Výkonový protokol (VYKPROT)

Výkonový protokol (prost_vykprot)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Č. protokolu IDProtokol* String(15) Číslo protokolu
200 1 Druh výk. prot. IDVPDruh String(8)1) Druh výkonového protokolu
300 2 Popis Popis String(50) Popis výkonového protokolu
400 3 Partner IDPartner String(8)2) Kód odběratele
500 Jméno partnera PartnerName String(40)3) Název firmy odběratele
600 4 Zástupce Zastupce String(35)4)) Zástupce odběratele
700 5 Datum Datum DateTime(0) Datum protokolu (např. začátek pracovní cesty)
800 6 Datum do DatumDo DateTime(0) Datum ukončení protokolu (např. konec pracovní cesty)
900 Čas (hod.) Cas Float(0) Doba trvání protokolu v hodinách, počítá se jako rozdíl DatumDo a Datum z hlavičky protokolu
1000 7 Kód zakázky IDZakaz String(15)5) Implicitní kód zakázky, je automaticky doplňován do nových výkonů protokolu
1100 18 Pol. zakázky IDZakPol String(15)6)) Položka zakázky
1200 Popis zakázky ZakPopis String(50)7) Popis zakázky
1300 8 Kód prost. IDProst String(15)8) Implicitní kód prostředku, je automaticky doplňován do nových výkonů protokolu
1400 Popis prostředku ProstPopis String(80)9) Popis prostředku
1500 9 Cena celkem CenaCelkem Currency(0) Celková prodejní cena položek protokolu
1600 10 Náklady výkonů NakladyCelkem Currency(0) Celkové náklady položek protokolu
1700 11 Cena nákladů NaklCena Currency(0) Součet ceny ze záložky náklady
1800 12 Kód měny IDMena String(5)10) Kód měny
1900 16 Středisko IDStred String(8)11) Středisko
2000 13 Vyřídil IDVyridil String(8)12) Kód uživatele, který protokol založil
2100 Vyřídil Vyridil String(30)13) Jméno uživatele, který protokol založil
2200 17 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
2300 14 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
2400 15 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k protokolu
<del>2500</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)14) TypDokl

First free FieldID: 19, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Kopírování protokolu se změnou prostředku

Funkce zkopíruje vybraný Výkonový protokol a všem výkonům a nákladům přiřadí nový vybraný Prostředek.

Kopírování protokolu se změnou datumu

Funkce zkopíruje vybraný Výkonový protokol a všem výkonům a nákladům přiřadí jiný den (čas zůstane zachován).

Fakturace výkonů z označených protokolů

Funkce vytvoří z označených Výkonových protokolů fakturu a zařadí ji do druhu podle nastavení v záložce Nastavení. Do faktury přenese všechny Výkony z označených protokolů včetně cen.

Fakturace nákladů z označených protokolů

Obdobně jako fakturace výkonů, ale přenáší se položky ze záložky nákladů.

Vytvořit/připojit z označených úkol

Funkce umožňuje připojit označené protokoly k existujícímu úkolu nebo vytvořit nový úkol z protokolu (po stisku tlačítka + [Ins] v okně výběru úkolů). Připojené protokoly jsou pak rychle přístupné v záložce úkolů Navázané doklady.

Doplnit náhrady k prostředku

Funkce doplní do nákladů náhrady (stravné) dle množství z výkonů na prostředek ve výkonovém protokolu. Pokud bylo použito soukromé vozidlo, doplní náhradu i za vozidlo. Fce vypočítá i zahraniční stravné. Pro zahr. cestu je potřeba mít ve výkonech výkony pro přechod hranice do zahraničí a zpět. Z těchto výkonů se bere výše náhrady. Výkony pro přechod hranice je potřeba mít samostatně v jednom druhu. Tento druh se vybírá ve vstupním dialogu. Výše náhrady pro tuzemskou cestu se vezmou přímo od kódu nákladu pro dané časové rozmezí. Výše náhrady pro zahraniční cestu se bere z výkonu pro přechod hranice. Pro každou cizí zemi tak musí být jeden výkon pro přechod hranice s vyplněnou cenou a měnou. Výkon pro přechod zpět do ČR stačí jeden bez vyplněné ceny a měny.

Připojit el. doklad

Skenovat doklad

Výkony (prost_vykony)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Poř. č. výkonu IDVykP* String(15) Pořadové číslo výkonu
200 2 Datum Datum DateTime(0) Datum zahájení výkonu
300 Datum Do DatumDo DateTime(0) Datum ukončení výkonu (počítá se z data zahájení výkonu, pokud je množství udané v hodinách nebo minutách)
350 1 Číslo prostředku IDProst String(15)15) Číslo prostředku
360 Prostředek PopisProst String(80)16) Popis prostředku
400 3 Kód výkonu IDVyk* String(15)17) Kód výkonu z číselníku midvykonytexty výkonových textů
500 4 Popis výkonu Popis String(50) Popis
600 5 Množství Mn Float(0) Množství
700 17 MJ MJ String(4)18) Měrná jednotka
800 12 Cena Cena Currency(0) Jednotková prodejní cena výkonu pro zákazníka
900 13 Náklady Naklady Currency(0) Priorita doplňování: 1. prostředky, 2. výkon. texty, 3. druhy prostředků
1000 7 Číslo zakázky IDZakaz String(15)19) Číslo zakázky
1100 8 Pol. zakázky IDZakPol String(15)20)) Položka zakázky
<del>1200</dev> 6 Kód výk. prot. (novisible) IDProtokol String(15)21) Kód výkonového protokolu
1300 20 Číslo úkolu IDUkol String(15)22)) Číslo úkolu
1400 Zakázka Zakazka String(50)23) Popis zakázky
1500 9 Č. faktury IDFaktura String(10)24) Číslo faktury, kterou byl výkon vyfakturován
1600 21 Přidáno DatumPridani DateTime(0) Datum vytvoření výkonu
1700 22 Editace DatumEditace DateTime(0) Datum poslední editace výkonu
1800 23 Zapsal IDUzivatele String(8)25) Uživatel který vytvořil výkon
1900 10 Počáteční stav PocStav Float(0) Počáteční stav množství výkonů (např. u vozidla stav tachometru na počátku cesty)
2000 11 Koncový stav KoncStav Float(0) Koncový stav množství výkonů (např. u vozidla stav tachometru na konci cesty)
2100 14 Ceník. cena CenikCena Currency(0) Standardní prodejní ceníková cena
2200 15 Kód DPH IDDPH String(8)26) Kód DPH, používá se při fakturaci výkonů
2300 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)27) Sazba DPH dle číselníku
2400 19 Čas Cas Float(0) Doba trvání výkonu přepočtená na hodiny (pokud je MJ časová jednotka)
2500 Celk. nákl. CelkoveNaklady Currency(0) Celkové náklady
2600 Celk. cena CelkovaCena Currency(0) Celková prodejní cena
2700 Sleva Sleva Currency(0) Jednotková sleva, rozdíl mezi ceníkovou cenou a prodejní cenou pro zákazníka
2800 Celk. sleva CelkovaSleva Currency(0) Celková sleva
2900 Druh výkonů IDPDruh String(8)28)
3000 18 Mez. texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
3100 16 Poznámka Poznamka Memo(0) Dlouhá poznámka pro bližší specifikaci výkonu
<del>3400</dev> SIMJ (novisible) SIMJ String(10)29) Jednotka SI
<del>3500</dev> SI koef. (novisible) SIKoef Float(0)30) Koeficient pro přepočet SI

First free FieldID: 24, last free FieldID: 63

Podrobně

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výkonu napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení.

Kód výk. prot.

Každý výkon může být zařazen do tzv. výkonového protokolu. Ten si lze představit jako výdejku práce např. servisní protokol, cestovní výkaz, denní výkaz práce apod.

Lokální menu

Systémové funkce

Vkládání do výkonů z výk. textů

Z otevřeného okna výkonových textů vkládáme dvojitým poklepáním myši, nebo stiskem tlačítka Ok do výkonů ve výkonovém protokolu.

Hromadné doplnění výkonů

Hromadné doplnění výkonů např. dovolená/nemoc apod.

Rozpuštění výkonu k zakázkám v protokolu (dle počtu)

Funkce rozpustí aktuální výkon na všechny zakázky, které jsou u jiných výkonů tohoto protokolu. Poměrovým koelficientem je počet řádků výkonů na jednotlivé zakázky.

Takto lze rozpustit výkon, který nejsme schopni přesně specifikovat k zakázce (např. společná jízda na více zakázek najednou).

Rozpuštění výkonu k zakázkám v protokolu (dle množství)

Podobně jako funkce rozpuštění výkonu dle počtu, ale zde je poměrovým koeficientem součet množství výkonů (např. na zakázku s více odporacovanými hodinami bude rozpuštěno více kilometrů společné jízdy).

Rozpuštění výkonu k vybraným zakázkám

Po spuštění funkce se otevře okno Zakázek, ve kterém si označíme zakázky na něž bude výkon rozpuštěn. Po potvrzení se vytvoří tolik nových výkonů, kolik jsme označili zakázek. Poměrovým koeficientem jsou Rozpočtované náklady. Původní výkon se vymaže.

Kopírování výkonů se změnou prostředku

Funkce zkopíruje označené výkony v aktuálním Výkonovém protokolu a přiřadí jim vybraný Prostředek.

Změna jednotkových nákladů a ceny ze zadané sumy

Funkce změní pro označené výkony jednotkové náklady a cenu ze zadané celkové sumy dle následujících pravidel:

  • pokud není ve vstupním dialogu vyplněna celková cena, nemění se ani jednotková cena u výkonů
  • pokud nejsou vyplněny celkové náklady nemění se jednotkové
  • pokud nejsou vyplněno množství je použit součet množství z označených výkonů a jsou tedy zadaná celková cena a náklady rozpuštěny do označených výkonů tak, že jejich součet dosáhne této zadané celkové hodnoty
  • pokud je množství vyplněno, je pro každý označený řádek doplněno toto zadané množství a celkové ceny a nákladů je tedy dosaženo pro každý označený výkon samostatně

Vzhledem k chování funkce z pohledu vyplněného nebo nevyplněného množství ji lze využít ve dvou typických situacích:

  • změna celkové ceny a nákladů pro více označených výkonů, které již mají množství vyplněno (v tomto případě se ve vstupním dialogu množství nezadává)
  • zadaní celkové ceny, nákladů a množství pro jeden výkon (v tomto případě jsou vyplněny všechny hodnoty vstupního dialogu včetně množství)

Náklady (prost_naklady)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Poř. č. nákladu IDNaklP* String(15) Pořadové číslo nákladu
200 2 Datum Datum DateTime(0) Datum vzniku nákladu
300 3 Datum do DatumDo DateTime(0) Datum ukončení platnosti nákladu
400 10 Kód nákl. IDNakl* String(15)31) Kód nákladu z číselníku
500 9 Popis Popis String(50) Popis nákladu
600 17 Typ dokladu TypDokl String(1) Typ dokladu (F-Faktury, P-sklad)
700 13 Č. dokladu IDFaktura String(10)32) Číslo faktury/výdejky, kterým je náklad v OBISu zaevidován
800 6 Cena Cena Currency(0) Celková cena nákladu
900 16 Kód měny IDMena String(5)33) Kód měny
1000 7 Množství Mnozstvi Float(0) Množství (např. počet natankovaných litrů pohonných hmot u vozidla)
1100 8 MJ MJ String(4)34) Měrná jednotka nákladu (např. litry u pohonných hmot)
1200 Cena jedn. CenaJ Currency(0) Cena za jednotku, tj. Cena/Množství
1300 4 Počáteční stav PocStav Float(0) Počáteční stav (pokud je náklad vázán na množství)
1400 5 Koncový stav KoncStav Float(0) Koncový stav (pokud je náklad vázán na množství)
<del>1500</dev> 12 Výk. protokol (novisible) IDProtokol String(15)35) Kód výkonového protokolu, ke kterému se náklad vztahuje
1600 14 Číslo zakázky IDZakaz String(15)36) Číslo zakázky
1700 15 Pol. zakázky IDZakPol String(15)37)) Položka zakázky
1800 Zakázka Zakazka String(50)38) Popis zakázky
1900 18 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
2000 1 Číslo prostředku IDProst String(15)39) Číslo prostředku
<del>2100</dev> 11 Číslo účtu (novisible) IDUcet String(9)40) Číslo účtu

First free FieldID: 19, last free FieldID: 63

Podrobně

Datum do

Pokud má náklad charakter omezené časové platnosti, lze zde specifikovat datum jeho ukončení (např. povinné ručení vozidla na 1 rok, leasingová splátka na 1 měsíc, zaplacená leasingová akontace na 4 roky apod.)

V tomto případě se při aktualizaci jednotkových nákladů započítá poměrná část, pokud se období nákladu a aktualizace překrývají pouze částečně.

Počáteční stav

Pokud lze náklad svázat se stavem "opracovaných Měrnách jednotek", lze touto hodnotou specifikovat jejich počáteční hodnotu (např. olej do motoru vozidla na 20 tis. km).

V tomto případě se při aktualizaci jednotkových nákladů započítá poměrná část, pokud se počáteční a koncový stav nákladu a počáteční a koncový stav výkonů v zadaném období překrývají pouze částečně.

Lokální menu

Systémové funkce

Vkládání do nákladů z číselníku

Z otevřeného okna číselníku nákladů vkládáme dvojitým poklepáním myši, nebo stiskem tlačítka Ok do nákladů ve výkonovém protokolu.

Plán výkonů (prost_vykplan)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Poř. č. plánu výkonu IDVykPlan* String(15) Pořadové číslo plánu výkonu
200 1 Číslo prostředku IDProst String(15)41) Číslo prostředku
300 2 Datum Datum DateTime(0) Datum počátku plánovaného výkonu
400 3 Kód výkonu IDVyk* String(15)42) Kód výkonu
500 4 Popis Popis String(50) Popis
600 5 Množství Mn Float(0) Množství (doba trvání plánovaného výkonu při časové MJ)
700 17 MJ MJ String(4)43) Měrná jednotka
<del>800</dev> 6 Kód výk. prot. (novisible) IDProtokol String(15)44) Kód výkonového protokolu
900 8 Pol. zakázky IDZakPol String(15)45)) Položka zakázky
1000 Zakázka Zakazka String(50)46) Popis zakázky
1100 12 Cena Cena Currency(0) Prodejní cena pro zákazníka
1200 13 Náklady Naklady Currency(0) Náklady výkonu
1300 14 Ceník. cena CenikCena Currency(0) Ceníková prodejní cena
1400 15 Kód DPH IDDPH String(8)47) Kód DPH
1500 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)48) Sazba DPH
1600 16 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1700 18 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
1800 Datum Do DatumDo DateTime(0) Datum ukončení výkonu (počítá se z data zahájení výkonu, pokud je množství udané v hodinách nebo minutách)
1900 19 Čas Cas Float(0) Doba trvání výkonu přepočtená na hodiny (pokud je MJ časová jednotka)
2000 7 Číslo zakázky IDZakaz String(15)49) Číslo zakázky
<del>2100</dev> SIMJ (novisible) SIMJ String(10)50) Jednotka SI
<del>2200</dev> SI koef. (novisible) SIKoef Float(0)51) Koeficient pro přepočet SI

First free FieldID: 9, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)52) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)53) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)54) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
<del>600</dev> 4 Typ dokladu (novisible) TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
<del>700</dev> 5 Č. dokladu (novisible) CDokladu String(20)55) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)56) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)57) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)58)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)59)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)60) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)61) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)62) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)63)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)64) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) prost_vpdruh:idvpdruh
2) , 56) partneri_partneri:IDPartner
3) , 57) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
4) , 58) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
5) , 19) , 36) , 49) , 60) zakazky_zakazky:IDZakaz
6) , 20) , 37) , 45) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
7) , 23) , 38) , 46) , 61) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
8) , 15) , 39) , 41) , 62) prost_prost:IDProst
9) , 16) prost_prost:IDProst=IDProst:popis
10) , 33) common_meny:idmena
11) common_stred:idstred
12) , 25) , 64) common_uzivatele:idvyridil
13) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno
14) 'W'
17) , 42) prost_vyktext:idvyk
18) , 34) , 43) common_simj:mj
21) , 35) , 44) prost_vykprot:idprotokol
22) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="ukoly_ukoly:idukol!IDZakaz=IDZakaz"}
24) faktury_faktury:idfaktura
26) , 47) common_dph:iddph
27) , 48) common_dph:iddph=iddph:sazba
28) prost_vyktext:idvyk=idvyk:idpdruh
29) , 50) common_simj:MJ=MJ:SIMJ
30) , 51) common_simj:MJ=MJ:Koef
31) prost_cnakl:idnakl
32) , 55) #TypDokl
40) ucto_osnova:iducet
52) dokumenty_dokumenty:IDDokument
53) dokumenty_druhy:iddruh
54) dokumenty_cpopis:popis
59) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
63) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
 
manual/midvykprot.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki