Úkoly (UKOLY)

Úkoly (ukoly_ukoly)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo úkolu IDUkol* String(15) Číslo úkolu
200 1 Druh IDDruh String(15)1) Druh úkolu
300 2 Popis Popis String(100) Popis úkolu
400 6 Termín Od Termin DateTime(0) Termín začátku úkolu
500 26 Termín do TerminDo DateTime(0) Termín konce úkolu
600 20 Upozornění Upozorneni DateTime(0) Datum, ke kterému se vyvolá upozornění (budík) pro řešitele.
700 22 Ukončeno DatumUkonceni DateTime(0) Datum ukončení
800 7 Priorita Priorita String(1) Priorita úkolu
900 8 Stav Stav String(1) Stav úkolu
1000 9 Zadavatel IDVyridil String(8)2) Zadavatel úkolu
1100 10 Řešitel PIDUzivatele String(8)3) Řešitel úkolu
1200 11 Partner IDPartner String(8)4) Úkol je spojen s konkrétním zákazníkem nebo dodavatelem
1300 Firma PartnerName String(40)5) Název firmy partnera
1400 21 Zástupce Zastupce String(35)6)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1500 12 Číslo zakázky IDZakaz String(15)7) Číslo zakázky
1600 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)8)) Položka zakázky
1700 Popis zakázky ZakPopis String(50)9) Popis zakázky
1800 5 Milník Milnik String(25)10) Milník
1900 3 Datum Datum DateTime(0) Datum zadání úkolu
2000 4 Poslední změna DatumPZmeny DateTime(0) Datum poslední změny
2100 15 Na vědomí CC String(60)11)) Seznam emailů na které budou navíc odesílány informace o změnách úkolu
2200 23 Opakování MJOpak String(50)12)) Interval opakování úkolu (format iCalendar RRULE)
2300 24 Zveřejnění Verejny String(50)13)) Zveřejnění úkolu v kalendáři
2400 14 Kód výkonu IDVyk String(15)14) Kód výkonu z číselníku, který se použije při generování výkonu z úkolu
2500 16 Plán hodin PlanCas Float(0) Plánované hodiny na realizaci
2600 17 Hodin Cas Float(0) Skutečně odpracované hodiny
2700 30 Vytížení hodin/den VytizeniCas Float(0) Vytížení prostředku úkolem (hod/den)
2800 27 Č. prostředku IDProst String(15)15) Číslo prostředku
2900 Prostředek PopisProst String(80)16) Popis prostředku
3000 28 Typ upozornění TypUpozorneni String(1) Způsob upozornění na úkol
3100 25 UID EUID String(60) UID externího kalendáře
3200 29 Vazba Vazba String(1) Úkol je svázaný s jiným
3300 iTIP iTIP String(1)17) Maska práv z druhu úkolů 3600 18 Práva RowRight Right(0) <del>3700</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)18) TypDokl First free FieldID: 31, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Vytížení hodin/den == Termín do lze vypočíst pomocí Plánovaného času a vytížení: Termín Do = Termín + dny * Plánovaný čas/Vytížení na den Planovaný časi a vytížení je v hodinách, lze ale pro použít i jinou jednotku: např. den - pak je plán ve dnech a vytížení 1 odpovídá 100%, 0.5 je 50% apod. == Vazba == Příznak, že je úkol provázaný s jimým úkolem. Může být nadřazený (master) nebo podřízený (slave) nebo obojí. Pokud vazby vymažeme, je nutné tento příznak opravit ručně. ==== Lokální menu ==== === Systémové funkce === === Změna stavu úkolu (vyřešit/odložit) === Zobrazí dialog, kde lze změnit stav úkolu, důležité sloupce a zapsat komentář. === Práce na úkolu === Vytvoří výkon k protředku a doplní upozornění na ukončení práce/přestávky. === Zkopírovat/předat úkol === Funkce zkopíruje aktuální úkol včetně všech navázaných a změní případně zakázku, řešitele atd. a posune případně termíny. Pokud nejsou pole v dialogu vyplněny, jsou zachovány původní hodnoty z úkolu. Funkci lze použít ke zdědění úkolu na nového řešitele, s tím že původní je zachován nebo pro zkopírovaní provázaných úkolů s posunem termínů. Lze tak kopírovat celé stromy provázaných úkolů. Nově vytvořený úkol (nebo celou větev) lze provázat s původním zdrojovým úkolem. === Doplnit "Na vědomí" email zástupce === Pokud má úkol připojeného partnera a zástupce, doplní se jeho email do sloupce "Na vědomí". Změny tohoto úkolu pak budou generovat dokumenty i pro tento email. Pokud tedy používáte uživatelské automatické odesílání informačních emailů o změnách úkolů, bude je dostávat také zástupce zákazníka, ke kterému je úkol připojen. === Opakovat upozornění === Posune upozornění na úkol o čas stanovený intervalem a jednotkou opakování (sloupce v hlavičce úkolu). === Vytvořit nový opakovaný úkol === Vytvoří následující úkol z aktuálního podle nastaveného opakování. Funkce je vhodná pokud potřebujeme zaevidovat dokončení stávajícího úkolu a zároveň vytvořit nový budoucí podle nastaveného opakování. === Posunout termíny === Posune termíny označených úkolů o zadaný počet dnů. === Schvalování === === Dokončit označené úkoly === === Rychlá připomínka === Přidá nový úkol s upozorněním. === Vytvořit/připojit z označených úkol === Funkce umožňuje připojit označené úkoly k existujícímu úkolu nebo vytvořit nový úkol z označených (po stisku tlačítka + [Ins] v okně výběru úkolů). Připojené úkoly jsou pak rychle přístupné v záložce Navázané doklady. === Změnit termíny úkolů dle milníku a stavu prostředku === Vypočte termíny označených úkolů dle milníku a stavu připojeného prostředku. Např. výměna oleje vozidla, kde je milník vyplněn jako stav km pro příští výměnu. Termín je pak vypočten z maximálního stavu ujetých km (z výkonů nebo nákladů prostředku) a průměrnou hodnotou ujetých km za posledních 120-30 dní zpět. === Odeslat iTIP zprávu === === GanttProject === === Zobrazit/skrýt dokončené úkoly === Přepíná zobrazování dokončených úkolů v tabulce. === Aktivovat/deaktivovat kontrolu budíku === Funkce umožňuje aktivovat resp. deaktivovat kontrolu upozorňování na plánované úkoly (sloupec upozornění) pro aktuálně přihlášeného uživatele. === Přehled komentářů === Zobrazí k danému úkolu všechny komentáře === Připojit el. doklad === === Skenovat doklad === === Vygenerovat značku pro email === Vygeneruje značku pro zkopírování do emailu. === Nápověda obarvování řádků === === Připojit foto (MOBIS) === ==== Události (Events) ==== === ukoly_ukoly.PrintRow === Obarvování dle stavu a priority úkolu Stav (barva písma):
 • 1 zadaný - modrá
 • 2 přijatý - zelená
 • 3 odložený - fialová

Priorita (barva pozadí řádku):

 • 1 vysoká - žlutá
 • 3 nízká - modrá

Nevyřešený úkol po termínu má pozadí řádku obarvené červěně. ===== Změny (ukoly_zmeny) ===== ==== Popis sloupců ====

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 1 Číslo změny IDZmena* String(15) Číslo změny úkolu
200 2 Datum Datum DateTime(0) Datum změny úkolu
300 3 Změnil IDVyridil String(8)19) Jméno uživatele, který změnil úkol
400 4 Komentář Poznamka Memo(0) Komentář změny úkolu
500 Změněné sloupce ChangeFields

from ukoly_zmenypol z where

z.idzmena = ukoly_zmeny.idzmena)
   )) | Nové hodnoty sloupců, které byly změněny |

| <del>700</dev> | 0 | Číslo úkolu (novisible) | IDUkol | String(15)20) | Číslo úkolu |

First free FieldID: 5, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Detaily (ukoly_zmenypol)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 1 Číslo změny (novisible) IDZmena* String(15)21) Číslo změny úkolu
200 2 ID ID* SmallInt(0) Číslo řádku
300 3 Sloupec FieldName String(35) Sloupec, který byl změněn
400 4 Původní hodnota Old String(60) Původní hodnota sloupce
500 5 Nová hodnota New String(60) Nová hodnota sloupce

First free FieldID: 0, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

iTIP (ukoly_itip)

Log iCalendar Transport-Independent Interoperability Protocol

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Číslo úkolu (novisible) IDUkol* String(15)22) Číslo úkolu
200 1 ID ID* SmallInt(0) Číslo řádku
300 2 Datum Datum DateTime(0) Datum
400 3 Směr Smer String(1) Příjem/Odeslání
500 4 Metoda Metoda String(20) METHOD
600 6 Info Info String(50) Doplňkové informace
700 5 Komentář Poznamka Memo(0) COMMENT

First free FieldID: 7, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Výkony (prost_vykony)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Poř. č. výkonu IDVykP* String(15)23) Pořadové číslo výkonu
200 2 Datum Datum DateTime(0) Datum zahájení výkonu
300 Datum Do DatumDo DateTime(0) Datum ukončení výkonu (počítá se z data zahájení výkonu, pokud je množství udané v hodinách nebo minutách)
350 1 Číslo prostředku IDProst String(15)24) Číslo prostředku
360 Prostředek PopisProst String(80)25) Popis prostředku
400 3 Kód výkonu IDVyk* String(15)26) Kód výkonu z číselníku midvykonytexty výkonových textů
500 4 Popis výkonu Popis String(50) Popis
600 5 Množství Mn Float(0) Množství
700 17 MJ MJ String(4)27) Měrná jednotka
800 12 Cena Cena Currency(0) Jednotková prodejní cena výkonu pro zákazníka
900 13 Náklady Naklady Currency(0) Priorita doplňování: 1. prostředky, 2. výkon. texty, 3. druhy prostředků
1000 7 Číslo zakázky IDZakaz String(15)28) Číslo zakázky
1100 8 Pol. zakázky IDZakPol String(15)29)) Položka zakázky
1200 6 Kód výk. prot. IDProtokol String(15)30) Kód výkonového protokolu
<del>1300</dev> 20 Číslo úkolu (novisible) IDUkol String(15)31)) Číslo úkolu
1400 Zakázka Zakazka String(50)32) Popis zakázky
1500 9 Č. faktury IDFaktura String(10)33) Číslo faktury, kterou byl výkon vyfakturován
1600 21 Přidáno DatumPridani DateTime(0) Datum vytvoření výkonu
1700 22 Editace DatumEditace DateTime(0) Datum poslední editace výkonu
1800 23 Zapsal IDUzivatele String(8)34) Uživatel který vytvořil výkon
1900 10 Počáteční stav PocStav Float(0) Počáteční stav množství výkonů (např. u vozidla stav tachometru na počátku cesty)
2000 11 Koncový stav KoncStav Float(0) Koncový stav množství výkonů (např. u vozidla stav tachometru na konci cesty)
2100 14 Ceník. cena CenikCena Currency(0) Standardní prodejní ceníková cena
2200 15 Kód DPH IDDPH String(8)35) Kód DPH, používá se při fakturaci výkonů
2300 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)36) Sazba DPH dle číselníku
2400 19 Čas Cas Float(0) Doba trvání výkonu přepočtená na hodiny (pokud je MJ časová jednotka)
2500 Celk. nákl. CelkoveNaklady Currency(0) Celkové náklady
2600 Celk. cena CelkovaCena Currency(0) Celková prodejní cena
2700 Sleva Sleva Currency(0) Jednotková sleva, rozdíl mezi ceníkovou cenou a prodejní cenou pro zákazníka
2800 Celk. sleva CelkovaSleva Currency(0) Celková sleva
2900 Druh výkonů IDPDruh String(8)37)
3000 18 Mez. texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
3100 16 Poznámka Poznamka Memo(0) Dlouhá poznámka pro bližší specifikaci výkonu
<del>3400</dev> SIMJ (novisible) SIMJ String(10)38) Jednotka SI
<del>3500</dev> SI koef. (novisible) SIKoef Float(0)39) Koeficient pro přepočet SI

First free FieldID: 24, last free FieldID: 63

Podrobně

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výkonu napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení.

Kód výk. prot.

Každý výkon může být zařazen do tzv. výkonového protokolu. Ten si lze představit jako výdejku práce např. servisní protokol, cestovní výkaz, denní výkaz práce apod.

Lokální menu

Systémové funkce

Příjmové a výdajové doklady (sklad_prijemky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokladu IDPrijemka* String(8)40) Číslo dokladu příjemky nebo výdejky
200 1 Popis Popis String(50) Popis
300 2 Partner IDPartner String(8)41) Číslo partnera
400 Jméno partnera PartnerName String(40)42) Název firmy partnera
500 23 Zástupce Zastupce String(35)43)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
600 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokladu
700 4 Číslo přijaté faktury CisloFaktury String(25) Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku)
800 5 Číslo dodacího listu CisloDodacihoListu String(15) Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku)
900 11 Faktura IDFaktura String(10)44) Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován
1000 8 Cena položek CenaPol Currency(0) Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku)
*1100* Cena celkem CenaCelk Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
*1100* Cena celkem vč. RP CenaCelkRP Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk+RP resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
*1100* 32 Cena rec. popl CenaRecPopl Currency(0) Cena recyklačních poplatků
1200 9 Cena dodatkových nákladů CenaDodatk Currency(0) Cena dodatkových nákladů
1300 10 Cena pol. v poř. cenách CenaSkl Currency(0) Cena položek v pořizovacích cenách
1400 Cena v poř. cenách s dod. nákl. CenaSkladu Currency(0) Cena v pořizovacích cenách i s dodatkovými náklady (CenaSkl + CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
1500 28 Cena s DPH CenaSDPH Currency(0) Celková prodejní cena s DPH
1600 17 Měna IDMena String(5)45) Kód měny
1700 7 Učetní operace IDOperace String(8)46)) Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku
1800 Popis operace OperacePopis String(50)47) Popis účetní operace
1900 12 Číslo zakázky IDZakaz String(15)48) Číslo zakázky
2000 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)49)) Položka zakázky
2100 Popis zakázky ZakPopis String(50)50) Popis zakázky
2200 30 Č. prostředku IDProst String(15)51) Informativní odkaz na číslo prostředku
2300 22 Č. střediska IDStred String(8)52) Číslo střediska
2400 15 Číslo skladu IDSklad String(8)53) Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno
<del>2450</dev> 31 Číslo úkolu (novisible) IDUkol String(15)54)) Číslo úkolu
2500 24 Kód DPH IDDPH String(8)55) Kód sazby DPH - implicitní hodnota pro karty v dokladu
2600 Sazba DPH [%] SazbaDPH Float(0)56) Sazba DPH [%]
2700 21 Kód převodky IDPrevodka String(8)57) Kód druhého dokladu převodky
2800 26 Typ úhrady IDTypUhr String(8)58) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
2900 27 Doprava IDDopr String(8)59) Způsob dopravy z číselníku
3000 25 Druh IDPVDruh String(8)60) Druh dokladu
3100 16 Znaménko Znamenko SmallInt(0)61) Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka
3200 6 Vyřídil IDVyridil String(8)62) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
3300 Jméno uživatele Vyridil String(30)63) Jméno uživatele, který vytvořil doklad
3400 29 Příznak Priznak String(5) N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, 1,2,3 - max. chyba přepočtu
3500 19 Error Error String(1) Chyba
3600 18 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
3700 20 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k dokladu
<del>3800</dev> 14 Rezervace / Objednávka (novisible) IDRezOld String(15)
<del>3900</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)64) TypDokl

First free FieldID: 33, last free FieldID: 63

Podrobně

Faktura

Doplňuje se při funkci fakturace označených dokladů ze seznamy příjemek/výdejek.

Cena položek

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena celkem

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena celkem vč. RP

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů plus suma recyklačního příspěvku. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena rec. popl

Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.

Cena dodatkových nákladů

Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (má smysl pouze u příjemek).

Cena pol. v poř. cenách

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.

Cena v poř. cenách s dod. nákl.

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena Celkem. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako Cena pol. v poř. cenách.

Cena s DPH

DPH se zaokrouhluje podle nastavení v záložce faktur.

Učetní operace

Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.

Číslo zakázky

U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale cena skladu počítána jako náklad do zakázky při její aktualizaci.

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu příjemek a výdejek.

Č. prostředku

Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.

Kód převodky

Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci.

Příznak

N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)

Error

Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může nastav v následujících případech:

 • došlo k výdeji do záporu
 • nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady).
 • nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství)

Lokální menu

Systémové funkce

Navázané doklady (ukoly_vazby)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Číslo úkolu (novisible) IDUkol* String(15)65) Číslo úkolu
200 1 ID IDR SmallInt(0) Číslo řádku
300 2 Typ dokladu TypDokl* String(1) Typ dokladu dle nabídky
400 3 Č. dokladu CDokladu* String(20)66) Číslo dokladu dle sloupce typ
500 6 Popis Popis String(80) Popis dokladu
600 4 Připojil IDVyridil String(8)67) Jméno uživatele, který připojil doklad k úkolu
700 5 Datum Datum DateTime(0) Datum připojení dokladu k úkolu

First free FieldID: 7, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)68) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)69) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)70) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
<del>600</dev> 4 Typ dokladu (novisible) TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
<del>700</dev> 5 Č. dokladu (novisible) CDokladu String(20)71) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)72) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)73) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)74)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)75)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)76) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)77) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)78) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)79)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)80) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent SmallInt(0)81) Číslo úkolu (rodič) 200 3 ID ID* SmallInt(0) Číslo řádku 300 1 Vazba IDUkol1 String(15)82) Navázaný úkol (potomek) 400 2 Typ TypVazby String(1) Typ vazby 500 4 Zpoždění Zpozdeni SmallInt(0) Zpoždění navázaného úkolu ve dnech (rezerva) 600 Druh IDDruh String(15)83) Druh úkolu 700 Popis Popis String(100)84) Popis úkolu 800 Datum Datum DateTime(0)85) Datum zadání úkolu 900 Termín Termin DateTime(0)86) Termín úkolu 1000 Termín do TerminDo DateTime(0)87) Termín konce úkolu 1100 Poslední změna DatumPZmeny DateTime(0)88) Datum poslední změny 1200 Priorita Priorita String(25)89) Priorita úkolu 1300 Stav Stav String(25)90) Stav úkolu 1400 Milník Milnik String(25)91) Milník 1500 Zadavatel IDVyridil String(8)92) Zadavatel úkolu 1600 Řešitel PIDUzivatele String(8)93) Řešitel úkolu 1700 Partner IDPartner String(8)94) Úkol je spojen s konkrétním zákazníkem nebo dodavatelem 1800 Firma PartnerName String(40)95) Název firmy partnera 1900 Číslo zakázky IDZakaz String(15)96) Číslo zakázky 2000 Pol. zakázky IDZakPol String(15)97) Položka zakázky 2100 Popis zakázky ZakPopis String(50)98) Popis zakázky 2200 Na vědomí CC String(60)99) Seznam emailů na které budou navíc odesílány informace o změnách úkolu 2300 Práva RowRight Right(0)100) 2400 Poznámka Poznamka Memo(0)101) Neomezeně dlouhá poznámka 2500 Upozornění Upozorneni DateTime(0)102) Datum, ke kterému se vyvolá upozornění (budík) pro řešitele. 2600 Ukončeno DatumUkonceni DateTime(0)103) Datum ukončení 2700 Č. prostředku IDProst String(15)104) Číslo prostředku 2800 Prostředek PopisProst String(80)105) Popis prostředku 2900 Vazba Vazba String(1)106) Vazba úkolu First free FieldID: 5, last free FieldID: 63 ==== Lokální menu ==== === Systémové funkce === === Vkládání návaznosti úkolů === ==== Události (Events) ==== === ukoly_ukoly.PrintRow === Obarvování dle stavu a priority úkolu ===== Zdroje (ukoly_zdroje) ===== ==== Popis sloupců ====
Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Úkol (novisible) IDUkol* String(15)107) Číslo úkolu
200 1 Prostředek IDProst* String(15)108) Prostředek
210 Prostředek PopisProst String(80)109) Popis prostředku
300 2 Vytížení Vytizeni Float(0)
1) ukoly_druhy:iddruh
2) , 3) , 19) , 34) , 62) , 67) , 80) common_uzivatele:idvyridil
4) , 41) , 72) partneri_partneri:IDPartner
5) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:Firma
6) , 43) , 74) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
7) , 28) , 48) , 76) zakazky_zakazky:IDZakaz
8) , 29) , 49) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
9) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:Popis
10) ukoly_milniky:milnik
11) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldCC", nil, DSI, nil, Params
12) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldMJOpak", nil, DSI
13) @LuaForm.MainLoop("ukoly_ukoly_ShowLookupFieldVerejny", nil, DSI
14) , 26) prost_vyktext:idvyk
15) , 24) , 51) , 78) , 108) prost_prost:IDProst
16) , 25) , 109) prost_prost:IDProst=IDProst:popis
17) (select first 1 ukoly_itip.Smer as Smer from ukoly_itip
where ukoly_itip.IDUkol = ukoly_ukoly.IDUkol
order by ukoly_itip.ID)
   )) | Směr z 1. řádku iTIP. O=ORGANIZER, P=ATTENDEE |
| 3400 | 19 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
3500 Práva druhu RowRightDruh Right(0)((ukoly_druhy:iddruh=iddruh:rowright
18) 'L'
20) , 22) , 65) , 82) , 107) ukoly_ukoly:idukol
21) ukoly_zmeny:idzmena
23) moje_vykony:IDVYkP
27) common_simj:mj
30) prost_vykprot:idprotokol
31) , 54) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="ukoly_ukoly:idukol!IDZakaz=IDZakaz"}
32) , 50) , 77) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
33) , 44) faktury_faktury:idfaktura
35) , 55) common_dph:iddph
36) , 56) common_dph:iddph=iddph:sazba
37) prost_vyktext:idvyk=idvyk:idpdruh
38) common_simj:MJ=MJ:SIMJ
39) common_simj:MJ=MJ:Koef
40) sklad_prijemky:IDPrijemka
42) , 73) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
45) common_meny:idmena
46) @LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params
47) common_operace:idoperace=idoperace:popis
52) common_stred:idstred
53) sklad_sklady:idsklad
57) sklad_prijemky:idprijemka
58) faktury_typuhr:idtypuhr
59) common_doprava:iddopr
60) sklad_zn:IDPVDruh
61) sklad_zn:znamenko
63) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno
64) 'P'
66) , 71) #TypDokl
68) dokumenty_dokumenty:IDDokument
69) dokumenty_druhy:iddruh
70) dokumenty_cpopis:popis
75) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
79) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
81) (select cast(Count(s.IDStav) as SMALLINT) from dokumenty_stavy s where
s.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument and s.Popis like 'Dokument odeslán%')
   )) | |
| <del>2000</dev> | | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)(( (select cast(Count(s.IDStav) as SMALLINT) from dokumenty_stavy s where
s.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument and s.Popis like 'Dokument nebyl odeslán%')
   )) | |
| <del>2100</dev> | | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)(( (select cast(Count(o.ID) as SMALLINT) from dokumenty_odkazy o where
o.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument)
   )) | |
First free FieldID: 16, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Příznak == K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen ==== Lokální menu ==== === Systémové funkce === === Odešle dokument emailem === Označené dokumenty odešle emailem. === Odešle více dokumentů emailem (zazipované přílohy) === Z označených dokumentů zazipuje odkazy a odešle emailem. === Doplnit email dle zástupce === Pokud má dokument připojeného partnera a zástupce, doplní se jeho email do sloupce Emaily. === Zobrazí označené dokumenty === Zobrazí soubory v odkazech označených dokumentů === Zobraz plnou cestu Odkazu === Lze využít ke zkopírování do schránky. === Připojit el. doklad === === Skenovat doklad === ===== Návaznost úkolů (ukoly_navaznosti) ===== ==== Popis sloupců ====
Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Úkol (novisible) IDUkol* String(15)((ukoly_ukoly:idukol
83) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:iddruh
84) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:popis
85) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:Datum
86) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:Termin
87) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:TerminDo
88) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:DatumPZmeny
89) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:Priorita
90) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:Stav
91) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:Milnik
92) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:IDVyridil
93) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:PIDUzivatele
94) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:IDPartner
95) partneri_partneri:ukoly_ukoly.IDPartner=IDPartner:firma
96) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:IDZakaz
97) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:IDZakPol
98) zakazky_zakazky:ukoly_ukoly.IDZakaz=IDZakaz:popis
99) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:CC
100) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:RowRight
101) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:Poznamka
102) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:Upozorneni
103) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:DatumUkonceni
104) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:IDProst
105) prost_prost:ukoly_ukoly.IDProst=IDProst:popis
106) ukoly_ukoly:idukol1=idukol:Vazba
 
manual/midukoly.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki