

  • pokud jsou položky vloženy z ceníku a mají v něm vyplněn sloupec Rezervovat v hodnotou S a vyplněn sloupec Č. skl. karty/výkonu. Rezervuje se právě tato "propojená" karta.
  • pokud jsou položky vloženy z ceníku a mají v něm vyplněn sloupec Rezervovat v hodnotou S, ale nemá vyplněn sloupec Č. skl. karty/výkonu. V tomto případě funkce zobrazí seznam skladových karet a umožní vybrat již existující kartu nebo vytvořit novou. Zároveň se tímto propojí skladová karta a ceníková položka.
  • pokud je položka vložena ze skladu, rezervuje se tato karta přímo

Objednávky z označených rozpočtů

Vytvoří objednávky na skladové karty z označených rozpočtů. Funkce kontroluje a objednává karty podle stejného postupu jako Rezervace z rozpočtu.

Objednané množství odpovídá přímo množství použitém v rozpočtu.

Dodavatel se převezme ze sloupce Č. dodavatele v odpovídajícím druhu ceníku. Pokud tato hodnota není vyplněna, převezme se ze sloupce Dodavatel z odpovídající skladové karty.

Výdejka z označených rozpočtů

Vytvoří výdejku ze všech materiálových položek v rozpočtu. Funkce kontroluje položky podle stejného postupu jako Rezervace z rozpočtu.

Vytvořit frontu práce - úkoly výkonů z akt. rozpočtu

Vytvoří úkoly z položek rozpočtu (dle výkonů resp. cen. položek s rezervovat v "V"). Úkoly jsou obsahují plánovaný výkon a čas a je možno je následně přiřadit jednotlivým prostředkům.

Aktualizuj ceny v označených rozpočtech

V označených rozpočtech aktualizuje Cenu, Ceníkovou cenu, Náklady a Hmotnost dle položek v ceníku. Ceníková cena a Náklady se aktualizují přímo z ceníku, Cena se mění poměrně, aby zůstala zachována stejná procentní přirážka. Poté je rozpočet přepočítán.

Vynásobení označených rozpočtů

Vynásobí množství všech položek v rozpočtu zadaným koeficientem.

Hromadná analýza (old)

Pro označené rozpočty zobrazí dialog finanční analýzy. Lze tak hromadně měnit ceny ve více rozpočtech najednou.

Hromadná analýza

Pro označené rozpočty zobrazí dialog finanční analýzy. Lze tak hromadně měnit ceny ve více rozpočtech najednou.

Připrav rozpočet skutečného stavu

Funkce zkopíruje aktuální rozpočet a nastaví odkaz (sloupec Rozp. skut. stavu) na původní kopírovaný rozpočet. V novém rozpočtu pak změníme množství jednotlivých položek podle skutečnosti. V tiskových sestavách pak existuje report Rozpočet skutečného stavu, který nám zobrazí rozdíl mezi plánovaným a skutečným realizovaným množstvím.

Fakturace z rekapitulace

Vytvoří fakturu(y) z označených rozpočtů v druhu, který lze zvolit v záložce Nastavení v rozpočtech. Faktury budou rozdělené a pogrupované dle partnerů. Z rozpočtu se přenesou položky rekapitulace. Na DPH není brán ohled. DPH je nutno ve faktuře následně ručně doplnit.

Fakturace z nákladové rekapitulace

Podobně jako funkce Faktura z rekapitulace, avšak položky se přenáší z nákladové rekapitulace.

Fakturace z položek - vše

Z označených rozpočtů se do faktur(y) přenesou všechny položky. Faktury budou rozdělené a pogrupované dle partnerů z označených rozpočtů. K položkám ve faktuře se doplní takové DPH, které měla kapitola do níž dané položky náležely. U stejných položek (stejné číslo, popis, DPH, cena, ceníková cena, mj) se sečte množství a do faktury se vloží jako jedna položka.

Fakturace z kapitol + přirážkové položky z rekapitulce

Z označených rozpočtů se do faktur(y) přenesou všechny kapitoly a všechny přirážkové položky z rekapitulace. Faktury budou rozdělené a pogrupované dle partnerů z označených rozpočtů.

Fakturace z vybraných kapitol položkově

Slouží k částečné fakturaci rozpočtu.

Funkce zobrazí kapitoly rozpočtu, které lze označit. Položky těchto zvolených kapitol se poté přenesou do vytvářené faktury. Do faktury nejsou přenášeny žádné přirážkové položky z rekapitulace.

Připojit el. doklad

Skenovat doklad

Vygenerovat značku pro email

Vygeneruje značku pro zkopírování do emailu.

Import poptávky z formátu ODS/XLSX

Import poptávky z Excelu nebo LibreOffice

Export poptávky do formátu ODS/XLSX

Export poptávky do Excelu nebo LibreOffice

Události (Events)

rozpocty_rozpocty.RozpoctyPrintRow

Obarvování podle 1. znaku v hlavičce rozpočtu (*!) a zelené obarvení rozpočtů kde je neúplně vyplněná nákladová rekapitulace

rozpocty_rozpocty.PrintRowStav

Obarvování rozpočtu dle stavu

Kapitoly (rozpocty_rkap)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Číslo rozpočtu (novisible) IDRozp* String(15)13) Identifikátor rozpočtu
200 1 Č. kapitoly IDKap* Integer(0) Pořadí kapitoly v rozpočtu
300 12 Zdroj Zdroj String(1) Odkud pochází kapitola
400 2 Č. druhu IDDruh String(12)14) Identifikátor druhu kapitoly
500 3 Typ kapitoly Typ String(5)15) Typ kapitoly
600 4 Popis Popis String(50) Název kapitoly
700 5 Druh DPH IDDPH String(8)16) Identifikátor sazby DPH (Položky v této kapitole mají toto DPH)
800 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)17) Sazba DPH z číselníku
900 Cena Cena Currency(0) Prodejní cena kapitoly
1000 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Ceníková cena
1100 Naklady Naklady Currency(0) Náklady na kapitolu
1200 Zisk Zisk Currency(0) Zisk za kapitolu
1300 Přirážka ProcZisk Float(0) Procentní zisk = (Cena-Náklady)/Náklady
1400 Sleva Sleva Float(0) Sleva z ceníkové ceny v procentech = (1-Cena/CenikCena)
1500 Minut Minut Integer(0) Doba montáže kapitoly v minutách
1600 Hmotnost Hmotnost Float(0) Součet hmotností z položek
1700 DPH DPH Currency(0) DPH
1790 10 Poznámka Pozn String(30) Poznámka
1800 9 Poznámka 2 Poznamka Memo(0) Dlouhá poznámka
<del>1900</dev> 6 Marže/Koef [%] (novisible) Rabat Float(0) Marže v procentech kterým navyšujete nákladové ceny z ceníku (montáže i dodávky)
<del>2000</dev> 7 Cena123 (novisible) Cena123 String(1)
<del>2100</dev> 8 Zdroj nákl. ceny (novisible) NaklCena String(1)
<del>2200</dev> 11 ID prac. kat. (novisible) IDPracKat String(8)

First free FieldID: 13, last free FieldID: 63

Podrobně

Zdroj

Dle tohoto nastavení, pak pole Číslo druhu je odskok do tabulky druhů kapitol nebo druhů ceníku resp. druhů sortimentů.

Možnosti jsou následující:

  • K - druhy kapitol
  • E - druhy ceníku
  • O - druhy sortimentů
Č. druhu

Vychází z číselníku druhů kapitol, resp. z číselníku druhů ceníku nebo sortimentů a to v závisloti na sloupci Zdroj.

Typ kapitoly

Jednotlivé kapitoly mohou být seskupovány dle svého typu. Např. montáže, demontáže, dodávky. Uživatel má možnost vytvořit v připojeném číselníku libovolné typy kapitol. Dle typů kapitol je sčítána závěrečná rekapitulace rozpočtu. Z číselníku typů se pak do rekapitulace přenáší Popis a Barva.

Lokální menu

Systémové funkce

Změna přirážky

Zobrazí se okno pro přepočet prodejních cen v rozpočtu. Lze aplikovat na označené položky nebo kapitoly. Jako zdroj je možné zvolit náklady, ceníkovou cenu nebo cenu.

Změna hodinové sazby

Změna nákladů u položek s vyplněným normočasem. Lze aplikovat na označené položky nebo kapitoly.

Změna nákladů

Zobrazí se okno pro procentní přepočet nákladů v rozpočtu. Lze aplikovat na označené položky nebo kapitoly. Jako zdroj je možné zvolit náklady, ceníkovou cenu nebo cenu.

Nastavení celkové prodejní ceny označených kapitol

Nastaví ziskovost všech položek označených kapitol tak, aby se celková prodejní cena těchto kapitol rovnala zadané hodnotě (při zaokrouhlování jednotkových cen se hodnotě maximálně přiblíží).

Aktualizuj ceny v označených kapitolách

Funkce aktualizuje ceny podle Ceníku u položek dané kapitoly. Aktualizuje Cenu, Ceníkovou cenu, Náklady a Hmotnost dle položek v ceníku. Ceníková cena a Náklady se aktualizují přímo z ceníku, Cena se mění poměrně, aby zůstala zachována stejná procentní sleva. Poté je rozpočet přepočítán.

Položky (rozpocty_rpolozky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Č. rozpočtu (novisible) IDRozp* String(15)18) Identifikátor rozpočtu
<del>200</dev> 1 Č. kapitoly (novisible) IDKap* Integer(0)19) Identifikátor kapitoly
300 2 Č. položky IDPolozka* Integer(0) Pořadí položky v rozpočtu
400 3 Zdroj Zdroj String(1) Odkud pochází položka
500 4 Číslo položky IDCen String(15)20) Číslo položky
600 5 Popis Popis String(80) Název položky
700 6 Množství Mnozstvi Float(0) Množství
800 7 MJ MJ String(4)21) Materiálová jednotka
900 Cena do rozpočtu CenaRozp Currency(0) Celková cena do rozpočtu
1000 8 Cena Cena Currency(0) Cena pro zákazníka jednotková
1100 9 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Ceníková cena jednotková
1200 10 Náklady Naklady Currency(0) Náklady jednotkové
1300 Přirážka ProcZisk Float(0)22) Procentní zisk = (Cena - Náklady)/Náklady
1310 Rabat Rabat Float(0)23) Nákupní rabat = 1 - (Náklady/Ceníková cena)
1320 Sleva Sleva Float(0)24) Prodejní sleva = 1 - (Cena/Ceníková cena)
1400 14 Minut Minut Float(0) Doba montáže v minutách
1500 17 Typové číslo (PN) CisRozp String(15) Typové číslo, PN (zobrazuje v tisku rozpočtu místo ceníkového čísla)
1600 15 Hmotnost Hmotnost Float(0) Jednotková hmotnost
1700 Hod. sazba HodSazba Currency(0)25) Hodinová sazba (náklady/minut)
1800 18 Vazba IDVazba String(20) Položky se stejnou vazbou patří k sobě
<del>1900</dev> GP (novisible) GP Float(0) Groce profit = (Cena-Náklady)/Cena
2000 29 Příznak Priznak String(5) C - fixní prodejní cena
2050 11 Poznámka Pozn String(30) Poznámka
2100 19 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
2200 16 Poznámka 2 Poznamka2 Memo(0) Dlouhá poznámka
<del>2300</dev> Č. do rep. (novisible) CisRep String(15) Zobrazuje č. které bude použito v tiskové sestavě

First free FieldID: 12, last free FieldID: 63

Podrobně

Zdroj

Dle tohoto nastavení, pak pole Číslo položky je odskok do tabulky ceníku nebo skladových karet resp. výkonových textů.

Možnosti jsou následující:

  • C - Z ceníku
  • S - Ze skladu
  • V - Z výkonů
  • L - Úkoly
Příznak

C - fixní prodejní cena

Lokální menu

Systémové funkce

Změna přirážky

Zobrazí se okno pro přepočet prodejních cen v rozpočtu. Lze aplikovat na označené položky nebo kapitoly. Jako zdroj je možné zvolit náklady, ceníkovou cenu nebo cenu.

Změna hodinové sazby

Změna nákladů u položek s vyplněným normočasem. Lze aplikovat na označené položky nebo kapitoly.

Změna nákladů

Zobrazí se okno pro procentní přepočet nákladů v rozpočtu. Lze aplikovat na označené položky nebo kapitoly. Jako zdroj je možné zvolit náklady, ceníkovou cenu nebo cenu.

Nastavit/zrušit příznak fixní prodejní ceny

Nastaví resp. zruší příznak fixní prodejní ceny tj. nebude změněna funkcí analýzy resp. přepočtu prodejních cen F4

Nastavit/zrušit příznak nenásobit Mn (příprava výroby)

Nastaví resp. zruší příznak nenásobit množství tj. nebude měněno ve funkcích násobící množství v rozpočtu

Aktualizuj ceny v aktuální kapitole

Funkce aktualizuje ceny podle Ceníku u položek dané kapitoly. Aktualizuje Cenu, Ceníkovou cenu, Náklady a Hmotnost dle položek v ceníku. Ceníková cena a Náklady se aktualizují přímo z ceníku, Cena se mění poměrně, aby zůstala zachována stejná procentní sleva. Poté je rozpočet přepočítán.

Změna ceny/čísla aktuální položky ve všech kapitolách

Změní cenu/číslo položky pro aktuální položku ve všech kapitolách rozpočtu (aktuálního nebo více vybraných). Pomocí této funkce lze tedy hromadně nastavit zadanou prodejní cenu/ ceníkové číslo pro stejné položky ve všech kapitolách rozpočtu, případně ve všech kapitolách více vybraných rozpočtů najednou.

Zkopíruj označené jako navázané položky

Funkce zkopíruje označenou položku do vybrané kapitoly a nastaví vazbu (Obrázek 4.15-1). Můžeme tak vytvořit vazbu dodávka - montáž pro danou položku.

Hromadná analýza (old)

Pro označené rozpočty zobrazí dialog finanční analýzy. Lze tak hromadně měnit ceny ve více rozpočtech najednou.

Hromadná analýza

Pro označené rozpočty zobrazí dialog finanční analýzy. Lze tak hromadně měnit ceny ve více rozpočtech najednou.

Vkládání ze skladových karet

Nejprve vytvořit kapitolu ručně a pak se položky vkládají ze skladových karet do aktuální kapitoly.

Vkládání výkonů

Nejprve vytvořit kapitolu ručně a pak se položky vkládají z číselníku výkonových textů do aktuální kapitoly.

Vkládání z ceníku

Nejprve je nutné ručně vytvořit kapitolu a do ní se pak položky vkládají. Pokud nesouhlasí typ této kapitoly s typem ceníku, položka se vloží do jiné kapitoly stejného druhu, ale odpovídajícího typu (pokud neexistuje, je automaticky vytvořena).

Vkládání z ceníku dle druhu

Kapitoly jsou vytvářeny automaticky dle ceníkového druhu vkládaných položek.

Vkládání z ceníku do aktuální kapitoly

Podobné jako první varianta (Z ceníku), ale nekontroluje se shoda typu kapitoly a typu ceníku. Tedy položky se vloží do aktuální kapitoly vždy.

Vkládání z ceníku dle sortimentu

Kapitoly jsou vytvářeny automaticky dle sortimentního druhu vkládaných položek v ceníku.

Doplnění vazeb z ceníku

Funkce zobrazí ceník, ze kterého se vybere položka. Její ceníkové číslo se doplní do aktuální položky z rozpočtu a přejde na další řádek rozpočtu. Případné vazby se do rozpočtu doplní běžným způsobem. Slouží k doplnění vazeb pro naimportované položky rozpočtů dle ceníku. V aktuální položce se doplní pouze číslo ceníkové položky, nic jiného. Pokud je potřeba, lze následně spustit funkci "Aktualizace cen k kapitole".

Události (Events)

rozpocty_rozpocty.PolozkyPrintRow

Obarvování vazeb v položkách rozpočtů modrou barvou, italikou položky s fixní cenou, tučné písmo pro příznak nenásobit

Rekapitulace (rozpocty_rekap)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Č. rozpočtu (novisible) IDRozp* String(15)26) Identifikátor rozpočtu
200 1 Rekap. č. IDRek* String(8)27) Identifikátor rekapitulační položky
300 2 Typ Typ String(1) Typ položky (dle rolovacího seznamu)
400 3 PS PS String(1) P-přirážková položka, S-součtová položka
500 4 Popis Popis String(80) Text rekapitulace
600 Cena Cena Currency(0) Vypočtená cena (zaokrouhlená)
700 5 Koeficient Koef Float(0) Násobící koeficient (pro součtové položky vždy 1)
800 6 Základ Zaklad Float(0) Základ pro výpočet rekaptulační položky
900 14 Hodin Hodin Float(0) Doba montáže v hodinach celkem
1000 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Vypočtená ceníková cena (zaokrouhlená)
1100 10 Druh DPH IDDPH String(8)28) Identifikátor Sazby DPH. Používá se pouze u přirážkových položek. (U typu S je vždy prázdný)
1200 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)29) Sazba DPH
1300 9 DPH DPH Currency(0) DPH
1400 8 Hlava IDHlava String(15)30) Ve které hlavě bude rekap. položka umístěna
1500 11 Čísla/Jednotky Druhy String(100) Seznam čísel, jednotek, druhů určujících, které položky budou zahrnuty do výpočtu základu (DPH)
1600 12 Text Text String(80) Přídavný rekapitulační text
1700 Text výpočtu TextVypoctu String(100) Text výpočtu
1800 13 Barva Barva SmallInt(0) Pomocná barva pro rychlejší zobrazení analýz
1900 15 Základ cen. cena ZakladCenikCena Float(0) Základ pro výpočet ceníkové ceny
<del>2000</dev> 7 Náklady (novisible) Naklady Currency(0) Základ pro výpočet rekapitulační položky

First free FieldID: 16, last free FieldID: 63

Podrobně

Typ

Existuje 6 typů rekapitulačních položek.

C-cena

Položky tohoto typu základ nepočítají. Uživatel pouze ručně zapíše v rekapitulaci do základu cenu, která se vynásobí koeficientem jedna a vloží do tiskové sestavy. Příkladem je zpracování projektu.

H-hmotnost

Tento typ po vložení do rekapitulace sečte celkovou hmotnost všech položek z rozpočtu, vloží ji do základu. Tato hmotnost v kg se násobí koeficientem a výsledek v Kč se vloží do tiskové sestavy. Příkladem je přesun hmot.

J-jednotky

Do základu sečte celkovou cenu všech položek, jejichž měrná jednotka odpovídá nastavené hodnotě (Obrázek 4.46-2). Příkladem je prořez.

K-čísla kapitoly

Do základu sečte celkovou cenu všech kapitol se zvoleným číslem. Do záznamu Čísla/jednotky se pro tento případ napíše něco jako 10,20. Toto sečte kapitoly rozpočtu s čísly 10 a 20. Tento typ se standardně nepoužívá.

R-čísla do rozp.

Do základu sečte celkovou cenu všech položek, jejichž číslo odpovídá zvolené masce (Obrázek 4.46-3). Způsob zápisu masky je patrný z příkladu. Vyhovuje všem položkám, jejichž číslo začíná 220 0 nebo 220 1 nebo 220 20 atd. (tedy ceníku C22M oborům 01 až 25). Příkladem je PPV.

T-typ kapitoly

Do základu sečte celkovou cenu kapitol zvoleného typuObrázek 4.46-4). Příkladem je mimostaveništní doprava.

Obrázek 4.46

Vytvoření vlastních rekapitulačních položek

Image r_rekapitulacepolozky

Lokální menu

Systémové funkce

Přepočti

Přepočítá celý rozpočet

Hromadná analýza (old)

Pro označené rozpočty zobrazí dialog finanční analýzy. Lze tak hromadně měnit ceny ve více rozpočtech najednou.

Hromadná analýza

Pro označené rozpočty zobrazí dialog finanční analýzy. Lze tak hromadně měnit ceny ve více rozpočtech najednou.

Události (Events)

rozpocty_rekap.PrintRow

Obarvování rekapitulace dle sloupce barva

Náklady (rozpocty_rnakl)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Č. rozpočtu (novisible) IDRozp* String(15)31) Identifikátor rozpočtu
200 1 Nákl. č. IDNakl* String(15)32) Identifikátor nákladové položky
300 2 Popis Popis String(80) Text nákladu
400 3 Cena Cena Currency(0) Prodejní cena (zaokrouhlená)
500 4 Náklady Naklady Currency(0) Náklady (zaokrouhlené)
600 Zisk Zisk Currency(0) Zisk absolutní
700 Proc. zisk ProcZisk Float(0) Zisk procentní
800 6 Typ Typ String(1) Typ položky (dle rolovacího seznamu)
900 7 Nákl. koef. Koef Float(0) Násobící koeficient pro náklady (Náklady=Základ*Nákl. koef.)
1000 8 Cena koef. CenaKoef Float(0) Násobící koeficient pro cenu (Cena=Cena*Cena koef.)
1100 9 Základ Zaklad Float(0) Základ pro výpočet rekap. položky. Vypočítává se automaticky z rozpočtu, pouze u typu C se zadává.
1200 10 Čísla/Jednotky Druhy String(100) Seznam čísel, jednotek, druhů určujících které položky budou zahrnuty do výpočtu základu (DPH).
1300 11 Barva Barva SmallInt(0) Barva v rozmezí (0-35)
1400 GP GP Float(0) Gross profit
1500 12 Hodin Hodin Float(0) Doba montáže v hodinach celkem

First free FieldID: 5, last free FieldID: 63

Podrobně

Typ

Obsahuje stejné typy jako sloupec Typ v Rekapitulaci a navíc dvě další možnosti:

P-přirážkové rekapitulační položky

Do základu sečte celkovou cenu všech rekapitulačních položek, jejichž Rekapitulační číslo odpovídá zvolené masce (Obrázek 4.47-2). V příkladu na obrázku je jako maska zvolená hvězdička. To znamená, že se sečtou všechny rekapitulační položky typu P. Kdybychom jako masku napsali např. S*, bude to znamenat, že se nám do základu sečtou všechny řádky začínající písmenem S (Obrázek 4.46).

M-minut v č.kapitoly

Do základu sečte celkový počet minut všech kapitol, jejichž číslo odpovídá zvolené masce. Hvězdička opět znamená, že se sečtou všechny minuty všech kapitol. Kdybychom měli jako masku 10,20, sečtou se nám minuty pouze kapitol č.10 a 20.

Obrázek 4.47

Nákladová rekapitulace

Image r_nakladovarekapitulace

Lokální menu

Systémové funkce

Přepočti

Přepočítá celý rozpočet

Hromadná analýza (old)

Pro označené rozpočty zobrazí dialog finanční analýzy. Lze tak hromadně měnit ceny ve více rozpočtech najednou.

Hromadná analýza

Pro označené rozpočty zobrazí dialog finanční analýzy. Lze tak hromadně měnit ceny ve více rozpočtech najednou.

Přečísluj do tvaru IDRzop;IDNakl

K číslu nákladové položky předřadí číslo rozpočtu. Pokud existuje více rozpočtů k jedné zakázce, budou na zakázce vidět zakázkové položky rozdělené dle jednotlivých rozpočtů.

Uprav nákladovou rekapitulaci dle kapitol

Nákladovou rekapitulaci upraví dle kapitol. Co kapitola to řádek nákladové rekapitulace. Pokud existují přirážkové položky, doplní je pod stejným kódem.

Události (Events)

rozpocty_rnakl.PrintRow

Obarvování nákladové rekapitulace dle sloupce barva

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)33) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)34) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)35) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
<del>600</dev> 4 Typ dokladu (novisible) TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
<del>700</dev> 5 Č. dokladu (novisible) CDokladu String(20)36) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)37) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)38) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)39)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)40)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)41) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)42) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)43) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)44)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)45) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) rozpocty_rdruh:iddruh
2) , 37) partneri_partneri:IDPartner
3) , 38) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
4) , 39) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
5) , 41) zakazky_zakazky:IDZakaz
6) zakazky_zakazky:IDZakazka=IDZakaz:popis
7) common_meny:idmena
8) rozpocty_cenik:idcen
9) rozpocty_cenik:idcen=idcen:popis
10) sklad_karty:IDSkladKarta
11) , 45) common_uzivatele:idvyridil
12) 'R'
13) , 18) , 26) , 31) rozpocty_rozpocty:idrozp
14) rozpocty_kdruh:iddruh=iddruh
15) rozpocty_typrkap:idtypkap
16) , 28) common_dph:iddph
17) , 29) common_dph:iddph=iddph:sazba
19) rozpocty_rkap:idkap
20) #Zdroj
21) common_simj:mj
22) case when coalesce(rozpocty_rpolozky.Naklady,0)=0 then NULL else ((rozpocty_rpolozky.Cena-rozpocty_rpolozky.Naklady)/rozpocty_rpolozky.Naklady)*100 end
23) case when coalesce(rozpocty_rpolozky.CenikCena,0)=0 then NULL else (1-rozpocty_rpolozky.Naklady/rozpocty_rpolozky.CenikCena)*100 end
24) case when coalesce(rozpocty_rpolozky.CenikCena,0)=0 then NULL else (1-rozpocty_rpolozky.Cena/rozpocty_rpolozky.CenikCena)*100 end
25) case when coalesce(rozpocty_rpolozky.Minut,0)=0 then NULL else rozpocty_rpolozky.Naklady/rozpocty_rpolozky.Minut*60 end
27) rozpocty_crekap:idrek
30) rozpocty_hlavy:idhlava
32) rozpocty_crnakl:idnakl
33) dokumenty_dokumenty:IDDokument
34) dokumenty_druhy:iddruh
35) dokumenty_cpopis:popis
36) #TypDokl
40) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
42) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
43) prost_prost:IDProst
44) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
 
manual/midrozpocty.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki