Rezervace (REZERV)

Rezervace umožňují vytvořit požadavek na sklad na základě očekávaného výdeje ze skladu. Provádějí se na zakázku nejčastěji dle vytvořeného rozpočtu po jeho schválení.

V rezervacích lze evidovat také objednávky služeb zákazníků.

Rezervace (sklad_rezervhl)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo rezervace IDRezerv* String(15) Číslo rezervace
200 8 Druh RODruh String(5)1) Druh rezervace
300 14 Stav rezervace Stav String(1) Stav: nic .. platná, S .. stronována, V .. vyřízena
400 2 Popis Popis String(80) Popis rezervace
500 3 Partner IDPartner String(8)2) Číslo partnera
600 Jméno partnera PartnerName String(40)3) Jméno partnera
700 16 Zást. odb. Zastupce String(35)4)) Zástupce odběratele - kontaktní osoba zákazníka
800 4 Datum Datum DateTime(0) Datum zadaní
900 5 Datum platnosti do DatumDo DateTime(0) Datum platnosti do
1000 12 Celkem Celkem Currency(0) Cena celkem
*1100* 21 Cena rec. popl CenaRecPopl Currency(0) Cena recyklačních poplatků
*1100* 11 Měna IDMena String(5)5) Kód měny
1200 10 Dle objednávky DleObjed String(15) Informativní hodnota čísla objednávky zákazníka, přenáší se do poznámky faktury pokud je generovaná z rezervace
1300 1 Zakázka IDZakaz String(15)6) Číslo zakázky
1400 19 Pol. zakázky IDZakPol String(15)7)) Položka zakázky
1500 Popis zakázky ZakPopis String(50)8) Popis zakázky
1600 9 Č. rozp. IDRozp String(15)9) Číslo rozpočtu ze kterého byla rezervace vytvořena
1700 18 Číslo skladu IDSklad String(8)10) Číslo skladu, na který se vztahuje rezervace
1800 13 Adresa Adresa String(8)11) Dodací adresa, tiskne se v rezervaci a přenáší se do poznámky fakturace v případě fakturace rezervace
1900 20 Typ úhrady IDTypUhr String(8)12) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
2000 15 Doprava IDDopr String(8)13) Způsob dopravy z číselníku
2100 Popis dopravy DoprPopis String(50)14) Popis způsobu dopravy, tiskne se v rezervaci a přenáší se do poznámky fakturace v případě fakturace rezervace
2200 6 Vyřídil IDVyridil String(8)15) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
2300 Vyřídil Vyridil String(30)16) Jméno uživatele, který doklad vytvořil
2400 7 Poznámka Poznamka Memo(0) Poznámka
2500 17 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k rezervaci
<del>2600</dev> Zastupce rev. (novisible) ZastupceRev String(35)
<del>2700</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)17) TypDokl

First free FieldID: 22, last free FieldID: 63

Podrobně

Stav rezervace

Pokud má rezervace stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového rezervovaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství.

Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s rezervací se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou rezervací s prázdným stavem.

Cena rec. popl

Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.

Číslo skladu

Jde o nepovinný údaj, který je použit při funkci vytvoření objednávek dle stavu skladu ve skladových kartách a zvolíme filtr pouze pro vybraný mezisklad.

Lokální menu

Systémové funkce

Generování výdejky z rezervace

Vytvoří výdejku z aktuální rezervace.

Vytvoření objednávky pro označené rezervace

Funkce vytvoří objednávky na položky označených rezervacích. Pro způsob výběru položek, které se budou objednávat, lze použít následující varianty:

 • všechny položky označených rezervací, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou na skladě k dispozici
 • jen položky, které nejsou aktuálně skladem (tedy aktuální množství na kartě je nižší než množství požadované na označených rezervacích)
 • jen nedostatečně pokryté položky (tedy vysčítané množství na kartě menší než nula; vysčítané množství = aktuální množství - rezervováno + objednáno)

Pro výše uvedenou množinu položek rezervací se pak vytvoří objednávky v plném rezervovaném množství (tedy bez odečtu případného volného množství).

Dodavatel se přejímá ze skladové karty nebo z položek rezervace (prioritně pokud je tam uveden). Cena na objednávky se doplňuje na základě nastavení v objednávkách dle ceny skladu na kartě, nákladů z připojené ceníkové položky nebo nákupní ceny uvedené v rezervaci.

Generování převodky z rezervace

Vytvoří převodku z aktuální rezervace.

Generování faktury z rezervace

Funkce vytvoří doklad z označené rezervace.

Vytvoření výrobní zakázky

Vytvoří výrobní zakázku a výrobní rozpočty pro zarezervované výrobky.

Vytvořit/připojit z označených úkol

Funkce umožňuje připojit označené rezervace k existujícímu úkolu nebo vytvořit nový úkol z rezervace (po stisku tlačítka + [Ins] v okně výběru úkolů). Připojené rezervace jsou pak rychle přístupné v záložce úkolů Navázané doklady.

Připojit el. doklad

Skenovat doklad

Vygenerovat značku pro email

Vygeneruje značku pro zkopírování do emailu.

Nápověda obarvování řádků

Události (Events)

sklad_rezervhl.PrintRow

Systém kontroluje stav rezervace a její datum platnosti a obarvuje řádek v tabulce dle následujících pravidel:

 • černá - vyřízená nebo stornovaná - ta je navíc přeškrtnutá
 • zelená - nevyřízená, kde však ještě nevypršelo datum platnosti do
 • červená - nevyřízená a zároveň již vypršelo datum platnosti do

Položky (sklad_rezerv)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Rezervace (novisible) IDRezerv* String(15)18) Číslo rezervace
200 1 ID ID* SmallInt(0) číslo řádku
300 2 Skladová karta IDSkladKarta* String(15)19) Číslo skladové karty
400 3 Popis Popis String(80) Popis skladové karty
500 11 Objednací číslo ObjCislo String(30) Preferované objednací číslo pro funkci objednávka z označených rezervací
600 4 Množství Mnozstvi Float(0) Množství
700 5 Zbývá mn. ZbyvaMn Float(0) Nevyřízené, zbývající množství
800 MJ MJ String(4)20) Měrná jednotka skladové karty
900 7 Cena Cena Currency(0) Jednotková cena bez DPH
1000 Cena řádku CenaRadku Currency(0) Cena řádku
1100 10 Nákupní cena CenaSkladu Currency(0) Preferovaná jednotková nákupní cena bez DPH pro funkci objednávka z označených rezervací
*1200* 12 Ceníková cena CenikCena Currency(0) Ceníková cena
*1200* 13 Recyklační příspěvek RecPoplatek Currency(0) Cena recyklačního příspěvku
*1300* Sleva Sleva Float(0) Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně
*1300* Celkem RP RecPoplatekCelkem Currency(0) Celkem za recyklační příspěvek
1400 Položka v ceníku IDCen String(15)21) Číslo odpovídající položky v ceníku
1500 9 Dodavatel IDPartner String(8)22) Číslo preferovaného dodavatele pro funkci objednávka z označených rezervací
1600 Jméno dodavatele PartnerName String(40)23) Jméno dodavatele
1700 Množství v MJ2 Mnozstvi2 Float(0) Množství přepočtené v MJ2
1800 MJ2 MJ2 String(4)24) Druhá měrná jednotka
1900 Stav rezervace Stav String(1)25) Stav rezervace
2000 6 Mez. texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
2100 8 Poznámka Poznamka Memo(0) Poznámka
<del>2200</dev> Datum do (novisible) DatumDo DateTime(0)26) Datum do
<del>2300</dev> Koef. MJ2/MJ (novisible) KoefMJ2 Float(0)27) Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef)

First free FieldID: 14, last free FieldID: 63

Podrobně

Objednací číslo

V případě použití funkce lok. menu v rezervacích Objednávka z označených rezervací je použito toto objednací číslo. Pouze pokud není vyplněno, použije se objednací číslo nastavené na skladové kartě.

Nákupní cena

V případě použití funkce lok. menu v rezervacích Objednávka z označených rezervací a volbě v nastavení objednávek Tvorba ceny dle rezervací je použita tato cena, pouze pokud není vyplněna, použije se cena skladu z skladové karty.

Dodavatel

V případě použití funkce lok. menu v rezervacích Objednávka z označených rezervací je tento dodavatel preferován před partnerem nastaveným na skladové kartě.

Stav rezervace

Pokud má rezervace stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového rezervovaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství. Na stornované rezervaci také není možné ani ručně upravovat položky.

Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s dokladem se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou rezervací s prázdným stavem.

Lokální menu

Systémové funkce

Vkládání karet ze skladu

Vkládání z položek ze skladových karet.

Vkládání karet z meziskladu

Vkládání z položek meziskladu, který je zadaný na aktuální rezervaci.

Zadání slevy k položce

Změní slevu u označených položek (spočte cenu na základě zadané slevy a ceníkové ceny u položky).

Změna množství v MJ2

Změní množství v základní jednotce tak na požadovanou hodnotu v MJ2.

Události (Events)

sklad_rezervhl.PrintRow

Systém kontroluje stav rezervace a její datum platnosti a obarvuje řádek v tabulce dle následujících pravidel:

 • černá - vyřízená nebo stornovaná - ta je navíc přeškrtnutá
 • zelená - nevyřízená, kde však ještě nevypršelo datum platnosti do
 • červená - nevyřízená a zároveň již vypršelo datum platnosti do

sklad_rezerv.PrintRow

Řádky stornované rezervace jsou přeškrtnuty stejně jako hlavička.

Objednávky (sklad_rezobjva)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 2 Sklad. karta (novisible) IDSkladKarta* String(15)28) Skladová karta
<del>200</dev> 3 Č. rez. (novisible) IDRezerv* String(15)29) Číslo rezervace
<del>300</dev> 4 Č. ř. rez. (novisible) IDR* SmallInt(0) Číslo řádku rezervace
400 0 Č. obj. IDObjed* String(15)30) Číslo objednávky
500 1 Č. ř. obj. IDO* SmallInt(0) Číslo řádku objednávky
*0* Datum platnosti do DatumDo DateTime(0)31) Datum platnosti do
*0* Popis Popis String(80)32) Popis objednávky
*0* Stav objednávky Stav String(1)33) Stav: nic .. platná, S .. stronována, V .. vyřízena
*0* Datum Datum DateTime(0)34) Datum zadání

First free FieldID: 5, last free FieldID: 63

Podrobně

Č. rez.

V OBISu lze pomocí této tabulky vytvořit vazbu mezi rezervací a objednávkou. V této tabulce je tedy k dispozici informace, která rezervace vyvolala vznik této objednávky.

Č. obj.

V OBISu lze pomocí této tabulky vytvořit vazbu mezi rezervací a objednávkou. V této tabulce je tedy k dispozici informace, kterou objednávkou je vyřizován požadavek každé jednotlivé položky rezervace.

Lokální menu

Systémové funkce

Výdejky (vydejky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokladu IDPrijemka* String(8)35) Číslo dokladu příjemky nebo výdejky
200 1 Popis Popis String(50) Popis
300 2 Partner IDPartner String(8)36) Číslo partnera
400 Jméno partnera PartnerName String(40)37) Název firmy partnera
500 23 Zástupce Zastupce String(35)38)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
600 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokladu
700 4 Číslo přijaté faktury CisloFaktury String(25) Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku)
800 5 Číslo dodacího listu CisloDodacihoListu String(15) Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku)
900 11 Faktura IDFaktura String(10)39) Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován
1000 8 Cena položek CenaPol Currency(0) Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku)
*1100* Cena celkem vč. RP CenaCelkRP Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk+RP resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
*1100* 32 Cena rec. popl CenaRecPopl Currency(0) Cena recyklačních poplatků
*1100* Cena celkem CenaCelk Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
1200 9 Cena dodatkových nákladů CenaDodatk Currency(0) Cena dodatkových nákladů
1300 10 Cena pol. v poř. cenách CenaSkl Currency(0) Cena položek v pořizovacích cenách
1400 Cena v poř. cenách s dod. nákl. CenaSkladu Currency(0) Cena v pořizovacích cenách i s dodatkovými náklady (CenaSkl + CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
1500 28 Cena s DPH CenaSDPH Currency(0) Celková prodejní cena s DPH
1600 17 Měna IDMena String(5)40) Kód měny
1700 7 Učetní operace IDOperace String(8)41)) Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku
1800 Popis operace OperacePopis String(50)42) Popis účetní operace
1900 12 Číslo zakázky IDZakaz String(15)43) Číslo zakázky
2000 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)44)) Položka zakázky
2100 Popis zakázky ZakPopis String(50)45) Popis zakázky
2200 30 Č. prostředku IDProst String(15)46) Informativní odkaz na číslo prostředku
2300 22 Č. střediska IDStred String(8)47) Číslo střediska
2400 15 Číslo skladu IDSklad String(8)48) Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno
2450 31 Číslo úkolu IDUkol String(15)49)) Číslo úkolu
2500 24 Kód DPH IDDPH String(8)50) Kód sazby DPH - implicitní hodnota pro karty v dokladu
2600 Sazba DPH [%] SazbaDPH Float(0)51) Sazba DPH [%]
2700 21 Kód převodky IDPrevodka String(8)52) Kód druhého dokladu převodky
2800 26 Typ úhrady IDTypUhr String(8)53) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
2900 27 Doprava IDDopr String(8)54) Způsob dopravy z číselníku
3000 25 Druh IDPVDruh String(8)55) Druh dokladu
3100 16 Znaménko Znamenko SmallInt(0)56) Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka
3200 6 Vyřídil IDVyridil String(8)57) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
3300 Jméno uživatele Vyridil String(30)58) Jméno uživatele, který vytvořil doklad
3400 29 Příznak Priznak String(5) N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, 1,2,3 - max. chyba přepočtu
3500 19 Error Error String(1) Chyba
3700 20 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k dokladu
<del>3800</dev> 14 Rezervace / Objednávka (novisible) IDRezOld String(15)
<del>3900</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)59) TypDokl

First free FieldID: 18, last free FieldID: 63

Podrobně

Faktura

Doplňuje se při funkci fakturace označených dokladů ze seznamy příjemek/výdejek.

Cena položek

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena celkem vč. RP

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů plus suma recyklačního příspěvku. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena rec. popl

Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.

Cena celkem

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena dodatkových nákladů

Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (má smysl pouze u příjemek).

Cena pol. v poř. cenách

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.

Cena v poř. cenách s dod. nákl.

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena Celkem. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako Cena pol. v poř. cenách.

Cena s DPH

DPH se zaokrouhluje podle nastavení v záložce faktur.

Učetní operace

Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.

Číslo zakázky

U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale cena skladu počítána jako náklad do zakázky při její aktualizaci.

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu příjemek a výdejek.

Č. prostředku

Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.

Kód převodky

Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci.

Příznak

N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)

Error

Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může nastav v následujících případech:

 • došlo k výdeji do záporu
 • nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady).
 • nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství)

Lokální menu

Systémové funkce

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)60) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)61) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)62) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
<del>600</dev> 4 Typ dokladu (novisible) TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
<del>700</dev> 5 Č. dokladu (novisible) CDokladu String(20)63) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)64) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)65) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)66)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)67)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)68) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)69) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)70) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)71)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)72) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) sklad_rezdruh:rodruh
2) , 11) , 22) , 36) , 64) partneri_partneri:IDPartner
3) , 23) , 37) , 65) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
4) , 38) , 66) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
5) , 40) common_meny:idmena
6) , 43) , 68) zakazky_zakazky:IDZakaz
7) , 44) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
8) , 45) , 69) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
9) rozpocty_rozpocty:idrozp
10) , 48) sklad_sklady:idsklad
12) , 53) faktury_typuhr:idtypuhr
13) , 54) common_doprava:iddopr
14) common_doprava:iddopr=iddopr:popis
15) , 57) , 72) common_uzivatele:idvyridil
16) , 58) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno
17) 'Q'
18) , 29) sklad_rezervhl:idrezerv
19) , 28) sklad_karty:IDSkladKarta
20) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:mj
21) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:idcen
24) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:MJ2
25) sklad_rezervhl:idrezerv=idrezerv:Stav
26) sklad_rezervhl:idrezerv=idrezerv:datumdo
27) sklad_karty:IDSkladKarta=IDSkladKarta:KoefMJ2
30) sklad_objed:idrezerv
31) sklad_objed:idobjed=idrezerv:DatumDo
32) sklad_objed:idobjed=idrezerv:popis
33) sklad_objed:idobjed=idrezerv:Stav
34) sklad_objed:idobjed=idrezerv:Datum
35) , 52) sklad_prijemky:idprijemka
39) faktury_faktury:idfaktura
41) @LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params
42) common_operace:idoperace=idoperace:popis
46) , 70) prost_prost:IDProst
47) common_stred:idstred
49) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="ukoly_ukoly:idukol!IDZakaz=IDZakaz"}
50) common_dph:iddph
51) common_dph:iddph=iddph:sazba
55) sklad_zn:IDPVDruh
56) sklad_zn:znamenko
59) 'P'
60) dokumenty_dokumenty:IDDokument
61) dokumenty_druhy:iddruh
62) dokumenty_cpopis:popis
63) #TypDokl
67) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
71) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
 
manual/midrezerv.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki